چەن و چوون/çen û çûn: نتـ: چەندوچوون، گێرەوکێشە.

چەند/çend: ئاک:[ هـ][ چ+ ئەند] چەن _ چەنێ، چەندە، چ ئەندازە، چ قاس (کباک) _ چقا، چ قەدەر،  گەلەکە، لەوما : بۆ پرسیار لە چەندێتی و ژمارەی چشتان بەکاردەهێندرێت.[ ئینگـ : Multi ][ لا : multus][ گر: poly]

چەندان/çendan: ئاک:

1 – ماوە: هەرچەندێکی کاتێکی نزیک.

:: تا ئەو چەندانە : تا ئەو نزیکانە.

2 – هێندە.

:: فەرهاد پارەیێکی چەندانی پێ نیە: هێندەی پێ نیە.

3 – بێ شوومار، زۆر، گەلێ. 

چەندانە/çendane: ئانتـ:[ چەند+ ئانە] دوو یا چەند هەند، هێندانە : فرە.

چەندە/çende: شڕ : چقاس، چەن، بارتەقا : پرسیار بۆ ژمارە یان هێندە، پێوانە، قەبارە، پارە و چشتی دیکە.

چەندەم/çendem: : پرسیار لە پلەی کەسێک، چشتێک، ژمارەیەک هاتنی بە زنجیرە.

چەندەها جار/çendeha car: ئاک: جارەهای جار، چەندەهاکەڕەت، زۆرجار.

چەندوچوون/çendûčûn: نتـ:[ ڕۆژ][ مجـ] چاکوخۆش، چەن وچوون.

چەندوچوون کردن/çendûçûn kirdin: کتپ:[ ڕۆژ]

1 – چەندوچوونی کردن،çگیڕەگیڕەکردن.

2 – دەمەدەمێ کردن، دەمەوەریی کردن.  

چەندوچوونی/çendûçûnî: نچ:[ مجـ] چاکوخۆشی.

چەندێ/çendê: ئاک: بەینێ، گایێ.

چەندین/çendîn: ئام: زۆر، گەلەک. 

:: ئەشکەوتی هەزارمێرد چەندین کەرەستەی کۆن دۆزراونەوە. 

.

        زاراوە زانستییەکانی چەند         

چەندئاواز/çend awaz: ئانتـ:[ چەند+ ئاواز]. [ گر : polytonal]

چەندئاوازی/çend awazî: ئانتـ:[ چەند+ ئاوزی]. [ گر : polytonality]

چەند ئایینی/çend ayînî: نتـ:[ چەند+ ئایینی ]. فرەئایینی >< تاک ئایینی.  

چەندئەرکی/çend erkî: نتـ :[ چەند+ ]. فرە ئەرکی. >< تاك ئەرکی.

چەندئەندام/çend endam: ئانتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : polymerous ]

چەندبابەت/çend babet: ئانتـ:[ چەند+ بابەت]

چەندبەخش/çend bexiş: ئانتـ:[ ئای تی][ چەند+ ]. فرەبەخش، فرەوەشان. [ ئینگـ: Multicast].

چەندبەرگری/çend bergirî: ئانتـ: [ چەند+ ].بەرگری هەمەجۆر.[ ئینگـ : multi defence]

چەندبڕگە/çend biřge: ئانتـ:[ چەند+ ]. . [ گر : polysyllablic]

چەندبڕگەیی/çend biřgeyî: ئانتـ: [ چەند+ ].. [ گر : polysyllable]

چەندبونا پزی/çend buna pizî: نتـ:[ چەند+ ]. .[ ئینگـ: polyembryony]

چەندپا/çendpa: ئانتـ: [ چەند+ ]. چەند پێ.[ گر : polypod]

چەندپایی/çendpayî: ئانتـ: [ چەند+ ]. چەند پێیی. [ گر : polypody]

چەندپارت/çendpart: ئانتـ: [ چەند+ ]. چەندحیزب، فرەحیزب.[ گر : multi part]

