چەند/çend: ئاک:[ هـ][ چ+ ئەند] چەن _ چەنێ، چەندە، چ ئەندازە، چ قاس (کباک) _ چقا، چ قەدەر،  گەلەکە، لەوما : بۆ پرسیار لە چەندێتی و ژمارەی چشتان بەکاردەهێندرێت.[ ئینگـ : Multi ][ لا : multus][ گر: poly]

چەندان/çendan: ئاک:

1 – ماوە: هەرچەندێکی کاتێکی نزیک.

:: تا ئەو چەندانە : تا ئەو نزیکانە.

2 – هێندە.

:: فەرهاد پارەیێکی چەندانی پێ نیە: هێندەی پێ نیە.

3 – بێ شوومار، زۆر، گەلێ. 

چەندانە/çendane: ئانتـ:[ چەند+ ئانە] دوو یا چەند هەند، هێندانە : فرە.

چەندە/çende: شڕ : چقاس، چەن، بارتەقا : پرسیار بۆ ژمارە یان هێندە، پێوانە، قەبارە، پارە و چشتی دیکە.

چەندەم/çendem: : پرسیار لە پلەی کەسێک، چشتێک، ژمارەیەک هاتنی بە زنجیرە.

چەندەها جار/çendeha car: ئاک: جارەهای جار، چەندەهاکەڕەت، زۆرجار.

چەندوچوون/çendûčûn: نتـ:[ ڕۆژ][ مجـ] چاکوخۆش، چەن وچوون.

چەندوچوون کردن/çendûçûn kirdin: کتپ:[ ڕۆژ]

1 – چەندوچوونی کردن،çگیڕەگیڕەکردن.

2 – دەمەدەمێ کردن، دەمەوەریی کردن.  

چەندوچوونی/çendûçûnî: نچ:[ مجـ] چاکوخۆشی.

چەندێ/çendê: ئاک: بەینێ، گایێ.

چه‌ندێتی‌ڵێو/çendêtî ľêw: ن:[ ئینگـ : Quantifie]

چەندین/çendîn: ئام: زۆر، گەلەک. 

:: ئەشکەوتی هەزارمێرد چەندین کەرەستەی کۆن دۆزراونەوە. 

        زاراوە زانستییەکانی چەند         

چەندئاواز/çend awaz: ئانتـ:[ چەند+ ئاواز][ گر: polytonal]

چەندئاوازی/çend awazî: ئانتـ:[ چەند+ ئاوزی][ گر: polytonality]

چەند ئایینی/çend ayînî: نتـ:[ چەند+ ئایینی]. فرەئایینی >< تاک ئایینی.  

چەندئەرکی/çend erkî: نتـ :[ چەند+ ئەرکی]. فرە ئەرکی. >< تاك ئەرکی.

چەندئەندام/çend endam: ئانتـ:[ چەند+ ئەندام].[ ئینگـ: polymerous ]

چەندبابەت/çend babet: ئانتـ:[ چەند+ بابەت]

چەندبەخش/çend bexiş: ئانتـ:[ ئای تی][ چەند+ بەخش]. فرەبەخش، فرەوەشان. [ ئینگـ: Multicast].

چەندبەرگری/çend bergirî: ئانتـ: [ چەند+ بەرگری].بەرگری هەمەجۆر.[ ئینگـ: multi defence]

چەندبەزمانزانی/çend bezimanzanî: ئاکتـ:[ چەند+ بەزمانزانی].[ ئینگـ: Multilingually]

چەندبڕگە/çend biřge: ئانتـ:[ چەند+ بڕگە][ گر: polysyllablic]

چەندبڕگەیی/çend biřgeyî: ئانتـ:[ چەند+ بڕگەیی][ گر: polysyllable]

چەندبوناپزی/çend bunapizî: نتـ:[ چەند+ بون+ ئا+ پزی][ ئینگـ: polyembryony]

چەندپا/çendpa: ئانتـ:[ چەند+ پا] چەند پێ.[ گر: polypod]

چەندپایی/çendpayî: ئانتـ:[ چەند+ پایی] چەند پێیی.[ گر: polypody]

