داماڵین/damaľîn: کتپ:[ دا+ ماڵین

1 – داپرووزقاندن، هۆرپڕووسقناێ ( هـ)، دار ڕووتاندن، ڕووتکردنەوی لکەدار لە گەڵا و دەنک.

2 – گووراندن، داماڵین، هاراندن، سەربڕین، تێخوڕین، ڕاخوڕین، کوورژاندن, پێست لەسەر هەڵگرتن.

3 – گوورواندن، کەلەزووسک، خەشک کرن، هەڵوەشاندن و هێنانەخوارێ سەروپێچ.

:: بەردەکە دەستی مچەی داماڵی.

:: خێرا جلکەکانم لەبەر خۆم داماڵی.

:: بێبارانی ئابووریی ئێمەی داماڵی،

:: داگیرکەر میللەتی چەوساوە دادەماڵێ.

داناماڵین/danamaľîn: کتپ:[ ]

:: خۆی بەئانقەست دوا دەخات، بەڵام هەرگیز بە ئانقەست خۆی داناماڵێت.

چەک داماڵین/çek damaľîn: کتپ:

لەبەرداماڵین/le berdamaľîn: کتپ:

1 – ڕووتکردنەوە، داکەندنی چشتێک لەچشتێک، لابردن و ماڵینی چشتێک لەچشتێک بەدەست.

:: قاپە چەورەکە داماڵە.

2 – دەست پێداهێنان، دەست بەسەرداماڵین.

.

.

.

.