چەندپەنجە/çendpence: نتـ:[ چەند+ ]. چەندتل.[ ئینگـ: polydactyl]

چەندپل/çendpil: نتـ: [ چەند+ ]. فرەپل.[ ئینگـ: multiflod]

چەندپێچ/çendpêç: نتـ: [ چەند+ ].چەندقات، قات زەحف [ ئینگـ : multiply]

چەندتەوەری/çend tewerî: ئانتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : multipolar]

چەندتوخم/çend tuxm: ئانتـ:[ چەند+ ]. چەندنژاد. [ ئینگـ : polyphletic , polygenetic]

چەندتوخمی/çend tuxmî: ئانتـ: [ چەند+ ].چەندنژادی.[ ئینگـ : polygenesis]

چەندجار/çendcar: ئانتـ:[ ئینگـ : multiplicate]

چەندجارە/çendcare: ئانتـ:[[ چەند+[ چەند+ ]. ]. چەند+ ].[ ئینگـ : multiple]

چەندجارک/çend carik: نتـ:[ چەند+ ]. لێکدانکەر، لێکدانک.[ ئینگـ : multiplier]

چەندجارکری/çend carkirî: ئانتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : multiplied]

چەندجاری/çend carî: نتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : multiplicative]

چەندجەمسەر/çend cemser: نتـ :[ چەند+ ].

چەندچاندا/çendçanda: ئانتـ: [ چەند+ ]. فەرهەنگی.[ ئینگـ : polymath]

چەندچاندایی/çendçandayî: نتـ: [ چەند+ ]. [ ئینگـ : polymathic , polymathy]

چەندخارن/çend xarin: ئانتـ: [ چەند+ ]. [ گر : polytrophic]. 

چەندخاوەن/çend xawen: نتـ: [ چەند+ ].>< تاک خاوەن. 

چەندخودا/çendxuda : نتـ: [ چەند+ ].چەندخوداخوازی. [ گر : polytheist]

چەندخودایی/čendxudayî: ئانتـ:[ چەند+ ]. . [ گر : polytheistic – polytheistical]

چەندخوداییتی/çendxudayîtî: ئانتـ: [ چەند+ ].. [ گر : polytheism]

چەند دەنگدانی/çend dengdanî: نتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : multivoting]

چەند دەنگی/çend dengî: نتـ: [ چەند+ ].چەند ئاوازێن یەکگرتی.[ گر : polyphony]

چەند دەنگی/çend dengî: ئانتـ:[ چەند+ ]. .[ گر : polyphonous , polyphonic]

چەنددوورایەتی/çend dûřayetî: نتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : multi dimensional]

چەندخولانەوە/çend xulanewe: نتـ:[ چەند+ ]. فرەخولانەوە.[ ئینگـ: Multirotation]{ زیوار، ل، 160}

چەند ڕاگەیێنەکان/çend řageyênekan: ن:[ ئای تی][ چەند+ ڕاگەیێنەکان]. فرە ڕاگەیەنەکان، ڕەنگاڵە.[ ئینگـ: Multimedia].

چەند ڕەگەز/çend řegez: نتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : multiracial]

چەندڕەنگ/čend řengç: نتـ : [ چەند+ ]. ڕەنگاوڕەنگ، فرەڕەنگ، خەملاندی.[ ئینگـ : multi coloured , polybasic , polychrome ، polychromy]

چەند ڕەهەند/çend řehend: نتـ: [ چەند+ ].چەند بوعدی[ ئینگـ : multileveled]

چەند ڕوو/çend řû: نتـ:[ چەند+ ]. فرەڕوو، پڕڕوو.[ ئینگـ : polyhedral]

چەند زایین/çend zayîn: ئانتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : multiparous ]

چەندزمان/çend ziman: نتـ: [ ئای تی][ چەند+ ]. فرەزمان.[ ئینگـ: Multilanguage , polyglot].