چەندپارت/çendpart: ئانتـ:[ چەند+ پارت] چەندحیزب، فرەحیزب.[ گر: multipart]

چەندپەنجە/çendpence: نتـ:[ چەند+ پەنجە] چەندتل.[ ئینگـ: polydactyl]

چەندپل/çendpil: نتـ:[ چەند+ پل] فرەپل.[ ئینگـ: multiflod]

چەندپێچ/çendpêç: نتـ: [ چەند+ پێچ] چەندقات، قات زەحف.[ ئینگـ : multiply]

چەندتەوەری/çend tewerî: ئانتـ:[ چەند+ تەوەری][ ئینگـ: multipolar]

چەندتوخم/çend tuxm: ئانتـ:[ چەند+ توخم] چەندنژاد.[ ئینگـ: polyphletic , polygenetic]

چەندتوخمی/çend tuxmî: ئانتـ:[ چەند+ توخمی] چەندنژادی.[ ئینگـ: polygenesis]

چەندجار/çendcar: ئانتـ:[ ئینگـ: multiplicate]

چەندجارە/çendcare: ئانتـ:[ چەند+ جار+ ئە].[ ئینگـ: multiple]

چەندجارک/çendcarik: نتـ:[ چەند+ جارک] لێکدانکەر، لێکدانک.[ ئینگـ: multiplier]

چەندجارکری/çendcarkirî: ئانتـ:[ چەند+جار+ کری].[ ئینگـ: multiplied]

چەندجاری/çend carî: نتـ:[ چەند+ جاری].[ ئینگـ: multiplicative]

چەندجەمسەر/çend cemser: نتـ:[ چەند+ جەمسەر].

چەندچاندا/çendçanda: ئانتـ:[ چەند+چاند+ ئا]. فەرهەنگی.[ ئینگـ: polymath]

چەندچاندایی/çendçandayî: نتـ:[ چەند+ چاندایی].[ ئینگـ: polymathic , polymathy]

چەندخارن/çendxarin: ئانتـ:[ چەند+ خارن].[ گر: polytrophic]. 

چەندخاوەن/çendxawen: نتـ:[ چەند+ خاوەن].>< تاک خاوەن. 

چەندخودا/çendxuda: نتـ:[ چەند+ خودا] چەندخوداخوازی.[ گر: polytheist]

چەندخودایی/çendxudayî: ئانتـ:[ چەند+ خودایی][ گر: polytheistic – polytheistical]

چەندخوداییتی/çendxudayîtî: ئانتـ:[ چەند+ خوداییتی][ گر: polytheism]

چەنددەنگدانی/çenddengdanî: نتـ:[ چەند+ دەنگدانی].[ ئینگـ: multivoting]

چەنددەنگی/çenddengî: نتـ: [ چەند+ دەنگی] چەند ئاوازێن یەکگرتی.[ گر: polyphony]

چەنددەنگی/çenddengî: ئانتـ:[ چەند+ دەنگی][ گر: polyphonous , polyphonic]

چەنددوورایەتی/çend dûřayetî: نتـ:[ چەند+ دوورایەتی][ ئینگـ: multi dimensional]

چەندخولانەوە/çend xulanewe: نتـ:[ چەند+ خولانەوە] فرەخولانەوە.[ ئینگـ: Multirotation]{ زیوار، ل، 160}

چەندڕاگەیێنەکان/çendřageyênekan: ن:[ ئای تی][ چەند+ ڕاگەیێنەکان] فرە ڕاگەیەنەکان، ڕەنگاڵە.[ ئینگـ: Multimedia].

چەند ڕەگەز/çendřegez: نتـ:[ چەند+ ڕەگەز][ ئینگـ: multiracial]

چەندڕەنگ/çendřengç: نتـ:[ چەند+ ڕەنگ] ڕەنگاوڕەنگ، فرەڕەنگ، خەملاندی.[ ئینگـ: multi coloured , polybasic , polychrome ، polychromy]

چەندڕەهەند/çendřehend: نتـ:[ چەند+ ڕەهەند] چەندبوعدی[ ئینگـ: multileveled]

چەندڕوو/çendřû: نتـ:[ چەند+ ڕوو] فرەڕوو، پڕڕوو.[ ئینگـ: polyhedral]

چەندزایین/çendzayîn: ئانتـ:[ چەند+ زایین].[ ئینگـ: multiparous ]

چەندزمان/çendziman: نتـ:[ ئای تی][ چەند+ زمان] فرەزمان.[ ئینگـ: Multilanguage , polyglot].

