لا/la: ن:

1 – [ بیر]  ئال _ ئالی، پەڕە( کباک، زا)، پی، تەرەف، لایەن، هێل.[ ئینگـ : Side]. 

2 – تەنیشت، دراوسێ، هاوسێ.

3 – جەمسەر، چمک، سەر، 

4 – تی، کەل، کەلێن،

5 – [ توێ] پەراسوو، پەل .

6 – ناوچە.

7 – بەرەو، دیو، ڕوو _ ڕووکار. 

8 – نیم.

9 – بەش.

10 – کن، کەنار، ڕۆخ، ڕەخ( باد) لال.

:: لەکن من. 

11 – بەر، بال، با، هدام، لنامن، جەم، چییق، گڤک، نک، هند، کنار، دیار، لاتەنیشت، قەد، ڕووە، تەک، لە. 

[ فە] بسک. 

لاگیر/lagîr: ن: تەرەفدار.  

لە لا/le la: ن: مەز، چەنی، ئاوڕ، یارمەتی. 

لە لای/le lay ن:

:: لە لای منە. 

:: لە لاتی تۆ یە. 

:: لە لای ئەوە. 

لا لێ کردنەوە/la lê kirdinewe: کتپ: ئاوڕلێدانەوە، یارمەتی دان،

لای ئەنگیر/lay enigîr: ن: لایەنگیر.

لای پشتەوە/lay piştewe: ن: پشتار.

لای پێشەوە/lay pêşewe: ن: پێشتار.

لای دوواوە/lay duwawe: ن: پەلی دوواوە. 

لای گۆشە/lay goşe: ن:

لای لار/lay lar: ن:

لای لاکێشە/lay lakêşe: ن:

.

 زاراوەی لا لە واتای جیاجیا دا 

بەسەر لا تەنیشتێدا لەتر بردن/be ser latenîştêda  le tir birdin: کتن: مردن، قازانج.

بە لاداخوواربوونەوە/be lada cuwarbûnewe: ن: 

بە لاداکەوتن/belada kewtin: کتن:[ بە+ لا+ داکەوتن] کەوتن، مردن. 

بە لاداهاتن/belada hatin: کتن:[ بە+ لا+ داهاتن] وەلاداهاتن، پێڕاهێنان، ڕەت بردن، پێ ڕاهاتن، 

:: بۆ لای من هات : بەر ب من ڤاهات.  

وەلابردن/wela birdin: کتپ: لابردن. 

یەک لا کردنەوە/yekla kirdinewe: کتپ:

.

.

.