هەلکەتن/helketin: ن:[ کباک] پەشک، تاوێر، چورتم، دلشکەستن، رۆکەشەیی، ڕووشە، سەفیلی، فەتارەت، قەومین، کارەڕەهات _ کارەسات، کەمباخی، کۆست، کۆلاو، گۆنگەڵ، مەرگەسات، وەیشوومە، هەوان.[ ئینگـ: Disaster, Accident] 

هەلکەتنی/helketinî: ئان:[ کباک] [ ئینگـ : accidental]

ب هەلکەتنی/bi helketinî: ئاکتـ:[ کباک] [ ئینگـ : accidentally][ سەلاحەدین، ل، 7]

.

________________

هەلکەتن/helketin: کتن:[ کباک] لێقەومین، لێهاتن، هنگافتن.

.

.

.

.