هاوێر/hawêr: ن:[ ماف]

هاوێردە/hawêrde: ن:[ ماف] هەڵاوێردە، بەدەر.

هاوێرکردن/hawêr kirdin: کتپ:[ ماف] هەڵاوێردن، دەرهاویشتن.

هاوێر لە/hawêr le: ن:[ ماف] هەڵاوێردە لە، بێچگەلە، بەدەر، ژ بلی.

.

هەلوومەرجی هاوێردە/helûmercî hawêrde: نتـ:[ ماف] هەلوومەرجی هەڵاوێردە

.

.

.