هێشتن/hêştin: کتن: ئازتەی _ ئاستەی ( هـ)، ئاستن ( هـ)، به‌جێهێشتن، تڵین، ڕێدان، ماوه‌دان، مۆڵه‌ت دان، هێژتن _  هێڵان.

هێشتنەوە/hêştinewe: کتن: ئازتەیۆ – ئاستەیۆ ( هـ)، ئازتەیۆپەنە _ ئازتەیۆپنە ( هـ)، ئەوەئازتەی _ ئەوەئاستەی (هـ)، گلدانەوە، .[ ئینگـ : Detention ]

هێشتنەوەی چشت لە سنووری خۆیدا/hêştinewey çişt le snûrî xoyida: کتن: ئازتەی ۆپۆیەنە _ ئاستەیۆپوویەنە ( هـ).

بهێڵە/bihêľe: ف:[ دۆخی داخوازە، باری کەسی دووەم( هێشتن)] لێگەڕێ، وازبێنە.

بەجێهێشتن/becêhêştin: کتن: ئازتەی جیا، ئاستەی جیا( هـ).

پێهێشتن/pêhêştin: کتن: ئازتەی پەنە _ ئازتەی پنە، ئاستەی پەنە _ ئاستەی پنە( هـ)، پنەئازتەی _ پنەئاستەی (هـ).

پێهێشتنەوە/pêhêştinewe: کتن: پنە ئەوە ئازتەی _ پنەئازتەیۆ _ پنەئاستەیۆ (هـ).

پێتێهێشتن/pêtêhêştin: کتن: پنەئەنەئازتەی _  پنە ئەنە ئاستەی ( هـ) ، پێ تێ چەقاندن.

پێوەهێشتن/pêwehêştin: کتن: پۆئازتەی _ پۆئاستەی( هـ)، ئازتەی پۆوە  _  ئاستەی پۆوە( هـ)، پێوەهێشتن، پێوەهێلان.

پێوەهێشتنەوە/pêwehêştinewe: کتن: پۆئازتەیۆ _ پۆئاستەیۆ ( هـ)، .

پێوەنەهێشتن/pêwenehêştin: کتن: پۆنازتەی _ پۆناستەی( هـ).

تێداهێشتن/têdahêştin: کتن: ئازتەی چەنە _ ئازتەی چنە، ئاستەی چەنە _ ئاستەی چنە( هـ).

تێداهێشتنەوە/têdahêştinene: کتن: ئازتەی ۆچنە _ ئاستەیۆچنە( هـ)، کرودن بەبادا.

لەدواهێشتنlediwahêştin: کتن:[ لە+ دواهێشتن] پاش دەهشتن( کباک).

.

.

.

.