بەرەو/berew: ئاك:

1 – بۆ

:: بەرەوكوێ دەڕۆێت.

2 – ئاراستە

:: بەرەو ئێوارانێك : سەرلەئێوارانێك.

3 – [ مجـ] بەرەوبامیزدەكات : بەكەسێك دەگووترێت كەلەكاردا ووردبینی نەكات.

بەرەواژ/berewaj: ئاكتـ:[ بەرەو+ واژ] ئاوەژڕۆ، بەرەڤاژی، سەربەرەوخوار، واژی، هەڵگەڕاوە.

بەرەوئیزباربوونەوە/berew îzbarbûnewe: كتن:[ بەرەو+ ئیزبار+ بوون+ ئەوە] بەرەو ڕوو بوونەوە.

بەرەوئیزباركردنەوە/berew îzbarkirdinewe: كتپ:[ بەرەو+ ئیزبار+ كردن+ ئەوە] بەرەوڕووكردنەوەی دووكەس بۆ دەرخستنی درۆو ڕاستی قسەیەك لەنێوانیاندا.

بەرەوباشوور/berewbaŝûr: ئاكتـ:[ بەرەو+ باشوور] بەرەوخوار.

بەرەوباكوور/berewbakûr: ئاكتـ:[ بەرەو+ باکوور] بەرەوژوور.

بەرەوپاش/berew paŝ: ئاكتـ:[ بەرەو+ پاش] ڕووبەرەودواوە، بەرەودواوە.

بەرەوپاش چوون/berew paŝčûn: كتن:[ بەرەو+ پاش]

بەرەوپاش گەڕانەوە/berew paŝ geřanewe: كتن:[ بەرەو+ پاش] بەرەو پاش گەڕامەوە.

بەرەو پێش/berew pěŝ: ئاكتـ:[ بەرەو+ پێش] چوونەپێشەوە، بۆپێشەوە.

بەرەوپێشەوە/berew pěŝewe: ئاكتـ:[ بەرەو+ پێش+ ئەوە]

بەرەو پێش بوون/berewpěŝ bûn: كتن:[ بەرەو+ پێش+ بوون] كەوتنەڕووی پێشەوە.

بەرەوپێش چوون/berewpěŝčûn: كتن: پێشوازی لێكردن.

بەرەوپێشەوەچوون/bere wpěŝewečûn: كتن:[ بەرەو+ پێش+ ئەوە+ چوون] كەوتنەپێشەوە. چوونە پێشەوە، پێشڤەچوون.

بەرەوپێش كردن/berewpěŝ kirdin: كتپ:[ بەرەو+ پێش+ ]خستنە بەری پێشەوە، بردنەڵەری پێشەوە.

بەرەوپێڵ/berewpěľ: ئاكتـ: بەرانپێچ، بەرانپێڵ، سنگ و بەرداپۆشی كاتی كار.

بەرەوپیر/berewpîr: ئاكتـ: پێشوازی.

بەرەوپیرەوە چوون/berewpîrewečûn: كتپ: پێشوازی لێكردن.

بەرەوپیری/berewpîrî: نتـ: پێشوازی كردنی گەورە و خۆشەویستێك: بە پێش دەمەوەچوونی یەكێكی پایەدار.

بەرەوپیریەوەچوون/berew pîryewečûn: كتن: پێشوازی كردن لەیەكێك.

بەرەوپێڵ/berewpěľ: نتـ: بەرانپێچ.

بەرەوچوون/berewčûn: كتن: هەڵمەت بۆ بردن.

بەرەوچوونی/berewčûnî: نچ: هەڵمەت بۆ بردنی.

بەرەوخستن/berewxistin: كتن: خستنە پێشەوە، كەسێك لەڕێگا دەیخەنە بێشەوە، پێشخستن.

بەرەوخۆر/berewxwor: ئاكتـ: بەرەو ڕۆژ.

بەرەوخۆراك/berewxorak: ئاكتـ: ڕووەوخواردن.

بەرەوخووار/berewxûar: ئاكتـ: سەرەو لێژ، بەرەوباشوور، لای خوارووی، شت.

بەرەوخووارە/berewxûre: ئاكتـ: لێژ، شوێنی سەرولێژ.

بەرەوخوواربوونەوە/ berewxwarbǔnewe: كتن: ڕۆین بۆلای خوارەوە، گڵان.

بەرەوخوواركە/berewxûarke: ئاكتـ: بەرەوخووارە.

بەرەوخوواركردنەوە/berewxwûar kirdinewe: كتن: گڵاندن : ناردنی شتێك بەرەوخوار.

بەرەوخواری/berewxwarî: نچ: بەرەوخوارە

بەرەودووا/berewdûa: ئاكتـ: بەرودوا.

بەرەودوواوە/berewdûawe: ئاكتـ: بۆدواوە، ڕووبەدواوە، بەرەوپاش، دواکەوتوو.[ ئینگـ : Backward]

بەرەودوواوەچوون/berewdûawečûn: كتن: گەڕانەوە، كشانەوە.

بەرەودەروون/berewderûn: ئاكتـ: بەرەو ناوەوە.

