لێهات/hat: ژێهات.

لێهاتن ¹ /lêhênan: كتن:[ لێ+ هاتن]

1 – ئامای چنە، چەنەئامای _  چنەئامای ( هـ)

2 – لێهەڵاتن، گان کردنی ماڵات و ووڵاخانە، پەڕین : بۆ ئەسپ و نێرەكەر و سەگی بەكاردەبردرێت.

3 – لێوەشانەوە

4 – ژێ هاتن.   

لێهاتنە دەرەوە/lêhatine derewe: كتن:[ لێهاتنە+ دەرەوە] چەنەئەرەزیای. 

لێهاتنەخوارەوە/lêhatine xwarewe: کتن:[ لێهاتنە+ خوارەوە] وەک دادانی ئارد : لەهێلەک و بێژنگدان، مەبەست لە لێهاتنەخوارەوەییەتی.

لێهاتنەوە/lêhatinewe: كتن:[ لێ+ هاتن] چەنەئامایۆ  _  چەنەئەوەئامای( هـ).

لێهاتوو/lêhatû: كتن:[ لێ+ ] چەنەئاما _ چنەئاما _ چەنە ئامێ( هـ)، لێوەشاوە ( کناو).

لێهاتووێن/hatuwên: کتن:

1 – ئاڤەند، بەژن، لێهاتووێن.

2 – لێهاتی، شرژاڤ.         

لێهاتوویی/lêhatûyî:: شاییستەیی.

.

.

________________

لێهاتن ² /lêhênan: ن:[ نخ، ئاژ] دەرخۆنە، سندان : نەخۆشیەکی یەکسمە.{ هەژار، ل، 310}.

.

.

.

.