ئەوەند/ewenid: ئمـ:[ هـ][ ئەو+ ەند( هەند)] ئیندە ، ئەننە، ئەوەنە‌‌، بارتەقا، بەرتەق، بەردیلک، بەقەد، بەقەد، پات، پاتە، پیسەویۆێ، تەنگال، جووتەنی، دیڤ، ڕێک، قات (دووقات‌ چاکەی ‌دامەوه‌‏) :  له‌وئەندازەیە. 

ئەوەندە‌/ewenide: ئمـ:[ هـ] ئیندە ، ئەننە، ئەوەنە‌‌. 

.

.

_______________

– ه‌وه‌ند/ewend : پاشگرێكه‌ له‌زمانی كوردی كه

‌:: به‌رژ+ ئه‌وه‌ند : به‌رژه‌وه‌ند

:: به‌رج+ ئه‌وه‌ند : به‌رجه‌وه‌ند.

.

.

.

.