بەرەودوانان/berewdwanan: كتن: بەرودوانان، كەوتنەشوێن.

بەرەوڕۆژئاوا/berewřojawa: ئاكتـ:

بەرەوڕۆژهەڵات/berewřojheľat: ئاكتـ: بەرەوخۆرهەڵات.

بەرەوڕوو/berewřǔ: ئاكتـ: ئیزبار، ڕووبەڕوو، بەرەوڕۆ.  

بەرەوڕووبوونەوە/berewřǔbǔnewe: كتن:[ بەرەو+ ڕوو+ بوون+ ەوە] هاتنەڕووی دووكەس بۆ دەرخستنی قسەیەك كە لە ناویاكرابێت.

بەرەوڕووكردن/berewřǔkirdin: كتپ: ڕووبەڕووكردن.

بەرەوڕووكردنەوە/berewřǔkirdinewe: كتپ:[ بەرەو+ ڕوو+ كردن+ ەوە] ناردنی یەكێك كە شتێكی لەسەرت بێ بۆلای یەكێكی تر كە بۆ شتێكێت لای بێ بۆ ئەمەی كەبچێت لێ یوەربگیررێتەوە بۆ خۆی. بەرەو ئیزباركردنەوە.

بەرەوژوور/berewjûr: ئاكتـ: لای ژووروو، بەرەوسەرەوە.

بەرەژوورەكە/berewjǔreke: ئاكتـ: هەوراز، سەوەوژوور، ئەڤراز.

بەرەوژووربوونەوە/berewjûrbûnewe: كتن:[ بەرەو+ ژوور+ بوون+ ەوە] ڕۆین بۆلای سەرەوە.

بەرەوژووركردنەوە/berewjûrkirdinewe: كتپ:[ بەرەو+ ژوور+ كردن+ ەوە] ناردنی گیاندار بۆ لای ژووروو.

بەرەوژێر/berewjěr: ئاكتـ: بەرەوخوار، لێژ، نشێو.  

بەرەوژێرە/berewjěre: ئاكتـ: بەرەوخوارە.

بەرەوژێربوونەوە/berewjěrbǔnewe: ئاكتـ: كەوتنەژێرەوە.

بەرەوژێركە/berewjěrke: نتـ: لێژایی، بەرەوخوارە.

بەرەو ژێركردنەوە/berew jěrkirdinewe: كتپ: خستنەژێرەوە.  

بەرەوسەر/berewser: ئاكتـ: بەرەوسەری، بەربژۆرڤە.

بەرەوسەرووچوون/berewserûčûn: كتن: بەهەو رازداچوون.

بەرەوسەرووبردن/berewserûbirdin: كتپ: بەهەورازدابردن.

بەرەوسەرەوە/berewserewe: ئاكتـ: بەرەوهەوراز، بەرەوسەرە.

بەرەوفراوانی/berewfirawanî: ئاكتـ: بەرەوگووشاد.

بەرەوكوێ/berewkwě: ئاكتـ: بۆكوێ، ئۆغر.

بەرەوكوێ ڕۆیتشن/berewkwě řoyiŝtin: كتپ: ئۆغرچوون.

بەرەوگەیشتن/berewgeyiŝtin: كتپ: ڕووەوگەیشتن.

بەرەولا/berewla: ئاكتـ: لابەلا، خواربردراو، خوارەوخوار، قیچەڵقاچ، قیەقاچ.

بەرەولێژایی/berewlějayî: نچ:[ بەرەو+ لێژایی] هەڵدێرگەوبەرەوخوارەوە.

بەرەولێژكە/berewlějke: نچ: بەرەولێژە.

بەرەولێژە/berewlěje: نچ: سەرەولێژە.

بەرەولێژیی/berewlějyî: نچ: بەرەولێژ.

بەرەوماڵ/berewmaľ: ئاكتـ: ڕووبەماڵ.

بەرەوماڵەوەبوون/berewmaľewebǔn: كتن: ڕووبەماڵ بوون.

بەرەوناوەوە/berewnawewe: ئاكتـ: ڕووەو نێو.

بەرەوە/berewe: ئاكتـ: پێشەوە.

:: وەرە بەرەوە. هێندەی بەبەرەوە نیە.

بەرەوەبوون/berewebǔn: كتن: كەوتن، بەربوونەوە.

بەرەوەدان/berewedan: كتپ: كەواندن. بەردانەوە.

بەرەوبەر/bere û ber: ئاكتـ: ڕووبەڕوو.

بەرەوبڕ/bere û biř: ئاكتـ: ڕێلێبڕین، پێشەبڕكێ، پێشەبڕكە .

بەرەوبڕاندنەوە/berewbiřandinewe: كتن:[ بەرەو+ بڕاندن+ ئەوە] پێش ڕێگرتن لەیەكێك، ڕێلێبڕین، پێشەبڕكە.

بەرەوبیەی/berewbyey: كتن: بەرەوبوون، بەربوونەوە.

.

لەبەرەوە/leberewe: ئاكتـ:[ لە+ بەرەوە] لەپێشەوە، مەیدان، ماوە.

.

.

.

.

.