تین/tîn: ن:[ پهـ : تاب : tap، فار: tab، کو taw/tav،hetaw ]

1 – تاو، تەووژم، گور، گەرمایی ئاگر و هەتاو، هەڵم یا هەوای گەرم.

2 – پێز، هێز، گڤ، هەڤل، بڕه، ووزە، تیهن، بۆک.

{

داخەکـه م بــۆ گوڕ و تـیـنـی جوانیـم

ئەو دەمەی چوخن و چبـووم بۆ وانیم ؟

}{ هەژار}

3 – ئەنیا، بڕهـ( كباك)، پرزە، پێز، تاقەت، توانا، تێن _ تین، زەبر، زۆر( شن)، شەنگ، گریک، نێرەوان.

4 – باندوور( کهـ)، کار، تەهسیر.

بەتین/betîn: ئانتـ:[ بە+ تین] هێزدار، تیندار.

بێتین/bětîn: ئانتـ:[بێ+ تین]

1 – نهووم، هەلی، تەشک، زراڤ _ زراو، چیقال، باریک، لاواز، بێتووک، کەمتین.

2 – بێ باندوور( کباک)، بێتەئسیر.

تینپێدان/tînpědan: کتن:[ تین+پێ+دان] بەهێوکردن.

تینتێدانەمان/tîntědaneman: کتن:[ تین+ تێدا+ نەمان] ئاهـ لەبەرنەمان، بێهێزبوون.

تیندار/tîndar: ئانتـ:[ تین+ دار]

1 – بەتین، بەتوانا، کۆک، لێهاتوو.

2 – بەهێز _ هێزدار، بەهیمەت، جوامێری، بۆکە، لەش ساغ.

3 – بباندوور( کباک)، بتەهسیر.

تینداربوون/tîndarbûn: کتن:[ تین+ دار+ بوون] بەهێزبوون.

تیندارکردن/tîndarkirdin: کتپ:[ تین+ دار+ کردن] بەهێزکردن.

تیندارنەوە/tîndanewe: کتپ:[ تین+ دان+ ئەوە] تێندان.  

تینشیر/tînŝǐr: نتـ:[ كباك][ تین+ شیر] شیرەتێن.

.

تینی ئاگر/tîn: نتـ:

تینی ڕووناكی/tîn: نتـ: [ ئینگـ : Strength of light, Luminance ].

تینی گەرمی/tîn: نتـ:

.

بەتین/betîn: ئانتـ:[ بە+تین] هێزدار، تیندار.

بێتین/bêtîn: ئانتـ:[ بێ+ تین]

1 – ئێرەت( رۆژ)، بێتووک، بێهیز، تەشک، چلەک، چیقال، کەمتین، نهووم، هەلی.

{
ﻭﺗﯽ : بۆﭼﯽ ﻭەﻫﺎ بێﺗﯿﻦ ﻭ بێڕەﻧﮓ
ﻭﺗﻢ : تۆ بۆﭺ ئەوەﻧﺪە شۆﺧﯽ ﻭ شەﻧﮓ

}{ مەحوی}

2 – بێ باندوور( کباک)، بێتەئسیر.

بێتینی/bêtînî: ن: لاوازی، بێهێزی، چلەکی، ئێرەتی.

.

.

_____________________

تین/tîn: ن: بین، بێهن _ بهن، بینگ بۆنخۆش.

.

.

.

.