ئاوده‌م/awdem: نتـ:[ ئاو+ ده‌م]

1 – ئاوی دەم : لیكاوی زار.

2 – هاوده‌م، ئاودەنگ _ هاودەنگ _ هەڤدەنگ، یار.

.

.

_____________________

ئاوده‌م/awdem: ف:[ بۆ کەسی یەکەمی دۆخی ڕانەبردووی ( ئاودان)ـە].

{

مەرگ بۆ من بێ، ژینیش بۆ ئێوە
بەخوێن دار ئاودەم، سێبەر بۆ ئێوە

}{ هێزی دژە}

.

.

.

.