دەق ¹ /deq: ن: ئاش : شۆ و کاڵا و چشتی چندراو و تەندراو. وەک (پارچە و یاخەی کراس). کەتیرە لێدراو.{ گیوی، ل، 434}.

دەقاق/deqaq: ن:

1 – جەوی( جیوە) یان کەتیرەی دارانە کە شۆی چشتی تەندراوی پێدەدرێت. 

2 – نیشاستە

3 – جلی بە ئوتوو.

دەقاقدار/deqaqdar: ئانتـ:[ دەقاق+ دار] شۆدار.

دەقاقداری/deqaqdarî: نچ:[دەقاقدار+ ئی] شۆداری .

دەقاقدان/deqaqdan: کتپ:[دەقاق+دان]

1 – شۆدان، کەتیرەلێدان، چەسپاندن ( بەکەتیرە).  

2- قەدکردن بەڕێکی و لووسی و بێ گنجی و لۆچی.

دەقاق لێدان/deqaqlêdan: کتپ: ئوتووکردن، ساف کردن ( جل و بەرگ){ شوان. ل. 658}.

دەقاقلی/deqaqilî: ئانتـ:[ دەقاق+ لی( تور)] دەقدراو. { هەژار. ل. 324}.    

بەدەق/bedeq: ئانتـ:[ بە+ دەقکوتاڵی کەتیراو.

بێدەق/bêdeq: ئانتـ:[ ڕۆژ][ بێ+ دەق] ڕەنگ پڕووکاو، دەقشکاو، هەژار : ئەو کەسە یە لەسەر باری خۆی نەمابێت.

.

__________

دەق²/deq: ن:[ ئای تی][ ڕۆژنا] تێکست.[ ئینگـ: Text].

دەقەڕیزبەند/deqeřîzbend: نتـ:[ ئینگـ: Text String].

دەقڕێکخەر/deqřěkxer: نفا:[ ئای تی][ دەق+ ڕێک+ خەر( خستن)] دەقکار.[ ئینگـ: text processor].

دەقڕێکخەری/deqřěkxerî: نچ:[ ئای تی][دەق+ ڕێک+خەر(خستن)+ئی] دەقکاری.

دەقڕێکخستن/deqřěkxistin: کتپ:[ دەق+ ڕێک+ خستن]        

دەق ڕەسەن/deq řesen: نتـ:

دەق نووسکران/deq nûskiran: کتپ:[ کارابزر]

دەق نووسکراو/deq nûskiraw: نفا:

دەق نووسکردن/deq nûskirdin: کتپ:

دەقی بنچینە/deqî binçîne: نتـ:

دەقی یاسایی/deqî yasayî: نتـ:

.

.

__________

دەق³/deq: ن:

1 – تەق، تەواو، خشت، سپ : بێکەم و زیاد. 

2 – باری هەمیشەیی، ڕەوت، ڕۆتین.

:: کارەکە هەر لەسەر دەقی جارانە هیچ نەگۆڕاوە.

دەقاودەق/deqawdeq: ئاکتـ:[دەق+ ئاو+ دەق]

1 – خشت، ڕاستەڕاست، سەربەسەر، کتومت : وەک خۆی. 

2 – بەتەواویی، ڕەپ وڕاست، دەق ودۆغریی. یان وشه‌به‌وشه. [ ئینگـ: Verbatim].

:: پارەکەم بەسەرهەژاراندا دابەشکرد دەقاودەق دەرچوو. 

3 – هاوجووت.

دەقەودەق/deqewdeq: ئاکتـ:[ دەق+ ئەو+ دەق] دەپ و دۆغر، ڕاست و ڕەوان.

دەقودۆغر/deqûdoir: ئاکتـ:[ رۆژك][ دەق+ و+ دۆغر( تور : doğru)] ڕاست و ڕەوان، بێ ڕودەربایستی کردن. بێ ڕووبینی.{ ناهید. ل. 448}.

.

.

________

دەق4/deq: ن:

1 – قەد، لۆ، نوشت، نوشتە.

:: کراسەکەت دەق بکە : کراسەکەت قەدبکە. 

2 – ڕازانەوە.

:: خۆی دەق داوە.

3 – بەشەوق سەرکەیف.

:: زۆر بەدەقە.

دەقبەستن/deqbestin: کتن: دەق گرتنی تشتی قەدکراو.

