جووتبوون/cûtbûn: كتن:[ زیند][ جووت+ بوون] 

1 – دۆست و ئاشتبوون، لە تەنیشت یەكتری تەرازبوون، لەگەڵ ژنی یان پیاوی خۆنووستن. 

2 – كەوتنەسەریەک : ئەم زاراوڕەیە بۆ جووتبوون و كەوتنەسەریەكی ددانەكان بەكاردێت. 

3 – ڕێکوتەرازبوونی دووچشت بەقەد یەكتری.

جووتبوون هەڵبژاردەیی/cûtbûn heľbijardeyî: كتن:[ زیند][ ئینگـ : assotative mating] .

جووتبوون كرۆمۆسۆمەكانی خانە لەشییەكان/cûtbûnî kiromosomekanî xane leşîyekan: كتن:[ زیند] [ ئینگـ : somato] .

لەگەڵدا جووتبوون/le geľida cûtbûn: كتن:[ پز] جووتگرتن، پەڕین، گانكردن : جووت بوونێكی ڕەگەزیییە لە نێوان مێ ونێردا، واتا كێر دەچێتە نێو قوزی مێیەكەوە.

جووتبوونی خزم/cûtbûnî xizim: كتن:[ زیند][ ئینگـ : In breeding] .

جووتبوونی خزمەزۆرنزیكەكان/cûtbûnî xizime zornizîkekan: كتن:[ زیند] ( كە یاسا ڕێگای پێ نادات)[ ئینگـ : Incestuous]

جووتبوونی خۆیی/cûtbûnî coyî: كتن:[ زیند] خوودجووت بوونی.[ ئینگ: autogamy]

جووتبوونی هەڕەمەكی/cûtbûnî heřemekî: كتن:[ زیند][ ئینگـ : panmictic] .

.

.

.

.