زار/zar: ن:

1 – زمان.

2 – دیالێكت.

زاراڤ/zare: نتـ:[ زار+ ئاڤ]

1 – دیالێكت.

2 – دەستەواژە، زاراوە.

زاراوە/zarawe: ن:[ زار+ ئاو+ ئە] گۆیش( کباک)، فرێز، زاراڤ، زاراڤە. [ ئینگـ : Term]

زارە/zare: ن:

زارەترەک/zaretirek: ن:

زارەترەک بوون/zaretirek bûn: ن:

زارەزار/zarezae: ن:

زارەكی/zarekî:ن: بەزار، بەدەمی، زارگۆت.

زارەوان/zarewan: ن: زاربێن، بزماک _ بزمەک _ بزمک _ بزمۆک ، بلامک، بلۆمە، دەمبس، دانەلغاو، زارەوان. : دارێكی بچكۆلەیە بە ئەندارەی قامكێک درێژ و ئەستووردەبێت بەنی دووشەزەوسەری دەخەن، دەیكەنە دەمی كاریلەی ساوا و بەنەكانی لە شاخی دەبەستن بۆ ئەوەی دایكی نەمژێت.

زاربەست/zarbest: نفا:[ زار+ بەست( بەستن)] جادوو، یاتوو

زاربەستن/zarbestin: ن:

زاربەند/zarbend: نتـ: [ ئینگـ : Mouth protection]

زاربێن/zarbên: ن: بزماک _ بزمەک _ بزمک _ بزمۆک ، بلامک، بلۆمە، دەمبس، دانەلغاو، زارەوان. : دارێكی بچكۆلەیە بە ئەندارەی قامكێک درێژ و ئەستووردەبێت بەنی دووشەزەوسەری دەخەن، دەیكەنە دەمی كاریلەی ساوا و بەنەكانی لە شاخی دەبەستن بۆ ئەوەی دایكی نەمژێت.

زاربێنە/zarbêne: ن:

زارخۆش/zarxoş: ن:

زاردراو/zardiraw: ن:

زارک/zarik: ن: دەم، دەرگا.[ ئینگـ : port ].

زارکی/zarkî: ن:

زارکی گڕكان/zarkî giřkan: ن: ده‌می گڕكان.[ ئینگـ : Crater].

زارگا/zarga: نتـ:

زارنووس/zarnûs: ن: دەبیر، نووسیار(سكرتێر).

زارۆ/zaro: ن:[ کباک][ زا+ رۆ( ڕۆ _ ڕۆڵە)]

1 – مناڵ _ منداڵ، گەدە، رۆلە، بەچكەی بچووک، زاڕۆڵە.

2 – بە ئەو منداڵە دەگووترێت كەتازە هاتبێتە دونیاوە.

زارۆبوون/zarobûn: كتن:[ کباک][ زارۆ+ بوون نتـ:] منداڵ بوون.

زارۆتە/zarote: ن:

زارۆتی/zarotî: نچ: منداڵێتی.

زارۆتی/zarotî: نچ:[ کباک] منداڵێتی.

زارۆژێ بوون/zarojê bûn: كتن:[ کباک] منداڵ لێبوون.

زارۆک/zarok: نتـ:[ كباك][ زا+ رۆ+ ک] منداڵ، بچووكی زارۆ.

زاڕۆڵە/zařoľe: نتـ:[ هـ][ زارۆ+ ڵە] بەرمەمكانە، شییرەخۆرە، كۆرپە، زارۆک _ ئایل، منداڵ. زارۆ، منداڵی گچكە.

زاڕۆڵەدانە/ zařoľedane: نتـ:[ هـ][ زا+ ڕۆڵە+ دانە( دان+ ـە)] منداڵدان.

زارۆ ژێنەبوون/zaro jêne bûn: كتن:[ کباک] منداڵ لێنەبوون.

زارۆک/zarok: ن:[ زارۆ+ ک] بەرمەمكانە، شییرەخۆرە، كۆرپە، زارۆلە، ئایل، منداڵ.

زاروو/zarû: نتـ:[ ئەردە][ زا+ روو( ڕۆڵە)] زەروو، منداڵ.

زارووک/zarûk: نتـ:[ باد][ زا+ روو( ڕۆڵە)+ ک] منداڵدان.

زاری/zarî: ن:[ کباک] ئاخاز، زارین، فیغان، هاوار، قیرین، ڤیزار.[ ئینگـ : Oral]

زاری دڵبەر/zarî dilber: ن:[

زاری گراوی/zarî girawî: ن:[

زاری ماشقه/zarî maşiqe: ن:[

زاری ماشووقه/zarî maşûqe: ن:[

زاری مەحبووب/zarî meĥbûb: ن:[

زاری مەحبووبه/zarî meĥbûbe: ن:[

زاری ياری مێوينه/zarî yarî mêwyine: ن:[

زاریی/zaryî: ن:

سەرزار/serzar: نتـ:[ سەر+ زار]

:: هەر لە کۆنەوە کەوتۆتە سەرزار.

سەرزارەکی/serzarekî: نتـ:[ سەرزار+ ئەکی] بەدەم، بدەڤ : مەبەستێکە هەر بەدەم بگووترێت و لە دڵ: نەیەتە دەرێ.

سەرزاری/serzarî: نچ:[ سەرزار+ ی] سەرزارەکی.

.

.

.

.