ئامای/amayکتن:[ هـ] هاتن : ( ـای) نموونه‌ی خشته‌کی ڤاڤێرکردنی ڕه‌گ و چاووگی شێوه‌زاری هه‌ورامی، ئاسانکاری بۆ خوێنه‌ر و لێکۆڵه‌وه‌ر ده‌ڕه‌خسێنێت له‌ کاتی خوێندنه‌وه‌ی ده‌قێک یان هۆنراوه‌یه‌کی شێوه‌زاری هه‌ورامی.

ئامای (هـ )                           هاتن (کناو )          

کاری تێپه‌ر / بنکه‌ی تێپه‌ر کۆتایی هاتوو به‌ کۆنسونانت

 

ته‌مام

ته‌مام دوور

به‌رده‌ڤامۆ

 

تاک      

کۆ   

تاک    

کۆ

تاک

کۆ

یه‌که‌م   

ئامام 

ئاماما  

ئامه‌بیم    

ـه‌بێما   

ـه‌نم  

ـه‌نما

دووه‌م

ـت   

ـتا   

ـه‌بیت  

ـه‌بێتا  

ـه‌نت   

ـه‌نتا   

یه‌ره‌م

ـش

ـشا  

ـه‌بیش   

ـه‌بێشا  

ـه‌نش   

ـه‌نشا  

ئام/am: ف:[ هـ][ ئامای] هات( كناو).

ئامام/amam: ف:[ هـ][ ئامای] هاتم : که‌سی یه‌که‌می تاکه ‌له‌ دۆخی رابردووی نزیک دا تمـ : ( ئامان) که‌ن.

ئاما/ama: ف:[ هـ][ ئامای] هاتوو : که‌سی سێهه‌مینی تاکه‌ له ‌دۆخی رابردووی نزیکدا، له ‌( ئامان : هات بۆ نێر) دا.

ئامێ/amê: ف:[ هـ] هاتوو : که‌سی سێهه‌مینی تاکه‌ له ‌دۆخی رابردووی نزیکدا، له ‌( ئامان : هات بۆ مێ) دا.

ئاماولوای/ama û liway: نتـ:[ هـ][ ئاما+ و+ لوای] ئاموشۆ : هاتوچوو _ هاتوچۆ : هاتن و چوون.{ فەرهەنگی وشەنامە : جەمال حەبییب اللە( بیدار)}

ئامای بەر/amay ber: کتن:[ هـ][ ئامای+ بەر] هاتنەبەر، هاتنەدەر.

ئامای بەرەرە/amay berere: کتن:[ هـ][ ئامای+ بەر+ ئەرە] هاتن بەبەرهەمدا.

ئامای بەرەنە/amay berene: کتن:[ هـ][ ئامای+ بەر+ ئەنە] لەکاتی هاتن بە بەرهەمدا.

ئامای بەرۆ/amay bero: کتن:[ هـ][ ئامای+ بەر+ ۆ] هاتنەدەرەوە.

ئامای بەڕەگا و دەمی/amay be řega û demî: کتن:[ ئد][ هـ][ ئامای+ بە+ ڕەگ+ ئا+ و+ دەم+ ی] کامڵ بوون، پێگەیشتن.

ئامای پا/amay pa: کتن:[ هـ][ ئامای+ پا] هاتنەپێ، هاتنەگەردن، بەسەردشکانەوە.

ئامای پاوە/amay pawe: کتن:[ هـ][ ئامای+ پا+ وە] بەقاچەوە نووسان.

ئامای پەڕ/amay peř: کتن:[ هـ][ ئامای+ پەڕ] هاتنە مەرز و سنوور.

ئامای پەنە/amay pene: کتن:[ هـ][ ئامای+ پەنە] ددان پێدانان.

ئامای پنە/amay pine: کتن:[ هـ][ ئامای+ پنە] ئامای پونە، ددان پێدانان.

ئامای پۆ/amay po: کتن:[ هـ][ ئامای+ پۆ] پێوەهاتن.

ئامای پۆوە/amay powe: کتن:[ هـ][ ئامای+ پۆوە] پێوەهاتن، لەگەڵدا هاتن.

ئامای پورە/amay pure: کتن:[ هـ][ ئامای+ پور+ ئە] پیاهاتن بەرەو خوار.

ئامای پوری/amay purî: کتن:[ هـ][ ئامای+ پور+ ی] پیاهاتن بەرەو ژوور.

ئامای پونە/amay pune: کتن:[ هـ][ ئامای+ پونە] ئامای پنە : ددان پێدانان.

ئامای پێوایۆ/amay pêwayo: کتن:[ هـ][ ئامای+ پێوایۆ] پێوایۆ ئامای، بەپیرەوە هاتن.

