پزووک/pizûk: ن:[ نخ] باپشکێو، بووک، بوولک  بیتک، چینچکەسڵاو، سیتکەسڵاو، سیچکەسڵاوە،  سیسکەسراوە، سلەزوەردە، قینچکەسڵاوە : دوومەڵێکە لە گۆشەی ناوەوەی چاودا وەک زیپکەیەکی سووری چووکی نێرتکدارە لە سووچی چاو لە سەر پێڵوو پەیدا دەبێت و هۆیەکەی دەستی پیس یان دەسرەی پیس لە چاودانە. 

.

.

.

.