چەندزمانزان/çend zimanzan: ئانتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : Multilanguage]

چەند زمانزانی/çend zimanzanî: نتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : Multilingualism]

چەندزمانی/çend zimanî: نتـ: [ ئای تی] [ چەند+ ]. فرەزمانی.[ ئینگـ:  polyglotism].

چەند بەزمانزانی/çend be zimanzanî: ئاکتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : Multilingually]

چەندژن/çendjin: نتـ:[ چەند+ ]. فرەژنی : پیاوی چەند ژنە.[ ئینگـ: polygamist , polygynous]

چەندژن هێنان/çendjin hênan: نتـ: [ چەند+ ]. چەند ژنان دئێت.[ ئینگـ : polygamize]

چەندژنی/çendjinî: نتـ: [ چەند+ ]. فرەژنە : ئەم زاراوەیە ئاماژە بۆ هێنانی زیاتر لە ژنێک دەکات لەیەک کاتدا لەلایەن یەک پیاوەوە.[ ئینگـ : polygamy , polygyny]

چەندستیڕ/çend stêr: نتـ: [ چەند+ ].کۆمەک ستێران.[ ئینگـ : multistar]

چەندسنوور/çend sinûr: ئانتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : multinominal , polynominal]

چەندسووچیی/çendsûčîy: نتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : Polyhedron].

چەندشانەیی/çend şaneyî: ئانتـ:[ چەند+ ]. فرەخانەیی، چەندخانەیی.[ ئینگـ : multi cellular]

چەندشەکەری/çend şekerî: نتـ: [ چەند+ ].شەکرا چەندەیی. [ گر : polysaccharide]

چەندشێوە/çend şêwe: نتـ:[ چەند+ ]. هەمەشێوە، چەندشکل. [ ئینگـ : multiform , polymorph]

چەندشێوەیێتی/çendşêweyêtî: نچ:[ چەند+ ]. . [ ئینگـ :  polymorphism]

چەندشێوەیی/çendşêweyî: ئانتـ: [ چەند+ ].[ ئینگـ : polymorphous ,  polymorphic]

چەندقول/çend qul: نتـ: [ چەند+ ]. چەندپارچە. [ ئینگـ : multipartite]. 

چەندقۆناغ/çend qonaẍ: ئانتـ:[ چەند+ ]. چەندکوچ( باد). [ ئینگـ : multiphase ، polyphase]

چەندقۆناغی/çend qonaẍî: ئانتـ:[ چەند+ ]. چەندکوچی( باد). [ ئینگـ : polyphasic]

چەندکەسایەتی/çendkesayetî: نتـ:[ چەند+ ]. فرەکەسایەتی : ئەم زاراوەیە بە واتایەدێت کەسێک خۆی لە چەند دیمەنێک دەدۆزێتەوە. [ ئینگـ : multiple personality].

چەندکەوانەیی/çendkewaneyî: نتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : multiarch].

چەندکردار/çendkirdar: نتـ:[ ئینگـ : multitasking].

چەندکوچە/çend kuçe: ئانتـ:[[ چەند+ ]. چەند+ ].[ ئینگـ : multistage]

چەند گەردیلە/çend gerîle: نتـ:[ چەند+ ]. .[ ئینگـ: polyatomic]

چەندگرێ/çendgirê: کتن:[ چەند+ ]. فرەگرێ، گرێ گرێ.[ ئینگـ: Multianodular]

چەندگۆشە/çendgoşe: کتن:[ چەند+ ]. فرەگۆشە.[ ئینگـ: Multiangular]

چەندگۆڵپەڕ/çendguľpeř: نتـ:[ چەند+ ]. .[ ئینگـ: polypetalous]

چەندلا/çend la: نتـ:[ چەند+ لا] پڕگۆشە، فرەلا، پەلدار : شێوەیەکی ئەندازییە تەخت چەند لایی هەبێت، لەهێڵی راست.[ ئینگـ : polygon , polygonal]

