زیخ/zîx: نتـ:[ جێۆ] به‌ردی لمی، چەپخوون(هـ)، چەفت، چەو، ڕیخ( جا، فە)، خیزی درشت، لمت، لیم، ماسە، ووردەبەرد.  [ ئینگـ : Coarse Sand].

زیخه‌به‌رد/zîxeberd: نتـ:[ جێۆ][ زیخ+ ئە+ بەرد] به‌ردی لمی، تاوێر. [ ئینگـ : Sandstone].

زیخەلان/zîxelan: ن:[ زیخ+ ئەلان] تێرزێلاک( کباک)، خیزەلان.

زیخەڵان/zîxeľan: نتـ:[ جێۆ] تەزێلاک، خیزەڵان، زاخیران : شوێنێکە زەفت و زیخی درشتی زۆر بێت.

:: لە چوونە سەرشاخ هیچکات بەڕێی زیخەڵان و لاڕێکان و داڕووخانی بەرد دا مەڕۆن.

زیخەڵانی/zîxeľanî: نتـ:[ جێۆ] ئەوەی پەیوەندی بەزیخەوە هەبێت.

زیخستان/zîxistan: نتـ:[ جێۆ] ڕیخزار، خێزجار.

زیخماڵ/zîxmaľ: نتـ:[ جێۆ][ زیخ+ ماڵ] خیزەڵان.     

.

.

____________________

زیخ/zîx: ئان:[ کباک] ئازا، بەجەرگ، زیرەک.

.

.

__________________

زیخ/zîx: ن:[ ڕوو] دڕکی ئەستوور لە دار.

.

.

.

.