ئامای پیوەرە/amay pîwere: کتن:[ هـ][ ئامای+ پیوەرە] بەیەکداهاتن، پێکەوەهاتن.

ئامای پیوەنە/amay pîwene: کتن:[ هـ][ ئامای+ پیوەنە] هاتنەوەیەک، قەپات بوون، داخران.

ئامای جبەر/amay ciber: کتن:[ هـ][ ئامای+ جبەر] ئامایۆ جبەر، هاتنەدەر.

ئامای جۆش/amay coş: کتن:[ هـ][ ئامای+ جووش] ئامابۆ جۆش، هاتنەجۆش.

ئامای چڵ/amay çiľ: کتن:[ هـ][ ئامای+ چڵ] هاتنەسوێ.

ئامای چنە/amay çine: کتن:[ هـ][ ئامای+ چنە] لێهاتن.

ئامای چنگ/amay çing: کتن:[ هـ][ ئامای+ چنگ] هاتنەچنگ، هاتنەدەست.

ئامای چۆ/amay ço: کتن:[ هـ][ ئامای+ چۆ] شی بوونەوە و لێڕۆیشتن و دڕان.

ئامای چووەر/amay çuwer: کتن:[ هـ][ ئامای+ چووەر] هاتنەژوورەوە.

ئامای چیر و باری/amay çîr û barî: کتن:[ هـ][ ئامای+ چیر+ و+ باری] هاتنەژێربار.

ئامای چیر و چنگی/amay çîr û çingî: کتن:[ هـ][ ئامای+ چیر+ و+ چنگی] هاتنەژێرچنگ.

ئامای حاڵ/amay ĥaľ: کتن:[ هـ][ ئامای+ حاڵ] حاڵ لێهاتنی دەروێش.

ئامای خارش/amay xariş: کتن:[ هـ][ ئامای+ خارش] هاتنەخارشت، هاتنەخوراندن.

ئامای خروش/amay xiruş: کتن:[ هـ][ ئامای+ خرۆش] هاتنەخرۆش.

ئامای خیاڵ/amay xiyaľ: کتن:[ هـ][ ئامای+ خیاڵ] هاتنەخەیاڵ.

ئامای خیاڵۆری/amay xiyaľorî: کتن:[ هـ][ ئامای+ خیاڵ+ ئۆری] بەخەێاڵدا هاتن.

ئامای خیاڵەڕە/amay xiyaľeře: کتن:[ هـ][ ئامای+ خیاڵ+ ئەڕە] بەخەێاڵدا هاتن.

ئامای دەس/amay des: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەس] ئامایۆدەسی، هاتنەدەست، هاتنەوەدەست.

ئامای دەسەرە/amay desere: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەس+ ئەرە] بەدەستدا هاتن بەرەو خوار.

ئامای دەسۆ/amay deso: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەس+ ئۆ] بەدەستەوەهاتن.

ئامای دەسۆری/amay desorî: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەس+ ئۆری] بەدەستدا هاتن بەرەو ژوور.

ئامای دەمەرە/amay demere: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەم+ ئەرە] ئامایۆدەمەرە، بەدەماهاتن، هاتنەدەنگ، هاتنەوە دەنگ بە تووڕەیی.

ئامای دەمەنە/amay demene: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەم+ ئەنە] بەدەماهاتن.

ئامای دەمۆ/amay demo: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەم+ ۆ] بەدەمەوە هاتن، فریاکەوتن.

ئامای دەنگ/amay deng: کتن:[ هـ][ ئامای+ دەنگ] هاتنەدەنگ، قسەکردن.

ئامای دلی/amay dilî: کتن:[ هـ][ ئامای+ دلی] ئامایۆ دلی، هاتنەناو.

ئامای دڵۆری/amay diľorî: کتن:[ هـ][ ئامای+ دڵ+ ئۆری] بەدڵدا هاتن.

ئامای دڵەرە/amay diľere: کتن:[ هـ][ ئامای+ دڵ+ ئەرە] بەدڵداهاتن.

ئامای دما/amay dima: کتن:[ هـ][ ئامای+ دما( دوما)+ وە] ئامایۆ دما : هاتنەدوا.

ئامای دمارە/amay dimare: کتن:[ هـ][ ئامای+ دما+ رە] بەپشتاهاتن، بەدواداهاتن.

ئامای دماووە/amay dimauwe: کتن:[ هـ][ ئامای+ دما+ وە] هاتنەدواوە، پاشڤەهاتن.  

ئامای دی/amay dî: کتن:[ هـ][ ئامای+ دی] هاتنە دی.

ئامای رە/amay re: کتن:[ هـ][ ئامای+ رە] داهاتن، ڕاهاتن.

ئامای رەوار/amay re war: کتن:[ هـ][ ئامای+ رە+ وار] هاتنەخوار، دابەزینی نرخ.

