پشتەسەر/pişteser: نتـ:[ توێ] پاتک، پاشملە : بەشی دوڕوەی کەلـلە.[ ئینگـ: occipital]

پشتی پشتەسەری/piştî pişteser: نتـ:[ توێ].[ ئینگـ: dorso occipital]

.

.

________________

پشتەسەر/pişteser: نتـ:[ پۆشاک] جۆرە خشڵێکە پڵپڵەدارە لە زێر یان زیو ژنان دەیدەن لە پشتی سەریان.

{

پێچکەی پشتەسەر لە سەر زوڵفی ڕەش

با بجریوێنێ وەک ئەستێرەی گەش

}{ گۆران}.

.

.

.