تاریک/tarîk: ئان:[ هێکـ: تەمیسرە][ پەهلەوی: تار][ فار: تاریک][ تار+ی+ ک] تار _ تاری، تیەریک ( کهـ).[ ئینگـ : Obscured].

  لە فەرهەنگی زمانی ئاڤێستادا، وەها تۆمارکراوە. ل. 
 گۆکردنی بە کوردی زمانی ئاڤێستایی   واتای بە ئینگلیزی
تێثرە arzVt

1 – جێگای پێوار لە خۆرەوە، ڕەشایی هەوا.

:: بۆ تاریک ولێڵ.

2 – تاری، لێڵ. 

تاریکان/tarîkan: نتـ:[ تاریک+ ئان] سەرەتای شەو، كاتی شێوان، ئێوارەی زۆر درەنگ.

تاریکایی/tarîkayî: نچ:[ تاریک+ ئای] ڕەشایی شەو، پڕش بەرپێواربوونی خۆر.

تاریکە/tarîke: نتـ: ڕەشوتاری.

:: تاریكە شەو.

تاریکەسەڵات/tarîke seľat: نتـ:[ كو: تاریکە( تاریک+ـە)+ ع: سەڵات( صلاة)] شەوەزەنگ.

تاریکەشەو/tarîkeşew: نتـ: شەو بەبێڕۆشنایی تیشكی مانگ، بەرامبەر مانگەشەو.

تاریکبوون/tarîkbûn: كتن: ڕەش هەڵگێڕانی دونیا دوای خۆرئاوابوون.

تاریکداهاتن/tarîkdahatin: كتن: هاتنی تاریكی پاش ئێوارەیەكی درەنگ، شەوداهاتن.

تاریکكردن/tarîkkirdin: كتپ: تاریکكردنی هەوا

: دنیا تاریكی كرد با بچینە ماڵ.

تاریکوتنۆک/tarîkûtinok: ئانتـ: زۆرتاریک، تاریکی خەست و توند.

تاریکوڕوون/tarîkûřûn: ئانتـ: بەرەبەیان، بوڵێڵە، سەرەتای سپیدەی رۆژ.  

تاریکوڵێڵ/tarîkûľêľ: ئانتـ: تاریکوڕوون.

تاریکونوتەک/tarîkûnutek: ئانتـ: زۆرتاریک، تاریكی خەست و توند.

تاریکی/tarîkî: نچ:[ تاریک+ ی] نووتەكی، تاریكایی، تاریتی، شوێنی تاریک، نەمانی ڕووناكی.

تاریکی خۆشویستن/tarîkî xoŝwîstin: كتن: تاوویستنی.[ ئینگـ: Nyctophilia]

بەرچاوتاریک/berçaw tarîk: ئانتـ:[ بەر+ چاو+ تاریک]

1 – ناهومێد.

2 – زۆر تووڕەو ڕق هەستاو.

بەرچاوتاریکبوون/berçawtarîkbûn: کتن: پێش چاوتاریکبوون : مەبەست لەتووڕەبوون ڕق هەستانە.

.

.

.

.