بەربار/berbar: ئانتـ:[ بەر+ بار]

1 – [ ڕامیـ] ووڵاخێكی یەكسمەكەكاتی باركردنی هاتبێت و یەشتا نەگیرا بێت.

2 – بریتییە لە گوێ لەمست و فەرمانبەر یان بەرپرسیار.

:: ئارام جاران هاربوو بەڵام ئێستا بەرباربووە.

بەرباربوون/berbarǔn: كتن: بەرپرسیاربوون. جاشەكەر یا ئێستر كە تەمەنی سێ ساڵی تەواوكردبێت، و كاتی باركردنی هاتبێت.

بەرباربوونی/berbarbǔnî: نچ: بەرپرسیاری (التزام).

.

.

.

.

.