جان ¹ /can: ن:[ ڕوو] گیایەكە لە ناو ئاودا دەڕوێت گوڵێكی وەنەوشەیی دەگرێت.

جانەمەرگ/canemerg: نتـ:[ ڕوو] گوڵە نەورۆزە.

جانەمێرگ/canemêrig: ن:[ ڕوو] رازیانە، زیرەی شیرین: ڕووەکێکی سەلکدارە، گوڵەکەی زەردە، ڕۆنێکی لێدەردە هێندرێت بۆ مەبەستی پزیشکی، وە هاراوەی گوڵەکەی بۆ چێشت ومەبەستی پزیشکی بەکاردەهێندرێت، هەروەها بۆ دروستکردنی ڕەنگ وبۆن بەکاردەهێندرێت.

.

.

______________________

جان ² /can: ئان:[ کباک]

1 – جووان، لاو، جحێڵ، گیان.

:: كەچ و خورتێ جانێ خوە د كن قوربانی دۆزا گەلێ خوە.

2 – [ مۆسیقا] جۆرە گۆرانییەكە.

جانەگا/canega: نتـ:[ کباک] جووانە گا.

جانووک/canûk: نتـ:[ کباک][ جان+ ئووک] جووانوو، جوانی، جەعنی.

جانێ/canê: نتـ:[ کباک][ جان+ ئێ] بەستەیەكی ناودارە لە گۆڤەند و شایی و زەماوەندان دەیڵێن.

جانی /canî: نچ:

1 – گیانی، دۆسی.

2 – جوانوو، جووانی.

.

.

________________________

جان³/can: ن: گیان.

جان ئافەرین/can aferîn: نتـ: گیان ئافەرین.

جان ئاڤێتن/canavêtin: كتن:[ کباک] ب دڵ و جان خوە ئاڤێتن كارەكی.

جانان/canan: شڕ:[ جان+ ئان] خۆشەویست.

جانانە/canane: نتـ، ئانتـ:[ جان+ ئانە]

1 – گراوی : ماشوقەیەک كە ئاشق بەقەد گیانی خۆی خۆشی بوێت، یاری مێوینە یان دۆست.

3 – ژنی زماندرێژ و سازنە و سەڵیتە، زمان لووس.

{

هەرچۆن بولبوول بۆنی گوڵ دەكا

ئەمنیش هەروام بۆ جانانە

}{ نورنیا خانم}.

جانەوەر/canewer: نتـ:[ پهـ : janvar ][ جان+ ئە+ وەر] پڕند _ پڕندە، جەناوەر، جناوەر، داعبا : دڕندە و داعبایەكی دڕ و بە سام و زیاندەر.

جانباز /canbaz: ئانتـ:[ جان + باز]

1 – جامباز، فێڵەزان.

2 – پێشمەرگە، گیان لەسەربەری دەست، فیدایی.

جانبازە/canbaze: نتـ: جامبازە.

جانبازخانە/canbazxane: نتـ:[ جانباز+ خانە] تەنەبازخانە : جێگایەكە لەسەر تەنافی سەمایە دەكەن، جێگای كڕین و فرۆشتنی ووڵاخان.

جانبازی/canbazî: نچ: جامبازی.

جانبەری/canberî: نچ:[ خوار] گەمبەری.

جان بەخش كرن/canbexiş kirin: كتن: گیانبەخشكردن، خۆفیداكردن.

جانبێزار/canbêzar: ئانتـ:[ جان+  بێزار] پروەستیان، گەلەک ماندیبوون، كەسیرەبوون.

جاندان/candan: كتپ:[ جان+ دان] گیان بەخت كردن.

:: جانێ خوە كرن قوربان ژبۆ دۆزەكا هەژی.

جاندار/candar: ن: گیاندار، جانەوەر.

جانفەدا/canfeda: نفا:[ جان+ فەدا( ع: فیدا)] قوربان: كەسێ جانێ خوە غۆری دۆزەكێ بكە.

جانفەداكرن/canfedakirin: نفا:[ جان+ فەدا( ع: فیدا)+ كردن] گیان فیداكردن. جانێ خوە كرن فەدا.

جانفەدایی/canfedayî: نچ:[ کباک][ جان+ فەدا( ع: فیدا)+ ئی] خوەگۆری كرن، قوربانی.

جانفداكرن/canfidakirin: كتپ:[ کباک] گیانفیداكردن.

جانفداكری/canfidakirî: ئاكتـ:[ کباک] گیانفیداكاری.

جانكەنن/cankenin: كتن: گیان ئەستاندن.

جانگران/cangiran: ئان:

1 – زەمرۆ، گەمژۆ : مرۆڤێ هەرتم ماندی و لەشێش.

2 – بەتی، همبل، پالافس، لاشگران.

جانگۆری/cangorî: نچ: گیانبەخشی، جانفەدا: كەسێ جانێ خوە ژ بۆ رێیەكا پیرۆزدكە گۆری.

جانگۆری كرن/cangorî kirin: كتپ: جانێ خوە دكە قوربان.

جانێ/canê: ئانچ:[ جان+ ئێ]

1 – هەست و دەرۆنێ بریندار، بێزار، كۆڤەندار.

2 – ناوە بۆ مێ یینە.

.

.

.

.