چەند/čend: ئاک:[ هـ][ چ+ ئەند] چەن _ چەنێ، چەندە، چ ئەندازە، چ قاس (کباک) _ چقا، چ قەدەر،  گەلەکە، لەوما : بۆ پرسیار لە چەندێتی و ژمارەی چشتان بەکاردەهێندرێت.[ ئینگـ : Multi ][ لا : multus][ گر: poly]

چەندان/čendan: ئاک:

1 – ماوە: هەرچەندێکی کاتێکی نزیک.

:: تا ئەو چەندانە : تا ئەو نزیکانە.

2 – هێندە.

:: فەرهاد پارەیێکی چەندانی پێ نیە: هێندەی پێ نیە.

3 – بێ شوومار، زۆر، گەلێ. 

چەندانە/čendane: ئانتـ: دوو یا چەند هەند، هێندانە.

چەندە/čende: شڕ : چقاس، چەن، بارتەقا : پرسیار بۆ ژمارە یان هێندە، پێوانە، قەبارە، پارە و چشتی دیکە.

چەندەم/čendem: : پرسیار لە پلەی کەسێک، چشتێک، ژمارەیەک هاتنی بە زنجیرە.

چەندەهاجار/čendehacar: ئاک: جارەهای جار، چەندەهاکەڕەت، زۆرجار.

چەندوچوون/čendûčûn: نتـ:[ ڕۆژ][ مجـ] چاکوخۆش، چەن وچوون.

چەندوچوون کردن/čendûčûn kirdin: کتپ:[ ڕۆژ]

1 – چەندوچوونی کردن،گیڕەگیڕەکردن.

2 – دەمەدەمێ کردن، دەمەوەریی کردن.  

چەندوچوونی/čend: نچ:[ مجـ] چاکوخۆشی.

چەن و چوون/čen: نتـ: چەند وچوون، گێرەوکێشە.

چەندێ/čendě: ئاک: بەینێ، گایێ.

چەندین/čendîn: ئام: زۆر، گەلەک. 

:: ئەشکەوتی هەزارمێرد چەندین کەرەستەی کۆن دۆزراونەوە. 

.

        زاراوەزانستییەکانی چەند         

.

چەندئاواز/čend awaz: ئانتـ: . [ گر : polytonal]

چەندئاوازی/čend awazîtî: ئانتـ: . [ گر : polytonality]

چەند ئایینی/čend ayînî: نتـ: >< تاک ئایینی.  

چەندئەرکی/čenderkî: نتـ : >< تاك ئەرکی.

چەندئەندام/čendendam: ئانتـ:[ ئینگـ : polymerous ]

چەندبابەت/čend babet: ئانتـ:[ چەند+ بابەت]

چەندبەخش/čendbexiš: ئانتـ:[ ئای تی] فرەبەخش، فرەوەشان. [ ئینگـ: Multicast].

چەندبەرگری/čendbergirî: ئانتـ: بەرگری هەمەجۆر.[ ئینگـ : multi defence]

چەندبڕگە/čendbiřge: ئانتـ: . [ گر : polysyllablic]

چەندبڕگەیی/čendbiřgeyî: ئانتـ: . [ گر : polysyllable]

چەندبونا پزی/čendbuna pizî: نتـ: .[ ئینگـ: polyembryony]

چەندپا/čendpa: ئانتـ: چەند پێ.[ گر : polypod]

چەندپایی/čendpayî: ئانتـ: چەند پێیی. [ گر : polypody]

چەندپارت/čendpart: ئانتـ: چەندحیزب، فرەحیزب.[ گر : multi part]

. . سیستێمی چەندپارتی/sîstêmî čendpartî: نتـ: چەندحیزب، فرەحیزب.[ گر : multi party system]

چەندپەنجە/čendpence: نتـ: چەندتل.[ ئینگـ: polydactyl]

چەندپل/čendpil: نتـ: فرەپل.[ ئینگـ: multiflod]

چەندپێچ/čendpêč: نتـ: چەندقات، قات زەحف [ ئینگـ : multiply]

چەندتەوەری/čend tewerî: ئانتـ:[ ئینگـ : multipolar]

چەندتوخم/čend tuxm: ئانتـ: چەندنژاد. [ ئینگـ : polyphletic , polygenetic]

