ترسان/tirsan: کتن:[ ترس+ ئان]

1 – باک هەبوون، گوێ پێدان.

2 – بەزدین، بزدان، تۆقین، سام، بزدهان، سلمینەوە، پرینگان، داچڵەکان، داچڵەکین، دڵداخورپان، زارەترەکبوون، زراوچوون، زەندەق چوون، هەژڤان، هەڵسڵەمینەوە.

       گەردان کردن
     تاک    کۆ
   کەسی یەکەم   کەسی دووم  کەسی سێیەم  کەسی یەکەم   کەسی دووم    کەسی سێیەم
 ڕابردووی دوور   ترسابووم  ترسابوویت   ترساتبوو   ترساتبووین   ترسابووتان   ترسابوون 
 ڕابردووی نزیک    ترسام   ترسایت   ترسا  ترساین   ترسان   ترساان 
 ڕابردووی بەردەوامی  دەترسام   دەترسایت   دەترسێت   دەترساین   دەترسان   دەترسان 
 ڕابردووی تەواو               
 ڕابردووی سادەی بەردەوامی  دەترسم   دەترسیت  دەترسێت  دەترساین  دەترسان  دەترسان
 داهاتوو ، ڕانەبردوو  دەیترسێنم   دەیترسێنیت   دەیترسێنێ  دەیترسێنین   دەیترسێنن  دەیترسێنن
 مەرجی  بترسابمایە   بترسابایتایە  بترسابایە  بترسابمانایە   بترسابمایانە   بترسابمایانە 
 پرسیاری داهاتوو  بترسێم  بترسیت  ببترسێت  بترسێین  بترسێن  بترسێن
 پرسیاری ڕابردوو             
 داخوازی( ئەمر)  بترسە  بترسە  بترسێ  بترسێین  بترسێن   بترسێن

ترساندن/tirsandin: کتپ:[ ترس+ ئاندن] بەهتاندن، بزداندن، بزواندن، بزدهاندن، پرینگاندنەوە، تۆقاندن، جەفلاندن، جنقاندن، خۆلێکردن، دلهاندن، زرواچوواندن، شپرزەکردن، فەرهاندن، هەرەژەکردن( ئەردە)، هەڕەشەلێکردن، هەڕوگیڤ لێکردن، هەژڤاندن _ هەژقاندن : ترس خستنەدڵی یەکێکەوە.

ترساو/tirsaw: نفا: بزدیاو، ترسیاو، بزدیای، بێئارام، بێئۆقرە، دانەسەکناو، زراو چوو، بێوورە، بلەربەزین، هاروهاج، زەهلەبڕاو.

ترساوی/tirsawî: نفا:[ ترس+ ئاو+ئیی] بێئارامی، پەژارە، بێتاوی، بێئوە قرەیی: باری گیاندارێکی ترساو یان تۆقیو کە نەتواندرێت هێمن بکرێتەوە.

ئاوچاوسه‌ندن/awçawsendin: کتن:[ ئاو+ چاو+ سه‌ندن] ترساندن، تۆقاندن، زراوبردن.

بێپەروا/perwa: ئانتـ: بێباک، شیرباز، گوهفرە، بێترس.

کەمی ترس/kemî tirs: ئانتـ:[ کەمی+ ترس] کەم ترس، کەم ترسان، کەمە ترسێ.[ لا : hypophobia].

پەروا نەبوون/perwanebûn: کتن: نەترسان، بێباک بوون.

پەروا نەمان/perwaneman: کتن: ترس نەمان، خۆف نەمان، ترس شکان.

چاوترسان/çawtirsan: کتن:[ چاو+ ترسان]

1 – سڵەمینەوە لەکەسێک لە شتێک لە ترس. 

2 – تەمبێ بوون.

چاوترساندن /çawtirsandin: کتپ: تەمبێ کردن، پەنددان، هەڕەشەلێکردن. 

چاوترسێن/çawtirsên: ئانفا: کەسێکی گەورەیە لە ماڵیدا یا لە دەرەوەدا، کەلێی بترسێن.

لە تاریکی ترسان/le tarîkî tirsan: نتـ:[ نخ] تاریکە ترسێ : لە تاریکی شەو ترسان.[ لا : Noctiphobia ]{ پەزیشکی، ل، 223} 

.

.

.

.