برد/bird: ن:[ ڕوو][ کباک] تەركە، جەگەن( هـ)، چیت، چیتک، زەل، ژاژ، قامیش، قوڕەو، گابڕ، میش. 

.

.

___________

برد/bird: ف:[ بردن]

بردە/birde: ف، نفا:[ برد(بردن)+ ـە]

1 – پێشگرێکە بۆ بەهێزکردنی کردەوەیەک وە دەست نیشانی کارێک دەکات

:: ئەمن لەم کردەوبردەی تۆ تێ ناگەم.

2 – یەکێکە لە ڤاڤێرەکانی کاری بردن.

بردە/birde: ف:[ بردن]

1 – بردراو، بردوو.

2 – بەناوەوە دەلکێت و ئاوەڵناوی کرداری دروستدەکات :

: بابردەڵە

: سەربردە

بردەبار/birdebar: ئانتـ:[ بردە(بردن)+بار]

1 – بارکێش، باربەر، بارهەڵگر( مرۆڤ یا شتێک).

2 – بەئارام، بەسەبر، پشوودرێژ، سینگ فراوان، جەفاکێش، خۆگر( بەرامبەر چورتم).

3 – تەقەلڕکەر، ڕەنجبەر، ڕەنجکێش، هەوڵدەر.

بردران/birdiran: کتن:[ لە(بردن)ـەوە داڕێژراوە] بران.

.

.

.

.