پلار ¹ /pilar: ن:

1 – پللار( هـ)، پەلار( بابا)، پاگە، كوڵەبڕک : کورتە دارێكە بە كەسێک یان بە شتێكەوە درابێت.

2 – [ مجـ] تانە، تانووت، تەشەرە، تەووس، توانج، تڤیل.

3 – بڕكە

:: بڕكەی بێستان.

4 – برنگ _ برینگ، کەلەخ، چارک : تیخێکی دوو دەمە وەک مەقەست خوری و مووی ئاژەڵی پێدەبردرێتەوە.

پلارە/pilare: ن: هەڵمەت، توانج.

پلاربەر/pilarber: نتـ:[ پلار+ بەر] هەڵمەتبەر.

پلاربەرڎەی/pilarberđey: کتن:[ هـ][ پلار+ بەرڎەی] هەڵمەت بردن.

پلاردای/pilarday: کتپ:[ هـ][ پلار+ دای] هەڵمەت دان.  

پلاردەر/pilarder: نفا: هەڵمەت دەر.

پلارگرتەی/pilar girtey: کتپ:[ هـ][ پلار+ گرتەی] پلارتێگرتن، توانج تێ گرتن.

پلارگرتەینە/pilar girteyine: کتپ:[ هـ] پلارتێگرتن.

پلارهاوێژ/pilarhawěj: نفا:[ پلار+ هاوێژ( هاویشتن)] توانجگر، تانەهاوێژ.

پلارهاویشتن/pilar hawyiŝtin: كتن: بەردهاوێژتن، قوڵەدارپێدان.

پلارتێگرتن/pilar těgirtin: كتپ: توانج لە یەكێك گرتن، پڵار بە كەسێك یان شتێك دادان.

پلاری/pilarî: نچ: ئەوەی پەیوەندی بە هەڵمەت و توانجەوە هەبێت.

.

.

____________________

پلار ² /pilar: ن:[ کشت] بڕكە : بڕكەی بێستان.

.

.

.   

.