قاچان ¹ /qaçan: کتپ: پاچان : بەقەیچی بڕان.{ هەژار، ل، 994}. 

قاچین/qaçîn: کتپ: پاچین : هەڵپاچین بە قەمچی.{ خاڵ، ل، 326} 

 تێبینی
 دەکڕێت بگووترێت کورد بۆ برێن و پەرچکردنی دار و درەخت ( پاچ)ی بەکارهێنابێت؛ کرداری پاچان و پاچینی لەوەوە داهێنابێت، بۆ جیاکردنەوەی بڕینی خوری و موو و پاچانی گۆڕابێت بۆ قاچان     

قەیچی/qeyiçî: ن:[ کەرەستە][ بیا][ فارسی: قیچی] قەیچگ : مقەس _ مقەست. 

هەڵقاچین/qaçînheľ: کتپ: هەڵپاچین : بەبڕینێکی ناڕێکی خوری و قژ دەگوترێت.{ فەرهەنگی باشوور، ل، 530}

.

.

____________________

قاچاندن ² /qaçan: کتپ:

1 – دەرباز و قوورتاربوون.

:: کابرا قاچاندی : دەربازبوو.{ گیو، ل، 683}

2 – راكردن( فە) _ هەڕاکردن، رەڤاندن( کباک)، ڕەوکردن، ڕەوین، هەڵاتن.

.

.

____________________

قاچان ³ /qaçan: ن ، ئان:

1 – کەسێکە کە چربن و بزۆزە.

2 – [ واز] قاچێن.

3 – قاپێن.

:: قاپێنی: جۆرە ئامانێکە.

قاچێن /qaçên: ن:[ واز] قاچان، هەڵمەقۆ.{ گیو، ل، 683} 

بازەڵێن/bazeľên: ن:[ واز][ باز+ ئەڵێن( هەڵێن : هەڵدان)] پێنجۆک، قاچان _ قەمچان، ڕێخان، هەڵمەقۆ : گەمەیەكە بە ووردە بەرد لە لەپەوە هەڵداوێنە پشتی دەست و هەڵیدەدەن و دەیگرنەوە، كچانی بچكۆلە ئەم یارییە دەكەن.

بازەڵین/bazeľîn: ن: زيچين، قەمچان، کەتيکانی، کيلەڤر، گۆل، لاک، نوشتار.

.

.

.

.