چەندتوخمی/čend tuxmî: ئانتـ: چەندنژادی.[ ئینگـ : polygenesis]

. . ب چەندتوخمی/čend tuxmî: ئاکتـ: بەچەندتوخمی. [ ئینگـ : polyphletically]

چەندجار/čendcar: ئانتـ:[ ئینگـ : multiplicate]

چەندجارە/čendcare: ئانتـ:[ ئینگـ : multiple]

چەندجارک/čend carik: نتـ: لێکدانکەر، لێکدانک.[ ئینگـ : multiplier]

چەندجارکری/čend carkirî: ئانتـ:[ ئینگـ : multiplied]

چەندجاری/čend carî: نتـ:[ ئینگـ : multiplicative]

. . لکاندنی چەندجارەی سەریەک/likandinî čend Carey seryek: نتـ: بریتییە لە لکاندنی پارچەی کانزا لە شێوەی چەند چین کاتێ ئەو پارچانە ئەستوورییان لە نێوان ٣ / ٦ ملم دەبێت. [ ئینگـ : multi-pass welding]{ زاراوەگەلی زانستی، ل، 103}

چەندجەمسەر/čend cemser: نتـ :

چەندچاندا/čendčanda: ئانتـ: فەرهەنگی.[ ئینگـ : polymath]

چەندچاندایی/čendčandayî: نتـ:  [ ئینگـ : polymathic , polymathy]

چەندخارن/čend xarin: ئانتـ:  [ گر : polytrophic]. 

چەندخاوەن/čend xawen: نتـ: >< تاک خاوەن. 

چەندخودا/čendxuda : نتـ: چەندخوداخوازی. [ گر : polytheist]

چەندخودایی/čendxudayî: ئانتـ: . [ گر : polytheistic – polytheistical]

چەندخوداییتی/čendxudayîtî: ئانتـ: . [ گر : polytheism]

چەند دەنگدانی/čend dengdanî: نتـ:[ ئینگـ : multivoting]

چەند دەنگی/čend dengî: نتـ: چەند ئاوازێن یەکگرتی.[ گر : polyphony]

چەند دەنگی/čend dengî: ئانتـ: .[ گر : polyphonous , polyphonic]

. . ب چەند دەنگی/čend dengî: نتـ:[ باد] بەچەند دەنگی.[ گر : polyphonously]

. . تیپا چەند دەنگ/tîpa čend deng: نتـ: [ گر : polyphone]

چەنددوورایەتی/čend dûřayetî: نتـ:[ ئینگـ : multi dimensional]

چەندخولانەوە/čend xulanewe: نتـ: فرەخولانەوە.[ ئینگـ: Multirotation]{ زیوار، ل، 160}

چەندڕاگەیێنەکان/čendřageyênekan: ن:[ ئای تی] فرە ڕاگەیەنەکان، ڕەنگاڵە.[ ئینگـ: Multimedia].

چەند ڕەگەز/čend řegez: نتـ:[ ئینگـ : multiracial]

چەندڕەنگ/čend řeng: نتـ: ڕەنگاوڕەنگ، فرەڕەنگ، خەملاندی.[ ئینگـ : multi coloured , polybasic , polychrome ، polychromy]

چەند ڕەهەند/čend řehend: نتـ: چەند بوعدی[ ئینگـ : multileveled]

چەند ڕوو/čend řû: نتـ: فرەڕوو، پڕڕوو.[ ئینگـ : polyhedral]

. . کۆشەیا چەند ڕوو/čend řû: نتـ:[ باد] گۆشەیافرەڕوو، پڕڕوو.[ ئینگـ : polyhedral angle]

. . لەشدارێ چەند ڕوو/čend řû: نتـ:[ باد] تەندری فرەڕوو، پڕڕوو.[ ئینگـ : poly hedron]

چەند زایین/čend zayîn: ئانتـ:[ ئینگـ : multiparous ]

چەندزمان/čend ziman: نتـ: [ ئای تی] فرەزمان.[ ئینگـ: Multilanguage , polyglot].

چەندزمانزان/čend zimanzan: ئانتـ:[ ئینگـ : Multilanguage]

چەند زمانزانی/čend zimanzanî: نتـ:[ ئینگـ : Multilingualism]

چەندزمانی/čend zimanî: نتـ: [ ئای تی] فرەزمانی.[ ئینگـ:  polyglotism].

