کۆئەندام/koendam: ن:[ كۆ+ ئەندام] وشەیەكی لێكدراوی( كۆ+ ئەندام)ـە، بەهاوواتای organ و system )ـی ئینگلیزی دێت.

              کۆئەندام لە لەشی مرۆڤدا                   

کۆئەندامی ئێسكبەندی/koendam: نتـ::[ تۆێ][ كۆئەندام+ ی+ ئێسكبەندی] ئیسكبەندی لەشی مرۆڤ: پەیكەری لەشی مرۆڤ پێکهاتووە لە 206 پارچە ئێسک. كە بەشێوەی هاویەک لەسەر هەردوولای لەشدا دابەشكراۆن. ئێسكەكان شێوە قەبارەیان جیاوازە و دەبن بە دوو بەشەوە : تەوەرەپەیكەر و پەلەپەیكەر.[ ئینگـ: ].

کۆئەندامی بەرگری/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ بەرگری] [ ئینگـ: Immune system].

کۆئەندامی پۆشەرە/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ پۆشەرە] پێست، تەونی ژێرپێست، مەمک( ئاڵگی گوانی)، قژ، نینۆک.[ ئینگـ: Integumentary system].

کۆئەندامی دەماری/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ دەماری][ ئینگـ: Blood- vessel].

کۆئەندامی دەماری خۆكار/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ ] [ ئینگـ : ].

کۆئەندامی دەماری خۆیی/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ دەماری خۆیی] خۆنەویست.[ ئینگـ: nervous system autonomous].

کۆئەندامی رژێن/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ رژێن] . [ ئینگـ : ].

کۆئەندامی زاوزێ/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ زاوزێ] [ ئینگـ : Reproductive system ، Sexual organ].

کۆئەندامی زاوزێی پیاوانە/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ زاوزێ] گون، توورەكەی گون، چووك، پرۆستات، تۆودان. [ ئینگـ : ].

کۆئەندامی زاوزێی ژنانە/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ زاوزێ] منداڵدان، كوز، ھێلكەدان، پەردەی منداڵ، جۆگەی فالووب [ ئینگـ : ].

کۆئەندامی زایندەگی/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ زاوزێ] [ ئینگـ: Sexual organ].

کۆئەندامی سووڕان/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ سووڕان] كۆئەندامی سووڕانی خوێن : بریتییە لە، دڵ، خوێنبەر، خوێنھێنەر.[ ئینگـ: Blood- vessel].

کۆئەندامی لیمف/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ لیمف]

یەكەم : (مۆخی ئێسک، تیمووس)، 

دووەم : (سپڵ، لیمفەگرێ، ڕەگی لیمفی) [ ئینگـ : Respiratory organ].

کۆئەندامی  ماسوولكە/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ ] ماسوولكە، ڕەفیسكە، ناوپەنچک.[ ئینگـ: ].

کۆئەندامی میز/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ میز] گورچیلە، میزەڕۆ، میزەڵدان، میزبۆری.[ ئینگـ: Respiratory organ].

کۆئەندامی ناوڕژێن/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ ناوڕژێن] هیپۆفیز، پینێئال، لیك، پاراتیرۆئید، ئەدرینال، دوورگەكانی لانگرهانس، تیرۆئید.  [ ئینگـ : Respiratory organ].

کۆئەندامی هه‌رس/koendamî hers: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ هه‌رس] هەرسكردن.[ ئینگـ: Digestion organ].

کۆئەندامی هه‌ناسه/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ هه‌ناسه] [ ئینگـ : Respiratory organ].

کۆئەندامی هه‌ناسەدانی سەروو/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ هه‌ناسه] لووت، گەروو، كشكشێ، نای، برۆنش.[ ئینگـ : ].

کۆئەندامی هه‌ناسەدانی خواروو/koendam: نتـ:[ كۆئەندام+ ی+ هه‌ناسه] برۆنشیۆل، ئەلوێئۆل.[ ئینگـ :].

.

.

.

.