هێشتن/hêštin: کتن: ئازتەی _ ئاستەی ( هـ)، ئاستن ( هـ)، به‌جێهێشتن، تڵین، ڕێدان، ماوه‌دان، مۆڵه‌ت دان، هێژتن _  هێڵان.

هێشتنەوە/hêštinewe: کتن: ئازتەیۆ – ئاستەیۆ ( هـ)، ئازتەیۆپەنە _ ئازتەیۆپنە ( هـ)، ئەوەئازتەی _ ئەوەئاستەی (هـ)، گلدانەوە، .[ ئینگـ : Detention ]

هێشتنەوەی چشت لە سنووری خۆیدا/hêštinewey čišt le snûrî xoyida: کتن: ئازتەی ۆپۆیەنە _ ئاستەیۆپوویەنە ( هـ).

.

بهێڵە/bihěľe: ف:[ دۆخی داخوازە، باری کەسی دووەم( هێشتن)] لێگەڕێ، وازبێنە.

بەجێ هێشتن/be cê hêštin: کتن: ئازتەی جیا، ئاستەی جیا( هـ).

پێ هێشتن/pê hêštin: کتن: ئازتەی پەنە _ ئازتەی پنە، ئاستەی پەنە _ ئاستەی پنە( هـ)، پنەئازتەی _ پنەئاستەی (هـ).

پێ هێشتنەوە/pê hêštinewe: کتن: پنە ئەوە ئازتەی _ پنەئازتەیۆ _ پنەئاستەیۆ (هـ).

پێ تێ هێشتن/pê tê hêštin: کتن: پنەئەنەئازتەی _  پنە ئەنە ئاستەی ( هـ) ، پێ تێ چەقاندن.

پێوەهێشتن/pêwe hêštin: کتن: پۆئازتەی _ پۆئاستەی( هـ)، ئازتەی پۆوە  _  ئاستەی پۆوە( هـ)، پێوەهێشتن، پێوەهێلان.

پێوەهێشتنەوە/pêwe hêštinewe: کتن: پۆئازتەیۆ _ پۆئاستەیۆ ( هـ)، .

پێوەنەهێشتن/pêwe nehêštin: کتن: پۆنازتەی _ پۆناستەی( هـ).

تێداهێشتن/têda hêštin: کتن: ئازتەی چەنە _ ئازتەی چنە، ئاستەی چەنە _ ئاستەی چنە( هـ).

تێداهێشتنەوە/têda hêštinene: کتن: ئازتەی ۆچنە _ ئاستەیۆچنە( هـ)، کرودن بەبادا.

لەدواهێشتنlediwa hêŝtin: کتن:[ لە+ دواهێشتن] پاش دەهشتن( کباک).

.

.

.

.

.

 

 

.

.

.

.

 

.

.