ئاتاج/atac: ئان:[ بیا][ ع: احتاج : پێداویست] ئاوسه‌ركه‌رم، ئه‌وه‌جه‌، بێپاره و پوول، بێدەرەتان، چاو له‌کۆمه‌ک، داماو، دەسکورت، نەدار، نیازدار

ئاتاج کەرڎەی/atac kerđey: کتپ:[ هـ][ ئاتاج+ کەرڎەی] ئاتاج کردن.

ئاتاج کەرڎەیەنە/atac kerđeyene: ئاکتـ:[ هـ] لە ئاتاج کردندا.

ئاتاجی/atacî: نچ:[ ئاتاج+ ی] نه‌داری، که‌مایه‌سی، پێداویستی.

.

.

.

.