کاسە/kase: ن:

  نەشوناس شوناس
تاک كۆ تاک كۆ
شێوەزاری كرمانجی باكوور ەك ان ەكە ەكان
شێوەزاری كرمانجی ناوەند ێ ، ێک ان ەكە ەكان
شێوەزاری هەورامی ێوە ێ ، ن ێ ەكێ

1 – پیاڵە، پیان، ستێكان، كاسە، بادی _ بادین.

2- جامی گەورە، جامی ئاوخواردنەوە.

کاسەلێس/kaselês: نفا:[ کاسە+ لێس( لێسانەوە)] 

کاسەلێسانەوە/kaselêsanewe: کتن: 

کاسەلێسی/kaselêsî: نچ:[ مجـ] جاشایەتی

کاسەی چێوین/kasey čěwîn: نتـ: بادیە، زەرک.

کاسەی دارین/kasey darîn: نتـ: قاڵ، دەفر : قاڵی چێشت خواردن كە لە دار دروست كرابێت.

.

نێوکاسە/nêwkase: ن:[ کەرەستە][ نێو+ کاسەدەفری بچووک لە چینی.

.

.

.

.