چەندزمانزان/çendzimanzan: ئانتـ:[ چەند+ زمانزان].[ ئینگـ: Multilanguage]

چەندزمانزانی/çendzimanzanî: نتـ:[ چەند+ زمانزانی].[ ئینگـ: Multilingualism]

چەندزمانی/çendzimanî: نتـ:[ ئای تی][ چەند+ زمانی] فرەزمانی.[ ئینگـ: polyglotism].

چەندژن/çendjin: نتـ:[ چەند+ ژن] فرەژنی : پیاوی چەندژنە.[ ئینگـ: polygamist , polygynous]

چەندژنهێنان/çendjinhênan: نتـ:[ چەند+ ژنهێنان] چەند ژنان دئێت.[ ئینگـ: polygamize]

چەندژنی/çendjinî: نتـ:[ چەند+ ژنی] فرەژنە : ئەم زاراوەیە ئاماژە بۆهێنانی زیاترلە ژنێک دەکات لەیەک کاتدا لەلایەن یەک پیاوەوە.[ ئینگـ: polygamy , polygyny]

چەندستێڕ/çendstêr: نتـ:[ چەند+ ستێر] کۆمەک ستێران.[ ئینگـ: multistar]

چەندسنوور/çendsinûr: ئانتـ:[ چەند+ سنوور].[ ئینگـ: multinominal , polynominal]

چەندسووچیی/çendsûçîy: نتـ:[ چەند+ سووچیی] فرەگۆشەیی.[ ئینگـ: Polyhedron].

چەندشانەیی/çendşaneyî: ئانتـ:[ چەند+ شانەیی] فرەخانەیی، چەندخانەیی.[ ئینگـ: multi cellular]

چەندشەکەری/çendşekerî: نتـ:[ چەند+ شەکەری] شەکراچەندەیی.[ گر: polysaccharide]

چەندشێوە/çendşêwe: نتـ:[ چەند+ شێوە] هەمەشێوە، چەندشکل.[ ئینگـ: multiform ، polymorph]

چەندشێوەیێتی/çendşêweyêtî: نچ:[ چەند+ شێوەیێتی][ ئینگـ: polymorphism]

چەندشێوەیی/çendşêweyî: ئانتـ:[ چەند+ شێوەیی][ ئینگـ : polymorphous ، polymorphic]

چەندقول/çendqul: نتـ:[ چەند+ قول] چەندپارچە.[ ئینگـ: multipartite]. 

چەندقۆناغ/çendqona: ئانتـ:[ چەند+ قۆناغ] چەندکوچ( باد)[ ئینگـ: multiphase ، polyphase]

چەندقۆناغی/çend qonaî: ئانتـ:[ چەند+ قۆناغی] چەندکوچی( باد).[ ئینگـ: polyphasic]

چەندکەسایەتی/çendkesayetî: نتـ:[ چەند+ کەسایەتی] فرەکەسایەتی : ئەم زاراوەیە بەواتایە دێت کەسێک خۆی لە چەند دیمەنێک دەدۆزێتەوە.[ ئینگـ: multiple personality].

چەندکەوانەیی/çendkewaneyî: نتـ:[ چەند+ کەوانەیی][ ئینگـ: multiarch].

چەندکردار/çendkirdar: نتـ:[ چەند+ کردار][ ئینگـ: multitasking].