چەندلایەنە/çend layene: نتـ:[ چەند+ ]. فرەلایەنە. [ ئینگـ : multifarious]

چەندلایی/çendlayî: ئانتـ:[ چەند+ ]. پڕ ڕەخەکی، فرەلایی.[ ئینگـ : multilatered]

چەند لێکدان/çend lêkdan: نتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : multi ]

چەندمەبەست/çend mebest: نتـ:[ چەند+ ].[ ئینگـ : multi purpose]

چەند مێرد/çend mêrd: نتـ:[ چەند+ ]. فرەمێر، ژنی چەند مێردە [ ئینگـ : poly andric ، poly andry]

چەندمێزی/çendmêzî : نتـ:[ چەند+ ]. پڕمیزی.[ ئینگـ : polyuria]

چەند ناڤ/çend nav: ئانتـ:[ چەند+ ]. [ ئینگـ : multinominal ]

چەند نافک/çend navik: نتـ:[ چەند+ ]. چەند ناووک، فرەکاکل. [ ئینگـ : multinuclear , polynuclear ]

چه‌ند نه‌ته‌وه‌/çend netewe: ئان:[ چەند+ ]. فره‌ نه‌ته‌وه‌، پڕ نەتەوە.[ ئینگـ : Multinational]

چه‌ند نه‌ته‌وه‌یی/çend neteweyî: ن:[ چەند+ ]. فره‌ نه‌ته‌وه‌یی.[ ئینگـ : Multiethnic]

چەند نژیار/çend nijyar: ئانتـ:[ چەند+ ]. [ گر : polyploi]

چەندنژیاری/çendnijyarî: ئانتـ:[ چەند+ ]. [ گر : polyploidy]

چەند نموونەیی/çend nimûneyî: نتـ:[ چەند+ ]. چەند تەخلیت. [ گر : polytypical]

چەندنۆرینگە/çendnorînge: نتـ:[ چەند+ ]. نەخۆشخانە یان گشتی.[ ئینگـ: polyclinics]

چەند نێرک/çend nêrik: نتـ:[ چەند+ ]. هەلەز.[ ئینگـ : poly androus]

چەندواتا/çendwata: ئانتـ:[ چەند+ واتا]. [ گر : polysemous]

چەندواتایی/çendwatayî: نچ:[ چەند+ واتایی]. [ گر : polysemy]

چەندهەڤ پارچە/çend hev parçe: ئانتـ:[ چەند+ هەڤ+ پارچە] [ گر : polymeric]. 

چەند هەڤهێز/çend hevhêz: ئانتـ:[ چەند+ هەڤ+ هێز] فرەهاوهێزی.[ ئینگـ: Multivalent][ گر : polyvalent]{ سەلاحەدین، ل، 547}

چەند هەڤ هێزی/çend hevhêzî: نتـ:[ چەند+ هەڤ+ هێز+ ی][ گر : polyvalence]{ سەلاحەدین، ل، 666}

چەند هەڵبژار/çend heľbijar: نتـ:[ چەند+ هەڵبژار ][ ئینگـ : multichoice ]

چەندهەنگاو/çendhegaw: نتـ:[ چەند+ هەنگاو] فرەهەنگاو، فرەقۆناغ.[ ئینگـ: Multistage]{ زیوار، ل، 160}

چەندهونەری/çend hûnerî: نتـ:[ چەند+ هونەری] پڕهونەری. [ گر : polytechnic]

چەند هێمان/çend hêman: ئانتـ:[ چەند+ هێمان] گەلەک، تێرخەلک، زەحف.[ ئینگـ : multitudinous]

چەند هێمانی/çend hêmanî: نتـ:[ چەند+ هێمانی] زەحفی، تێرخەلکی.[ ئینگـ : multitudiness]

چەندینە لای بەردەوامی/çend lay berdewamî: نتـ: شێوەیەکی ئەندازەیی هەیە. [ ئینگـ : Frequency polygon]

چەندینەلای هێزەکان/çend lay hêzekan: نتـ: لە زانستی میکانیکییدا، ئەو لادارەیە، کە هەر لایەکی هێزێک دەنونێت، بە بڕۆ بەڕێڕەو.[ ئینگـ : Force polygon]

 

.

