بەهێز/behêz: ئانتـ:[ بە+ هێز ]

1 – بەتاقەت، بەتوانا، بەكار، پتەو، جوست، چالاک، خورت، کارا، كاركو : گیانداری ئیشكەری لێهاتوو.[ لا : sthenic]

2 – خاوەن دەستەڵات.

بەهێزبوون/behêz bûn: كتن: بەتین بوون.

بەهێزبوونەوە/behêz bûnewe: كتن: چاكبوونەوە، هاتنەوە تاوخۆ.

بەهێزكردن/ behêz kirdin: كتپ: پأچەككردن، بەتواناكردن.

بەهێزكردنەوە/behêz kirdinewe: كتپ: ئازاكردنەوە.

بەهێزی ویست/ behêzî wîst: شڕ:[ دەروو] بەخواستی ئەدەروون

.

.

.

.