لا/la: ئاک:

1 – [ بیر] ئال، ئالی، پەڕە( کباک، زا)، پی، تەرەف، لایەن، هێل.[ ئینگـ : Side]. 

2 – تەنیشت، دراوسێ، هاوسێ.

3 – جەمسەر، چمک، سەر. 

4 – تی، کەل، کەلێن.

5 – [ توێ] پەراسوو، پەل.

6 – ناوچە.

7 – بەرەو، دیو، ڕوو _ ڕووە _ ڕووکار. 

8 – نیم.

9 – با، بال، بەر، تەک، جەم، چییق، دیار، ڕۆخ، ڕەخ( باد)، قەد، کن، کەنار _ کنار، گڤک، نک، هند، لال، لە، لنامن، هدام.

:: لەکن من. 

10 – [ مۆسیقا] یەکێکە لە نۆتەکانی سەر پەیژەی مۆسیقا.

11 – [ فە] بسک.  

لەلا/lela: ئاکتـ: مەز، چەنی، ئاوڕ، یارمەتی. 

لەلای/lelay ئاکتـ:

:: لەلای منە. 

:: لەلای تۆ یە. 

:: لەلای ئەوە. 

لالێکردنەوە/lalêkirdinewe: کتپ: ئاوڕلێدانەوە، یارمەتی دان.

 هەندێ شێوەی جیاوازی لا لە زمانی کوردییدا  

لای ئەنگیر/lay enigîr: نتـ: لایەنگیر.

لای تۆ/lay to: ئاکتـ: بات _ باتە( ل) : لەنزیک تۆ، لجەم تە.

لای پشتەوە/lay piştewe: ئاکتـ: پشتار.

لای پێشەوە/lay pêşewe: ئاکتـ: پێشتار.

لای دوواوە/lay duwawe: ئاکتـ: پەلی دوواوە. 

لای گۆشە/lay goşe: ئاکتـ:

لای لار/lay lar: ئاکتـ:

لای لاکێشە/lay lakêşe: ئاکتـ:

 زاراوەی لا لە واتای جیاجیا دا 

بەسەر لا تەنیشتێدا لەتربردن/beser la tenîştêda letirbirdin: کتن: مردن، قازانج.

بەلاداخوواربوونەوە/beladaxuwarbûnewe: کتن: 

بەلاداکەوتن/beladakewtin: کتن:[ بە+ لا+ داکەوتن] کەوتن، مردن. 

بەلاداهاتن/beladahatin: کتن:[ بە+ لا+ داهاتن] وەلاداهاتن، پێڕاهێنان، ڕەت بردن، پێ ڕاهاتن، 

:: بۆ لای من هات : بەر ب من ڤاهات.  

وەلابردن/welabirdin: کتپ: لابردن. 

یەکلاکردنەوە/yeklakirdinewe: کتپ:

.

.

.