سەرلێتێک/serlêtêk: نتـ:[ سەر+ لێ+ تێک] 

سەرلێتێکچوون/serlêtêk: کتن:[ سەرلێتێک+ چوون] پەرێشان بوون، دامان.  

سەرلێتێکدان/serlêtêk: کتپ:[ سەر+ لێ+ تێک] ئاڵۆزاندن، پەشۆکاندن، خافڵاندن _ خافڵناێ، سەرقاڵکردن، سەرلێشێواندن،  وەسەرهەڵەخستن.  

سەرلێتێک/serlêtêk: نتـ:[ سەر+ لێ+ تێک] 

سەرلێتێک/serlêtêk: نتـ:[ سەر+ لێ+ تێک] 

.

.

.

.