بەووز/bewuz: ن:[ ڕوو] بڤز، بناڤ، بزۆ، بووز(دارە _ داری بووز)، دارتۆفانە( تۆفدارەقەیسی ڕەشە، داربی، ناڕەوەن : جۆرە دارێکی گەورەیە، وەک توو، بەڵام گەڵای باریکترە، بەرەکەی قۆزاخەیە و بڕە لە مێشوولە.

.

.

.

.

.