چەندکوچە/çendkuçe: ئانتـ:[چەند+ کوچە].[ ئینگـ: multistage]

چەندگەردیلە/çend gerîle: نتـ:[ چەند+ گەردیلە][ ئینگـ: polyatomic]

چەندگرێ/çendgirê: کتن:[ چەند+ گرێ] فرەگرێ، گرێگرێ.[ ئینگـ: Multianodular]

چەندگۆشە/çendgoşe: کتن:[ چەند+ گۆشە] فرەگۆشە.[ ئینگـ: Multiangular]

چەندگۆڵپەڕ/çendguľpeř: نتـ:[ چەند+ گۆڵپەڕ][ ئینگـ: polypetalous]

چەندلا/çendla: نتـ:[ چەند+ لا] پڕگۆشە، فرەلا، پەلدار: شێوەیەکی ئەندازیی یە تەخت چەندلایی هەبێت، لەهێڵی راست.[ ئینگـ: polygon , polygonal]

چەندلایەنە/çend layene: نتـ:[ چەند+ لایەنە] فرەلایەنە.[ ئینگـ: multifarious]

چەندلایی/çendlayî: ئانتـ:[ چەند+ لایی] پڕڕەخەکی، فرەلایی.[ ئینگـ: multilatered]

چەند لێکدان/çendlêkdan: نتـ:[ چەند+ لێکدان][ ئینگـ: multi]

چەندمەبەست/çendmebest: نتـ:[ چەند+ مەبەست].[ ئینگـ: multipurpose]

چەندمێرد/çendmêrd: نتـ:[ چەند+ مێرد] فرەمێر، ژنی چەندمێردە.[ ئینگـ: poly andric ، polyandry]

چەندمێزی/çendmêzî: نتـ:[ چەند+ مێزی] پڕمیزی.[ ئینگـ: polyuria]

چەند ناڤ/çendnav: ئانتـ:[ چەند+ ]. [ ئینگـ : multinominal ]

چەندنافک/çendnavik: نتـ:[ چەند+ نافک] چەندناووک، فرەکاکل.[ ئینگـ: multinuclear ، polynuclear ]

چه‌ندنه‌ته‌وه‌/çendnetewe: نتـ:[ چەند+ نەتەوە] فره‌نه‌ته‌وه‌، پڕنەتەوە.[ ئینگـ: Multinational]

چه‌ندنه‌ته‌وه‌یی/çend neteweyî: نچ:[ چەند+ نەتەوەیی] فره‌نه‌ته‌وه‌یی.[ ئینگـ: Multiethnic]

چەندنژیار/çendnijyar: ئانتـ:[ چەند+ نژیار][ گر: polyploi]

چەندنژیاری/çendnijyarî: نچ:[ چەند+ نژیاری][ گر: polyploidy]

چەندنموونەیی/çendnimûneyî: نتـ:[ چەند+ نموونەیی] چەندتەخلیت.[ گر: polytypical]

چەندنۆرینگە/çendnorînge: نتـ:[ چەند+ نۆرینگە] نەخۆشخانە یان گشتی.[ ئینگـ: polyclinics]

چەندنێرک/çendnêrik: نتـ:[ چەند+ نێرک] هەلەز.[ ئینگـ: poly androus]

چەندواتا/çendwata: ئانتـ:[ چەند+ واتا][ گر: polysemous]

چەندواتایی/çendwatayî: نچ:[ چەند+ واتایی][ گر: polysemy]

چەندهەڤپارچە/çendhevparçe: ئانتـ:[ چەند+ هەڤ+ پارچە][ گر: polymeric]. 

چەندهەڤهێز/çend hevhêz: ئانتـ:[ چەند+ هەڤ+ هێز] فرەهاوهێزی.[ ئینگـ: Multivalent][ گر : polyvalent]{ سەلاحەدین، ل، 547}

چەندهەڤ هێزی/çend hevhêzî: نتـ:[ چەند+ هەڤ+ هێز+ ی][ گر : polyvalence]{ سەلاحەدین، ل، 666}

چەندهەڵبژار/çend heľbijar: نتـ:[ چەند+ هەڵبژار][ ئینگـ: multichoice ]

چەندهەنگاو/çendhegaw: نتـ:[ چەند+ هەنگاو] فرەهەنگاو، فرەقۆناغ.[ ئینگـ: Multistage]{ زیوار، ل، 160}

چەندهونەری/çend hûnerî: نتـ:[ چەند+ هونەری] پڕهونەری.[ گر: polytechnic]

چەندهێمان/çend hêman: ئانتـ:[ چەند+ هێمان] گەلەک، تێرخەلک، زەحف.[ ئینگـ: multitudinous]

