ژەرەژ/jerej: ن:[ باڵ] بەق، کەو : توخم و ڕەگەزی کەو : مەلێکە لە کۆتر زڵترە، خۆشتی دەخورێت.{ خاڵ، ل، }{ هەژار، ل، 400} 

{

با ژەرەژ وانۆ جە پاینی کاوان

تێکەڵ بۆ چەنی ھاژەو وەفراوان

}{ عوسمان هەورامی }

هێڵەژەرەژ/hêľe jerej: نتـ:[ هـ][ هێڵە+ ژەرەژ] هێلکە کەو.

.

.

.

.