لەمپەر/lemper: ن:[ مکـ] ئاستەنگ، بەربەس، بەربەست، بەرهەڵست، پاڵەوپشت، پشتەک، پشتیوان، کۆسپ، ماوول.[ ئینگـ: Hindrance ،obstruction] 

لەمپەری ئاوی/lemperî awî: نتـ:[ ئینگـ: water obstacle]

لەمپەری دەمار/lemperî demar: نتـ: به‌ربه‌ستی رێگای ده‌مار، بزماره‌ی خوێن، ئاوه‌له‌مه‌، پیزه، کۆرپه‌ڵه، مه‌لۆتکه.[ ئینگـ: Embryo].

بێلەمپەر/bêlemper: ئانتـ:[ بێ+ لەمپەر] بێ کۆسپ، بێبەرهەڵست، بێ پەرکەم.

.

.

.