[ زمان ][ زمان ] زمان و ڕێزمان 

  ئاب   ئارامی      ئازەنتی    ئاکرۆنیوم       ئاناگرام
 ئاواڵ  ئاوه‌ڵ  ئاوه‌ڵدەر  ئاوه‌ڵفرمان    ئاوه‌ڵفرمانی چۆنی  ئاوه‌ڵفرمانی چه‌ندی  ئاوه‌ڵکار   ئاوه‌ڵکاری پرسیاری
 ئاوه‌ڵکاری ته‌رتیبی  ئاوه‌کاری چۆنی  ئاوه‌ڵکاری چه‌ندی  ئاوه‌ڵکاری دڵنیایی   ئاوه‌ڵکاری دووباره‌کردنه‌وه‌   ئاوه‌ڵکاری ساده‌   ئاوه‌ڵکاری شاڕستە‌  ئاوه‌ڵکاری شوێنی
 ئاوه‌ڵکاری کاتی  ئاوه‌ڵکاری وه‌سفی  ئاوه‌ڵکردار  ئاوه‌ڵناو   ئاوه‌ڵناوی بکه‌ر   ئاوه‌ڵناوی چه‌ندی  ئاوه‌ڵناوی دڕێژراو   ئاوه‌ڵناوی ژماره‌ی
 ئاوه‌ڵناوی ساده‌  ئاوه‌ڵناوی فرمانی  ئاوه‌ڵناوی کراو  ئاوه‌ڵناوی لێکدراو   ئاوه‌ڵکاری ناساده‌  ئاوه‌ڵناوی هیمایی    
               
               
 ئه‌م    ئه‌مانه‌  ئه‌و  ئه‌وانه‌      
               ئینگلیزی

.

 بڕگە   بنەزمان 

 

.

 پارت پارس
 پێشنا‌ڤ

.

 جۆری ووشە

.

 ره‌وش  ره‌نگدێر

.

 زاراڤ  زاراو  زاراوە
زارزوان 

.

 شێوەزار 

.

 فڵان

.

 گه‌ڵێک
 گوزارە بۆ راگەیەنەر

.

 ماد

.

 هاوه‌ڵ   هەواڵ  هەواڵدەر هاوده‌م هاوەڵناو
 هیمای نادیار:  هێمای دیار                
 هیچ      هین

.