ئارایشت/arayîşt: نتـ:[ فار][ جوانکاری][ له ‌( ئارایی ( ئاراییدن)+  ش+  ت) وه‌ هاتووه‌ یاله ‌[ پهـ: ئاراستن] ئاڕاییش،

1 – جوانکاری، بڕەژ  : ته‌داره‌کی خۆجوان کردن ( سووراو، سپیاو، کڵ، وه‌سمه‌و …..هتد).

2- جوانی، ته‌نته‌نه‌، ڕێکوپێکی شتێک یاکه‌سێک.

3- ڕازاندنه‌وه‌ یان ڕازاوەیی.

{

چیشیه‌ن ئاراییش سه‌رتا وه‌ دامان

مه‌رخاڵۆم وه‌عه‌زم سه‌رتان ئامان

}{مه‌وله‌وی}. 

ئارایشتدان/arayiştdan: کتپ: [ ئارایشت+ دان] ئارایشت کردن،  جوان کردن، خەملاندن.

ئارایشتدای/arayiştday: کتپ:[ هـ][ ئارایشت+ دای] ئارایشت دان.

ئارایشت دایەنە/arayişt dayene: ئاکتـ:[ هـ] لە ئارایشت داندا.

ئارایشت دریا/arayişt dirya: ئانفا:[ هـ][ ئارایشت+ دریا( دریای)] ئارایشت دراو، ڕازاوە.

ئارایشت دریای/arayişt diryay: کتپ:[ هـ][ ئارایشت+ دریای] ئارایشت دران.

ئارایشتکار/arayiştkar: نفا:[ ئارایشت+کار] جوان کار، سه‌رتاش.

ئارایشت کاری/arayişt karî: نچ: هونه‌ری جوانکاری هونه‌ری سه‌تاشی.

ئارایشت که‌ر/arayişt ker: نفا: [ ئاراێست+ کەر( کردن)]  ئارایشتگه‌ر :

1- ئه‌و که‌سه‌ی که‌ پیشه‌ی ئارایشت کردن بێت.

2- ده‌موچاو هه‌ڵگر(ڕوو، برۆ).

ئارایشت کەرڎەی/arayişt kerđey: کتپ:[ هـ] ئاراییشت کردن.

ئارایشتکراو/arayiştkraw: ئانفا:[ ئارایشت+ کراو( کردن)] جوان کراو، ڕازاوه‌.

ئارایشتکردن/arayişt kirdin: کتپ: [ ئارایشت+ کردن] خۆئارایشت دان، ئارایشت دانی یه‌کێکی تر، ڕازاندنه‌وه‌. 

ئارایشت کریا/arayişt kirya ئانفا:[ هـ][ ئارایشت+ کریا( کریای)] ئاراییشت کراو.  

ئارایشت کریای/arayişt kirya کتپ:[ هـ][ ئارایشت+ کریای] ئاراییشت کران.  

ئارایشتگا/arayiştga: نتـ:[ ئارایشت+ گا] کۆگای ئارایشت.

ئارایشتگه‌ر/arayiştger: نتـ:[ ئارایشت+ گەر] ئه‌و که‌سه‌ی که‌ پیشه‌ی ئارایشت کردنی که‌سی تر بێت. 

ئارایشتگه‌ری/arayiştgerî: ن: هونه‌ری ئارایشت دان.   

.

بەئاراییش/bearayiş: ئانتـ:[ بە+ ئاراییش] ئاڕایش دراو، ئاڕایش كراو، جوانكراو.

خۆئارایشت دان/xo arayişt dan: کتپ:

1 – خۆجوان کردن، خۆڕازاندنه‌وه‌، خۆتاس ولووس دان، ده‌ست به‌خۆدا هێنان.

:: بەحه‌وت قه‌ڵه‌م خۆ ئاراییشت دان. واتا خۆجوان کردن به‌حه‌وت ته‌داره‌کی جیاواز. وه‌ک ( سووراو، سپیاو، کڵ، خه‌نه‌، وه‌سمه‌، خاڵی ده‌ستکرد، میل).

3 – ده‌موچاوهه‌ڵگرتن. 

وێ ئارایش دای/wě arayiş day: کتپ:[ وێ+ ئارایش+ دای] خۆئارایشدان.

وێ ئارایش کەرڎەی/ wě arayiş kerđey: کتپ: [ وێئارایش+ کەرڎەی] خۆئارایش کردن.

.

.

.

.