تەنیشت/tenîşt: ئاکـ:[ تەن+ یشت] 

1 – ڤاچ، ئاقار، شوێن.

2 –  ئالی : alî، پاڵ، پاڵوو، پەهلی( فە)، تەرەف : teref، خاڵگە، رەخ : řex، کەلەکە، لالاتەڕاف، لەی شان لە ڕاست و چەپی چت.

3 – [ فیز] هاوتەک، هاوسێ.[ ئینگـ : adjacent]. 

تەنیشتاو تەنیشت/tenîşitaw tenîşit: ئاکتـ:[تەنیشت+ئاو+تەنیشت] تەنشتاوتەشت.

تەنیشتەخزان/tenîşite xizan: کتن:[جێۆ] [ ئینگـ : side slip].

تەنیشتەداتاشین/tenîşite dataşîn: کتن:[جێۆ] [ ئینگـ : leteral erosion ].

.

بەتەنیشت/betenîşt: ئانتـ:[ بە+ تەنیشت] نزیک، هاوسنوور.[ ئینگـ : adjacent].    

بەتەنیشتەوەبوون/betenîştewebûn: کتن:[ بەتەنیشت+ ئەوە+ بوون] نزیک، هاوسنووربوون.[ ئینگـ : adjoining ].    

بەتەنیشتەوەکراو/betenîştewekiraw: ئانفا:[ بەتەنیشت+ ئەوە+ کراو( کردن)] نوسکاندی( کباک)،[ ئینگـ : adjoined]{ سەلاحەدین، ل، 12}.   

بەتەنیشتەوەکردن/betenîştewe kirdin: کتپ:[ بەتەنیشت+ ئەوە+ کردن] نوسکاندن( کباک)، هاوسنوورکردن.[ ئینگـ : adjoinin].    

لاتەنیشت/latenîşt: ئاکتـ:[ لا + تەنیشت] لاقەبەرغە، کن، کەچکانی. 

لەتەنیشت/letenîşit: ئاکتـ: لەکن، تەنشتکی. 

لەسەر لاتەنیشت/leser latenîşt: ئاکتـ:

لەسەر لاتەنیشت کەوتن/leser latenîşt kwtin: کتن: کەچکانی کەوتن. 

لەسەر لاتەنیشت نووستن/leser latenîşt nûstin: کتن: لەسەر لایەک نووستن. 

.

.

.

.

ته‌نیشت : Adjacent

ته‌نگه، گه‌روو : Sound

ته‌نگه، گه‌روو : Sound

ته‌نیشتی، به‌ته‌واوی نزیک و ته‌نیشتی : Appressed

باریكه، ته‌نگه‌ی به‌تاڵ : Isthmus

ته‌نگژین، ڤۆلتاژ، جیاوازی رووی ئه‌لكتریكی : Tension, Voltage

ته‌نگژینی دووسه‌ری : Terminal voltage

ڤۆڵتاژ، ته‌نگژین، په‌ستانی كاره‌با : Voltage