باک/bak: ئان: پەروا، ترس، دەربەستی، سام، هەراس.

باکدار/bakdar:ئان:[باك+ دار] بەباك، بەترس، بەپەروا.

باک هەبوون/bakhebûn: كتن:[باك+ هەبوون ] ترسان، گوێ پێ دان.

{

دووبرا ڕۆژی هەرا دەس بخەنە دەستی یەك

كێ هەیان باكی لەهێزی نەتەویی ناڕەسەنە

} { هێدی}.

باک نەهەبوون/baknehebûn: كتن:[ باك+ نە+ هەبوون] نەترسان، گوێ پێ نەدان.

.

بەباک/bebak: ئانتـ:[بە+ باک] دەربەست، باكدار.

بەبێباكی/beběbakî: بند:[ بە+ بێ+ باك+ ی] بوێری، بەبێ ترسی.

بێباک/běbak: ئانتـ:[ بێ+ باک]

1 – ئازا، بێپەروا، گوێ نەدەر، گوهڤرە، نەترس.

{

خاڵ و خەت گولزار و ڕەنگی شۆخی بێ باکم نەدی

زوڵف و زوو هیند فەرەنگی شاهی خووبانم نەهات

}{ وەفایی}.

2 – بێخەم، ئاسوودە.

بێباکانە/běbakane: ئانتـ:[ بێ+ باک+ ئانە] دلێرانە، بوێرانە : ئەنجام دانی کارێک لەبەرنەترسی.

بێباکبوون/běbak bûn: کتن: بێپەروابوون، نەترسان.

بێکباک کردن/běbak kirdin: کتپ: بێپەروا کردن، نەترساندن.

بێباکی/běbakî: نچ: نەترسی، ئازایی، بێپەروایی، بوێری.

.

.

.

.