چەند بەزمانزانی/čend be zimanzanî: ئاکتـ:[ ئینگـ : Multilingually]

چەندژن/čendjin: نتـ: پیاوی چەند ژنە.[ ئینگـ: polygamist , polygynous]

چەندژن هێنان/čendjin hênan: نتـ: چەند ژنان دئێت.[ ئینگـ : polygamize]

چەندژنی/čendjin: نتـ: فرەژنە : ئەم زاراوەیە ئاماژە بۆ هێنانی زیاتر لە ژنێک دەکات لەیەک کاتدا لەلایەن یەک پیاوەوە.[ ئینگـ : polygamy , polygyny]

چەندستیڕ/čend stêr: نتـ: کۆمەک ستێران.[ ئینگـ : multistar]

چەندسنوور/čend sinûr: ئانتـ:[ ئینگـ : multinominal , polynominal]

چەندسووچیی/čendsûčîy: نتـ:[ ئینگـ : Polyhedron].

چەندشانەیی/čend šaneyî: ئانتـ: فرەخانەیی، چەندخانەیی.[ ئینگـ : multi cellular]

چەندشەکەری/čendšekerî: نتـ: شەکرا چەندەیی. [ گر : polysaccharide]

چەندشێوە/čendšêwe: نتـ: هەمەشێوە، چەندشکل. [ ئینگـ : multiform , polymorph]

چەندشێوەیێتی/čendšêwe: نچ: . [ ئینگـ :  polymorphism]

چەندشێوەیی/čendšêweyî: ئانتـ: [ ئینگـ : polymorphous ,  polymorphic]

. . ب چەندشێوەیی/čendšêwe: ئاکتـ: بەهەمەشێوەێێ، ب چەندشکلی( باد). [ ئینگـ :  polymorphously , polymorphically]

چەندقول/čend qul: نتـ: چەندپارچە. [ ئینگـ : multipartite]. 

چەندقوناغ/čend qunaẍ: ئانتـ: چەندکوچ( باد). [ ئینگـ : multiphase ، polyphase]

چەندقوناغی/čend qunaẍî: ئانتـ: چەندکوچی( باد). [ ئینگـ : polyphasic]

چەندکەسایەتی/čendkesayetî: نتـ: فرەکەسایەتی : ئەم زاراوەیە بە واتایەدێت کەسێک خۆی لە چەند دیمەنێک دەدۆزێتەوە. [ ئینگـ : multiple personality].

چەندکەوانەیی/čendkewaneyî: نتـ:[ ئینگـ : multiarch].

. . بەربەستی چەندکەوانەیی/berbestî čendkewaneyî: نتـ: جۆرە بەربەستێکە کە چەند کەوانەیەکی تێدایە.[ ئینگـ : multiarch dam].

چەندکردار/čendkirdar: نتـ:[ ئینگـ : multitasking].

چەندکوچە/čend kuče: ئانتـ:[ ئینگـ : multistage]

چەندگەردیلە/čendgerîle نتـ: .[ ئینگـ: polyatomic]

چەندگرێ/čendgirê: کتن: فرەگرێ، گرێ گرێ.[ ئینگـ: Multianodular]

چەندگۆشە/čendgoše: کتن: فرەگۆشە.[ ئینگـ: Multiangular]

چەندگۆڵپەڕ/čendguľpeř: نتـ: .[ ئینگـ: polypetalous]

چەندلا/čend la: نتـ: پڕگۆشە، فرەلا. [ ئینگـ : polygon , polygonal]

چەندلایەنە/čend layene: نتـ: فرەلایەنە. [ ئینگـ : multifarious]

چەندلایی/čendlayî: ئانتـ: پڕ ڕەخەکی، فرەلایی.[ ئینگـ : multilatered]

چەند لێکدان/čend: نتـ:[ ئینگـ : multi ]

چەندمەبەست/čend mebest: نتـ:[ ئینگـ : multi purpose]

. . بەکارهێنانی ئاو بۆ چەندمەبەستێک/čend mebest: نتـ: بەکارهێنانی ئاو بۆ چەندین مەبەست وەکو ئاودێری و خورادنەوە و وزەی کارەبا و بەخێوکردنی ماسی و گواستنەوە.[ ئینگـ : multi purpose use of water]{ زاراوەکانی ئاو، ل، 218}. 