 زاراوەی چەند لە واتای جیاواز دا

.

ب چەندتوخمی/bi çend tuxmî: ئاکتـ: بەچەندتوخمی. [ ئینگـ : polyphletically]

ب چەند دەنگی/bi çend dengî: نتـ:[ باد] بەچەند دەنگی.[ گر : polyphonously]

ب چەندشێوەیی/bi çendşêweyî: ئاکتـ:[ چەند+ ]. بەهەمەشێوەێێ، ب چەندشکلی( باد). [ ئینگـ :  polymorphously , polymorphically]

بەربەستی چەندکەوانەیی/berbestî çendkewaneyî: نتـ:[ چەند+ ]. جۆرە بەربەستێکە کە چەند کەوانەیەکی تێدایە.[ ئینگـ : multiarch dam].

بەکارهێنانی ئاو بۆ چەندمەبەستێک/bekarhênanî aw bo çend mebestêk: نتـ: بەکارهێنانی ئاو بۆ چەندین مەبەست وەکو ئاودێری و خورادنەوە و وزەی کارەبا و بەخێوکردنی ماسی و گواستنەوە.[ ئینگـ : multi purpose use of water]{ زاراوەکانی ئاو، ل، 218}. 

بەنداوی چەندین مەبەست/bendawî çendîn mebest: نتـ: ئەو عەمباراوانەیە للکە دروست دەکرێن بۆ چەندین مەبەست لەوانە بۆ پاراستن لەلافاو و ئاودێری و گەشتوگوزاری و بەخێوکردنی ماسی و هەروەها بۆ دەستکەوتنی وزەی کارەبا.[ ئینگـ : multi purpose reservoir]

پەمپی چەندمەبەستی/pempî çend mebestî: نتـ:[ چەند+ ]. جۆرە پەمپێکن بۆ چەند مەبەستێک بەکاردەهێندرێت.[ ئینگـ : multi purpose pump]

تیپا چەند دەنگ/tîpa çend deng: نتـ: [ گر : polyphone]

سیستێمی چەندپارتی/sîstêmî çendpartî: نتـ: چەندحیزب، فرەحیزب.[ گر : multi party system]

کۆشەیا چەند ڕوو/koşeya çend řû: نتـ:[ باد] گۆشەیافرەڕوو، پڕڕوو.[ ئینگـ : polyhedral angle]

کۆمیویتەری چەندکردار/kompuyterî çendkirdar: کتپ:[ ئای تی] کۆمیوتەری فرەکردار : بەو سیستەمە بەکارخەرییانە یان کۆمپیوتەرانە دەوترێت کە دەتوانن چەندین پڕۆگرام و نەڕمەواڵە لەهەمانکاتدا بەکاربێنن. هەندێک لە سیستەمە کارگێڕییەکان پاڵپشتی لە فرەکرداری ناکەن نموونە : ئای ئۆ ئێس.  [ ئینگـ : Computer multitasking].

لەشدارێ چەند ڕوو/leşdarê çend řû: نتـ:[ باد] تەندری فرەڕوو، پڕڕوو.[ ئینگـ : poly hedron]

لکاندنی چەندجارەی سەریەک/likandinî çend Carey seryek: نتـ: بریتییە لە لکاندنی پارچەی کانزا لە شێوەی چەند چین کاتێ ئەو پارچانە ئەستوورییان لە نێوان ٣ / ٦ ملم دەبێت. [ ئینگـ : multi-pass welding]{ زاراوەگەلی زانستی، ل، 103}

وه‌ڵامی چه‌ندیه‌تی/weľamî çendyetî: ن:کاتێ، ماوەیێ.[ ئینگـ : Quantitative response ]

.

.

.

.