پاشتەرک/paşterik: نتـ:[ پاش+ تەرک]

1 – پاشەخورج، پاشکۆ، نەرمەزین، تەرکی پتشەوەی زینی :  بەشی دەوری زین و کورتان کە دەکەوێتە نزیک کلکی چوارۆێ.

2 – بەشی دەوری دووچەرخە لەپشت زین کە بار یان شتی دیکەی لێدەبەستنەوە و کەسیش دەتوانێت لەسەری دانیشێت.

3 – بارێک کە لە پاشتەرک دادەنرێت.

{

لێیدەکرد خورجێکی دە دەوڵەمەندانە

پاشتەرمێمی دادەگرت بە وەزن سووک و هەر بە قیمەت گرانە}{ گەنج ل 312}.  

پاشتەرکی/paşterkî: نتـ:[ پاش+ تەرک+ ی] پاشەخورج، پاشکۆ. : بارێک کە لە پاشتەرک دادەنرێت.

.

.

.

.