زین ¹ /zîn: ن: بانوو، زیندو، زینو.

زین دروو/zîn dirû: نفا:[ زین+ دروو( دروون)] کەسێکە پیشەی دروستکردنی زین بێت. 

زین دروون/zîn dirûn: کتن:[ زین+ دروون] بریتى بوو لەدروستكردنى دۆشەکی سەرپشتی ئەسپ و ماین. پیشەیەکی هونەریی و دەست ڕەنگینی تێدا بەدی دەکرا. جاران لە هەموو شارێکی کوردستان دوکان و بازاڕێکی ئەم پیشەیە دەبیندرا، بەداخەوە لە ساڵانی پەنجاکانی سەدەی ڕابردووەوە ئەم پیشەیە بەرەو نەمان چوو.

زین درووێتی/zîn diruwêtî: نچ: پیشەی زیندروو، زیندروون.[ ئینگـ : saddlery]

زینکاری/zîn dirû: نفا: [ ئینگـ : saddlery]

زینکردن/zîn dirû: ن، کتن:[ زین+ کردن]  [ ئینگـ : saddling]

زینکەر/zîn dirû: نفا:[ زین+ کەر( کردن)] زیندروو، سەراج [ ئینگـ : saddler]

زینکری/zîn dirû: ئانفا:[ کباک][ زین+ کری] زینکراو.[ ئینگـ : saddled]

بێ زین/zîn dirû: ئانتـ:[ بێ+ زین] [ ئینگـ : saddleless]

پەیکەرێ زینی/peykerê zînî: نتـ:[ کباک][ ئینگـ : saddletree]{ سەلاحەدین، ل، 797}

پاشەزین/paşezîn: نتـ[ پاشە+ زین][ دەر] پاشقوون( هـ)، سەرکەفەڵ، پشتزین( کباک).

پاشتەرک/paşterik: نتـ:[ پاش+ تەرک]

1 – پاشەخورج، پاشکۆ، نەرمەزین، تەرکی پتشەوەی زینی : بەشی دەوری زین و کورتان کە دەکەوێتە نزیک کلکی چوارۆێ.

2 – بەشی دەوری دووچەرخە لەپشت زین کە بار یان شتی دیکەی لێدەبەستنەوە و کەسیش دەتوانێت لەسەری دانیشێت.

پیشەی زیندروو/zîn dirû: نفا:

پشتزین/piştzîn: نتـ:[ کباک][ پشت+ زین][ پاش+ قوونپاشەزین( دەر)، پاشقوون( هـ)، سەرکەفەڵ

نەرمەزین/nerme zîn: نتـ:[ نەرم+ ئە+ زین ]

.

.

__________________

زین ² /zîn: ن:[ کۆن] زینو، باسک : بستی ئاش _ ملەی ئاش، بستەی ئاسیاو.  

.

.

__________________

زین ³ /zîn: ن:[ جێۆ] بستو _ بستوو، ملەی کێف : گرد و ملە و پارچە خاکێکی کەمێک بڵندە.

زینی/zî: ن: ملەی کێو.

.

.

.

.