چەندهێمانی/çend hêmanî: نتـ:[ چەند+ هێمانی] زەحفی، تێرخەلکی.[ ئینگـ: multitudiness]

چەندینە لای بەردەوامی/çend lay berdewamî: نتـ: شێوەیەکی ئەندازەیی هەیە.[ ئینگـ: Frequency polygon]

چەندینەلای هێزەکان/çendînelay hêzekan: نتـ: لە زانستی میکانیکییدا، ئەو لادارەیە، کە هەر لایەکی هێزێک دەنونێت، بە بڕۆ بەڕێڕەو.[ ئینگـ : Force polygon]

 زاراوەی چەند لە واتای جیاواز دا

بچەندتوخمی/biçendtuxmî: ئاکتـ: بەچەندتوخمی.[ ئینگـ: polyphletically]

بچەنددەنگی/biçenddengî: نتـ:[ باد] بەچەند دەنگی.[ گر: polyphonously]

بچەندشێوەیی/biçendşêweyî: ئاکتـ: بەهەمەشێوەێێ، ب چەندشکلی( باد).[ ئینگـ: polymorphously ، polymorphically]

بەربەستی چەندکەوانەیی/berbestî çendkewaneyî: نتـ: جۆرە بەربەستێکە کە چەند کەوانەیەکی تێدایە.[ ئینگـ: multiarch dam].

بەکارهێنانی ئاو بۆ چەندمەبەستێک/bekarhênanî aw bo çend mebestêk: نتـ: بەکارهێنانی ئاو بۆ چەندین مەبەست وەکو ئاودێری و خورادنەوە و وزەی کارەبا و بەخێوکردنی ماسی و گواستنەوە.[ ئینگـ: multi purpose use of water]{ زاراوەکانی ئاو، ل، 218}. 

بەنداوی چەندین مەبەست/bendawî çendîn mebest: نتـ: ئەو عەمباراوانەیە للکە دروست دەکرێن بۆ چەندین مەبەست لەوانە بۆ پاراستن لەلافاو و ئاودێری و گەشتوگوزاری و بەخێوکردنی ماسی و هەروەها بۆ دەستکەوتنی وزەی کارەبا.[ ئینگـ: multi purpose reservoir]

پەمپی چەندمەبەستی/pempî çend mebestî: نتـ: جۆرە پەمپێکن بۆ چەند مەبەستێک بەکاردەهێندرێت.[ ئینگـ: multi purpose pump]

تیپا چەنددەنگ/tîpa çenddeng: نتـ:[ گر: polyphone]

سیستێمی چەندپارتی/sîstêmî çendpartî: نتـ: چەندحیزب، فرەحیزب.[ گر: multi party system]

کۆشەیا چەند ڕوو/koşeya çend řû: نتـ:[ باد] گۆشەیافرەڕوو، پڕڕوو.[ ئینگـ: polyhedral angle]

کۆمیویتەری چەندکردار/kompuyterî çendkirdar: کتپ:[ ئای تی] کۆمیوتەری فرەکردار: بەو سیستەمە بەکارخەرییانە یان کۆمپیوتەرانە دەوترێت کە دەتوانن چەندین پڕۆگرام و نەڕمەواڵە لەهەمانکاتدا بەکاربێنن. هەندێک لە سیستەمە کارگێڕییەکان پاڵپشتی لە فرەکرداری ناکەن نموونە : ئای ئۆ ئێس.[ ئینگـ: Computer multitasking].

لەشدارێ چەندڕوو/leşdarê çendřû: نتـ:[ باد] تەندری فرەڕوو، پڕڕوو.[ ئینگـ: poly hedron]

لکاندنی چەندجارەی سەریەک/likandinî çend Carey seryek: نتـ: بریتییە لە لکاندنی پارچەی کانزا لە شێوەی چەند چین کاتێ ئەو پارچانە ئەستوورییان لە نێوان 3 / 6 ملم دەبێت. [ ئینگـ: multi-pass welding]{ زاراوەگەلی زانستی، ل، 103}

وه‌ڵامی چه‌ندیه‌تی/weľamî çendyetî: ن:کاتێ، ماوەیێ.[ ئینگـ: Quantitative response ]

.

.

.

.