هەست/hest: نتـ:

هەستەوەر/hestewer: نتـ:[ ئای تی][ ئینگـ: sensor].

هەست بە قورسایی نەکردن/best be qursayî nekirdin: نتـ:[ توێ][ هەست+ بە+ قورسایی+ نەکردن][ ئینگـ : Abarognosis]

هەست پێکردن/hest pêkirdin: کتپ: بە دەست هەست دەکرێت.[ لا : palpable]. 

هەستیار/hestyar: ئانتـ:[ هەست+ یار] بەسۆز، بووێژ، دڵناسک، هشدار.{ گیو، ل، 913}. 

بەدەست هەستی پێدەکرێت/be dest  hestî pê dekirêt: نتـ:[ لا : palpation] { پەزیشکی، ل، 247}. 

بەدەست پشکنین هەستی پێدەکرێت/be dest pişkinîn hestî pê dekirêt: نتـ:[ لا : palpate]. 

بەهەست/behest: ئانتـ:[ بە+ هەست] هەستیار، هەست دار.

بەهەست بوون/behest bûn:کتن: هەستیار بوون، بەسۆزبوون.

بەرهەست/berhest: ن:[ فەلسـ][ بەر+ هەست] ئەبستراکت، بەستە، ڕازبەند، ناپته‌و.[ ئینگـ: abstract، له ‌abstrahere وه‌ داتاشڕاوه‌] 

بێهەست/bêhest: نتـ:[ بێ+ هەست]

1 – سڕ

2 – بێسۆز.

بێهەست بوون/bêhestbûn: کتن:[ بێهەست+ بوون] سڕبوون، بێسۆزبوون.

بێهەست کردن/bêhest kirdin: کتپ:[ بێهەست+ کردن] سڕکردن.

بێ هەستی/bêhestî: نچ: سڕی.

.

.

.

.