. . بەنداوی چەندین مەبەست/bendawî čendîn mebest: نتـ: ئەو عەمباراوانەیە للکە دروست دەکرێن بۆ چەندین مەبەست لەوانە بۆ پاراستن لەلافاو و ئاودێری و گەشتوگوزاری و بەخێوکردنی ماسی و هەروەها بۆ دەستکەوتنی وزەی کارەبا.[ ئینگـ : multi purpose reservoir]

. . پەمپی چەندمەبەستی/pempî čend mebestî: نتـ: جۆرە پەمپێکن بۆ چەند مەبەستێک بەکاردەهێندرێت.[ ئینگـ : multi purpose pump]

چەند مێرد/čend mêrd: نتـ: فرەمێر، ژنی چەند مێردە [ ئینگـ : poly andric ، poly andry]

چەندمێزی/čendmêzî : نتـ: پڕمیزی.[ ئینگـ : polyuria]

چەند ناڤ/čend nav: ئانتـ:[ ئینگـ : multinominal ]

چەند نافک/čend navik: نتـ: چەند ناووک، فرەکاکل. [ ئینگـ : multinuclear , polynuclear ]

چه‌ند نه‌ته‌وه‌/čend: ئان: فره‌ نه‌ته‌وه‌، پڕ نەتەوە.[ ئینگـ : Multinational]

چه‌ند نه‌ته‌وه‌یی/čend: ن: فره‌ نه‌ته‌وه‌یی.[ ئینگـ : Multiethnic]

چەندنژیار/čendnijyar: ئانتـ: [ گر : polyploi]

چەندنژیاری/čendnijyarî: ئانتـ: [ گر : polyploidy]

چەند نموونەیی/čend nimûneyî: نتـ: چەند تەخلیت. [ گر : polytypical]

چەندنۆرینگە/čendnorînge: نتـ: نەخۆشخانە یان گشتی.[ ئینگـ: polyclinics]

چەند نێرک/čend nêrik: نتـ: هەلەز.[ ئینگـ : poly androus]

چەندواتا/čendwata: ئانتـ: . [ گر : polysemous]

چەندواتایی/čendwatayî: ن: . [ گر : polysemy]

چەندهەڤ پارچە/čend hev parče: ئانتـ: [ گر : polymeric]. 

چەند هەڤ هێزی/čend hevhêzî: نتـ:[ چەند+ هەڤ+ هێز+ ی][ گر : polyvalence]{ سەلاحەدین، ل، 666}

چەند هەڤهێز/čend hevhêz: ئانتـ:[ چەند+ هەڤ+ هێز] فرەهاوهێزی.[ ئینگـ: Multivalent][ گر : polyvalent]{ سەلاحەدین، ل، 547}

چەند هەڵبژار/čend heľbijar: نتـ:[ ئینگـ : multichoice ]

چەندهەنگاو/čendhegaw: نتـ:[ چەند+ هەنگاو] فرەهەنگاو، فرەقۆناغ.[ ئینگـ: Multistage]{ زیوار، ل، 160}

چەندهونەری/čend hûnerî: نتـ: پڕهونەری. [ گر : polytechnic]

چەند هێمان/čend hêman: ئانتـ: گەلەک، تێرخەلک، زەحف.[ ئینگـ : multitudinous ]

چەند هێمانی/čend hêmanî: نتـ: زەحفی، تێرخەلکی.[ ئینگـ : multitudiness ]

.

کۆمیویتەری چەندکردار/kompuyterî čendkirdar: کتپ:[ ئای تی] کۆمیوتەری فرەکردار : بەو سیستەمە بەکارخەرییانە یان کۆمپیوتەرانە دەوترێت کە دەتوانن چەندین پڕۆگرام و نەڕمەواڵە لەهەمانکاتدا بەکاربێنن. هەندێک لە سیستەمە کارگێڕییەکان پاڵپشتی لە فرەکرداری ناکەن نموونە : ئای ئۆ ئێس.  [ ئینگـ : Computer multitasking].

وه‌ڵامی چه‌ندیه‌تی/weľamî čendyetî: ن:کاتێ، ماوەیێ.[ ئینگـ : Quantitative response ]

.

.

.

.