ئازیز/azyiz: ن:[ ئاین][ ع : عزیز] خۆشه‌ویست، دۆست، دڵدار، ئه‌‌ڤین.

{  

ئازیز دیاره‌ن واده‌ی لوامه‌ن

ئه‌لوه‌دای ئاخر ئه‌رنامامه‌ن

}{مه‌وله‌وی}.

ئازیز بەگیانت/azyiz be giyant: شڕ:[ مۆسیقا]  ناوی گۆرانی یەکی هۆرامی یە.

ئازیز بی یەی/azyiz bîyey: کتن:[ ئازیز+ بی یەی] خۆشەویست بوون.

ئازیزکەرڎەی/azyiz kerđey: کتپ: [ ئازیز+ کەرڎەی] خۆشەویست کردن.

ئازیزمەرڎە/azyiz merđey: کتپ: [ ئازیز+ مەرڎە] ئازیزمردوو 

ئازیزمەرڎەی/azyiz merđey: کتپ: [ ئازیز+ مەرڎەی] ئازیزمردن.

ئازیزی/azyizî: نچ: خۆشەویستی.

وێ ئازیزکەرڎەی/wê azîzkerđey: کتپ:[ وێ+ ئازیز+ کەرڎەی] خۆئازیزکردن، خۆخۆشەویست کردن.

.

.

.

.