یابوو/yabû: ن:[ ئاژ][ ڕۆژک، کهـ] بارگیر، بارگین، بەرگیر : ئەسپی نێر، ئەسپی بارکێش.

.

.

___________________________

یابوو/yabû: ئان: گەوج، نەزان.

.

.

.

.