گرام/gram: ن:[ بیا][ بیر][ هیندی : ग्राम : grām][ گر : gramma ] یەکەیەکی پێوانە کە دەکاتە 1000/1 ی کیلۆگرامێک. هیماکەی ( g) [ ئینگـ : gram].

گرام/gram: ن: [ بیر]

– گرام/gram – : پاشگرێکە لە زمانەکانی هیندو ئەوروپی و بەتایبەت زمانی ئینگلیزی و زمانەکانی دیکەی ئەوروپا .

.

دیاگرام/diyagram: ن: [ بیر] [ ئینگـ :  diagram]

رادیکال دیاگرام/radîkal diyagram: ن: [ بیر] [ ئینگـ : radial diagram]

ڤینن گرام/vînn diyagram: ن: [ بیر] [ ئینگـ : Venn diagram]

لێکردنەوە دیاگرام/lêkirdinewe diyagram: ن: [ بیر] [ ئینگـ : target diagram]

نێت وۆرک دیاگرام/nêtwork diyagram: ن: [ بیر][ ئینگـ : Network Diagram]

میکرۆگرام/mîkrogiram: نتـ:[ بیا][ میکرۆ+ گرام] یەک ژ ملیون گرامێ.[ ئینگـ : microgram].

کیلۆگرام/kîlo gram: ن: [ بیر] [ ئینگـ : kilogram]

میگا گرام/mêga gram: ن: [ بیر][ ئینگـ : megagram]

 

.

.

______________________

گرام/gram: ن:[ دەنگ][ مۆسیقا] گرامۆفۆن. 

ئینستا گرام/însta gram: ن: [ بیر] [ ئینگـ : Instagram]

تێلێ گرام/têlê gram: ن: [ بیر]

.

.

__________________

گرام/gram: ن:[ کباک] گران.{ گیو، ل، 812}.

.

.

.

.