تاریک/tarîk: ئان:[ هێک : تەمیسرە. ئاڤێستایی : arzVt : تەﺜـرە، پهـ: تار. فار: تاریک][ تار+ی+ ک] تار _ تاری، تیەریک ( کهـ) . [ ئینگـ : Obscured]

1 – جێگای پێوار لە خۆرەوە، ڕەشایی هەوا.

:: بۆ تاریک  و لێڵ.

تاریکان/tarîkan: نتـ:[ تاریك+ ئان] سەرەتای شەو، كاتی شێوان، ئێوارەی زۆر درەنگ.

تاریکایی/tarîkayî: نچ:[ تاریك+ ئای] ڕەشایی شەو، پڕش بەرپێواربوونی خۆر.

تاریکە/tarîke: نتـ: ڕەش و تاری،

:: تاریكە شەو.

تاریکەسەڵات/tarîke seľat: نتـ:[ كو : تاریكە( تاریك+ـە)+ ع : سەڵات( صلاة )] شەوەزەنگ.

تاریکە شەو/tarîke ŝew: نتـ: شەو بە بێڕۆشنایی تیشكی مانگ. بەرامبەر مانگە شەو.

تاریک بوون/tarîkbûn: كتن: ڕەش هەڵگێڕانی دونیا دوای خۆر ئاوابوون.

تاریک داهاتن/tarîkdahatin: كتن: هاتنی تاریكی پاش ئێوارەیەكی درەنگ، شەو داهاتن.

تاریک كردن/tarîkkirdin: كتپ: تاریك كردنی هەوا

: دنیا تاریكی كرد با بچینە ماڵ.

تاریک و تنۆک/tarîk û tinok: ئانتـ: زۆر تاریك، تاریكی خەست و توند.

تاریک و ڕوون/tarîk û řûn: ئانتـ: بەرەبەیان، بوڵێڵە، سەرەتای سپیدەی رۆژ.  

تاریک و ڵێڵ/tarîk û ľêľ: ئانتـ: تاریك و ڕوون.

تاریک و نوتەک/tarîk û nutek: ئانتـ: زۆر تاریك، تاریكی خەست و توند.

تاریکی/tarîkî: :[ تاریك+ ئی] نووتەكی، تاریكایی، تاریتی، شوێنی تاریك، نەمانی ڕووناكی.

تاریکی خۆشویستن/tarîkî xoŝwîstin: كتن: تاوویستنی [ ئینگـ : Nyctophilia]

.

بەرچاوتاریک/berçaw tarîk: ئانتـ: [ بەر+ چاو+ تاریک]

1 – ناهومێد.

2 – زۆر تووڕەو ڕق هەستاو.

بەرچاوتاریک بوون/berçaw tarîk bûn: کتن: پێش چاوتاریک بوون. مەبەست لەتووڕەبوون ڕق هەستانە.

.

.

.