ئارایشت/arayîşt: ن:[ جوانکاری][ پەهلەوی: ئاراستن][ له( ئارایی( ئاراییدن)+ ش+ ت)وه‌هاتووه‌] ‌ ئاڕاییش

1 . جوانکاری، بڕەژ: ته‌داره‌کی خۆجوان کردن ( سووراو، سپیاو، کڵ، وه‌سمه‌و …..هتد).

2 . جوانی، ته‌نته‌نه‌، ڕێکوپێکی شتێک یاکه‌سێک.

3 . ڕازاندنه‌وه‌ یان ڕازاوەیی.

{

چیشیه‌ن ئاراییش سه‌رتا وه‌ دامان

مه‌رخاڵۆم وه‌عه‌زم سه‌رتان ئامان

}{مه‌وله‌وی}. 

ئارایشتدان/arayiştdan: کتپ: [ ئارایشت+ دان] ئارایشت کردن، جوانکردن، خەملاندن.

ئارایشتدای/arayiştday: کتپ:[ هـ][ ئارایشت+ دای] ئارایشت دان.

ئارایشت دایەنە/arayişt dayene: ئاکتـ:[ هـ] لە ئارایشت داندا.

ئارایشت دریا/arayişt dirya: ئانفا:[ هـ][ ئارایشت+ دریا( دریای)] ئارایشت دراو، ڕازاوە.

ئارایشت دریای/arayişt diryay: کتپ:[ هـ][ ئارایشت+ دریای] ئارایشت دران.

ئارایشتکار/arayiştkar: نفا:[ ئارایشت+کار] جوان کار، سه‌رتاش.

ئارایشت کاری/arayişt karî: نچ: هونه‌ری جوانکاری هونه‌ری سه‌تاشی.

ئارایشت که‌ر/arayişt ker: نفا: [ ئاراێست+ کەر( کردن)]  ئارایشتگه‌ر :

1 . ئه‌و که‌سه‌ی که‌ پیشه‌ی ئارایشت کردن بێت.

2 . ده‌موچاوهه‌ڵگر(ڕوو، برۆ).

ئارایشت کەرڎەی/arayişt kerđey: کتپ:[ هـ] ئاراییشت کردن.

ئارایشتکراو/arayiştkraw: ئانفا:[ ئارایشت+ کراو( کردن)] جوان کراو، ڕازاوه‌.

ئارایشتکردن/arayişt kirdin: کتپ: [ ئارایشت+ کردن] خۆئارایشت دان، ئارایشت دانی یه‌کێکی تر، ڕازاندنه‌وه‌. 

ئارایشت کریا/arayişt kirya ئانفا:[ هـ][ ئارایشت+ کریا( کریای)] ئاراییشت کراو.  

ئارایشت کریای/arayişt kirya کتپ:[ هـ][ ئارایشت+ کریای] ئاراییشت کران.  

ئارایشتگا/arayiştga: نتـ:[ ئارایشت+ گا] کۆگای ئارایشت.

ئارایشتگه‌ر/arayiştger: نتـ:[ ئارایشت+ گەر] ئه‌و که‌سه‌ی که‌ پیشه‌ی ئارایشت کردنی که‌سی تر بێت. 

ئارایشتگه‌ری/arayiştgerî: ن: هونه‌ری ئارایشت دان.   

بەئاراییش/bearayiş: ئانتـ:[ بە+ ئاراییش] ئاڕایشدراو، ئاڕایشكراو، جوانكراو.

.

.

.

.