دەقبوون/deqbûn: کتن:[دەق+ بوون]               .  

دەقدار/deqdar: ئان: ساز، دەبار.

دەقدان/deqdan: کتپ:[ دەق+ دان]

1 – ڕێكکردن، سڕزاندن. 

2 – دەقکردن، بەسەریەکدا نوشتاندنەوە. 

3 – ئاراییشتدان. 

4 – دەق پێدان.

دەقدان/deqdan: کتپ:[ دەق+ دان]

1 – ڕێککردن، سڕزاندن. 

2- دەقکردن، بەسەریەکدا نوشتاندنەوە.

دەقدانەوە/deqdanewe:کتپ:[ دەقدان+ ئەوە]

1 – چەماندنەوە، دەقانەوە. 

2 – دووبارەکوتانەوە( برنجی نیوەکوتراو. . . ). 

3 – لێدان، شلەکوتی مەرگکردن. 

4 – تەتەڵەکردن، لەتەتەڵەدان، لەبێژنگ دان( دانەوێڵە). 

5 – دیسانەوە دەقێکی تر پێدان. 

6 – [ ئد] تەخت کردن، بەزەویدادان(کەسێ). {شوان. ل. 658}.

دەقدران/deqdiran: کتپ:[ دەق+ دران]                   

دەقدراو/deqdiraw: ئانفا:[ دەق+ دراو( دران)]

1 – بەشۆ، شتی شۆدار، کەتیرەلێدراو.

2 – ( ئووتوو) لێدراو، دەقاقلی.

دەقشکان/deqšikan: کتن:[ دەق+ شکان] دۆخ تێکچوون.

دەقشکاندن/deqšikandin: کتپ:

دەق شکاو/deqšikaw

دەق شکاوی/deqšikawî:                

دەقکردن/deqkirdin: کتپ: قەدکردن، بەسەریەکدا نوشتاندن.  

دەقکراو/deqkiraw: ئانفا:[ دەق+ کراو( کردن)] دەقدراو، دەق پێگیراو، دانوشتاو، بەسەر یەکدا نوشتێندراو، قەدکراو، نوشتاوە، وەنوشتاو.

دەقگرتن/deqgirtin: کتن:

1 – قەدبوون بەسەریەکدا، نوشتانەوە. 

2 – باری خۆگرتن، کەوتنەسەرباری خۆ. 

3 – بوونە( داب، دەستوور). 

4 – [ ئاب] جێگیربوونی نرخ.

دەقگرتنی نرخ/deqgirtinî nirix: کتن:[ ئاب] جێگیربوون.

دەق و دەق/deq û deq: ئان، ئاکـ: کوت و مت.

.

.

___________

دەق5/deq: ئان: بێ (چرچ و لۆچ، گرێ و گۆڵ)، ساف.

دەقپێدان/deqpêdan: کتپ:[دەق+پێدان] ساف کردن، لووسکردن، چرچ و لۆچ تێدا نەهێشتن.

.

.

___________

دەق6/deq: ئان: وەک، هەمان، چەشن، دەس، لەگوین.

دەقان دووقان/deqan dûqan: ئاکتـ: پێبەپێ( کەسێ، شتێ)، بەئەندازەی( ئەو شتە یان ئەو کەسە).

.

.

_________

دەق7/deq: ن:[ کباش، کهـ] ڕق، ڕک.

.

.

__________

دەق8/deq: ن:[ کباک] خاڵی کوتراو.

دەقان/deqan: کتپ: خال لەسەر پێست کوتان.

دەقاندن/deqandin: کتپ: خال کوتاندن.

:: بدەقینە.

دەقاندیی/deqandîy: ئان: خاڵ لێکوتراو.

دەقدەق/deqdeq: ئانتـ:[ برا] خاڵخاڵ، پەڵەپەڵە، پنك پنك. { گیوی. ل. 435}.

دەقدان/deqdan: کتپ:[ دەق+دان] کوتان ( کەسێ بەماددەی ڤاکسین. . . ) { شوان. ل. 658}.

.

.

___________

دەق9/deq: ن:[؟] [ ئەند] ژوور، دیو، ئۆدە، چاوە( دەر). { ڕەنگە( تاق)بووبێت و بووە تەق و دەق}.

گیاندار سەرزاریی بەکەیف، ساز، ئامادە. 

.

.

.

.