هێڵان/hêľan: کتپ: ئازتەی _ ئاستەی( هـ)، هێلان.

هێڵران/hêľiran: کتپ: ئازیای( هـ)، پاڵیوران.  

هێڵراو/hêľiraw: ئانفا: پاڵیوراو.  

.

داهێڵان/dahêľan: کتپ: ئەرەئازتەی _ ئەرەئاستەی( هـ)، پاڵاوتن.

داهێڵران/dahêľiran: کتپ: ئەرەئازیای( هـ)، پاڵیوران.  

داهێڵراو/dahêľiraw: ئانفا: پاڵیوراو.

.

.

.

.