ئامای ڕا/amay řa: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕا] هاتنەڕێ.

ئامای ڕارە/amay řare: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕا+ رە] هاتن بەڕێدا بەرەو خوار.

ئامای ڕانە/amay řane: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕا+ نە] بەڕێداهاتن.

ئامای ڕاوە/amay řawe: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕا+ وە] لەڕێوەهاتن، هاتن بۆ ڕاو.

ئامای ڕاوری/amay řawirî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕا+ و+ ری] هاتن بەڕێدا ڤەرەو ژوور.

ئامای ڕووە/amay řuwe: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕووە] هاتنەڕوو.

ئامای ڕووەرە/amay řuwere: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕووە+ رە] هاتن بەڕوودا، کەوتن بەدەما.

ئامای ڕیک/amay řîk: کتن:[ هـ][ ئامای+ ڕیک] هاتنە ڕێک، هاتنەئاست.

ئامای زوان/amay ziwan: کتن:[ هـ][ ئامای+ زوان] هاتنە زمان، هاتنەگۆ.

ئامای زوانەوە/amay ziwanewe: کتن:[ هـ][ ئامای+ زوان+ ئەوە] هاتنە زمان بە تووڕەیی.

ئامای ژانی/amay janî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ژان+ ی] هاتنەژان، هاتنە ئێش.

ئامای ساو/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ ساو] تیژبوون.

ئامای سۆ/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سۆ] هاتنە سوێ.

ئامای سەر/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر] هاتنەسەر.

ئامای سەرەرە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ ئەرە] بەسەراهاتن، کەڵکەڵەکردن.

ئامای سەرەنە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ ئەنە] بەسەرداهاتن.

ئامای سەرۆ/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەرۆ] هاتنەسەرەوە.

ئامای سەرۆری/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەرۆ+ ری] هاتن بەرەو ژوور.

ئامای سەرو چۆکا/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ و+ چۆک+ ئا] هاتنە سەر چۆک.

ئامای سەرو ڕاسەی/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ و+ ڕاسەی] هاتنە سەر ڕی.

ئامای سەروڕێ/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ و+ ڕێ] هاتنە سەر ڕێ، قایل بوون.

ئامای سەروشانەی/amay ser û şaney: کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+ و+ شان+ ئەی] هاتنەسەر شان، تێوەگلان.  

ئامای سەروکاسەی/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ سەر+و+ کاس+ ئەی] قایل بوون، تەسلیم بوون.

ئامای شونی/amay şunî: کتن:[ هـ][ ئامای+ شون+ ی] بەشوێنداهاتن.

ئامای شونیەرە/amay şuniyere: کتن:[ هـ][ ئامای+ شون+ ی+ ئەرە] بە دوا داهاتن.

ئامای قنگەرە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ قنگ+ ئەرە] کەوتن و ڕووخان.

ئامای قۆلەرە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ قۆل+ ئەرە] قایل بوون، بەڵێندان.

ئامای کۆڵی/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ کۆڵ+ ی] هاتنەکۆڵ، زەرەرکردن.

ئامای گیر/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ گیر] هاتنەگیر، گیرکردن.

ئامای لا/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ لا] هاتنەلا.

ئامای لارە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ لا+ رە] هاتن بەلادا، کەوتن، مردن.

ئامای لانە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ لا+ نە] هاتن بە دەورو بەردا.

ئامای لاوە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ لا+ وە] بەلاوەهاتن.

ئامای مازییەرە/amay : کتن:[ هـ][ ئامای+ مازی+ یەرە] بە پشتا هاتن و کەوتن.

ئامای مشتە/amay mişte: کتن:[ هـ][ ئامای+ مشت+ ئە] هاتنە مشت، کەوتنە دەست.

ئامای ملەرە/amay milere: کتن:[ هـ][ ئامای+ مل+ ئەرە] بەملاهاتن، بەسەرداهاتن.

ئامایناوە/amayinawe : کتن:[ هـ][ ئامای+ ناوە] داهاتنەوە، هاتنەسوێ، تێ هاتنەوە.

ئاماینە/amayine : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە]

1 – تێ هاتن، تووش بوون.

2 – هاتنە ناو.

ئاماینە بەر/amayine ber : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ بەر] هاتنە بەرهەم.

ئاماینە خیاڵ/amayine xeyaľ : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ خیاڵ] هاتنە خەیاڵ.

ئاماینە دلی/amayine dilî : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ دلی] هاتنە ناو.

ئاماینە دڵ/amayine diľ : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ دڵ] هاتنە ناو دڵ.

ئاماینە دەم/amayine dem: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ دەم] هاتنە ناو دەم.

ئاماینە دەس/amayine des: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ دەس] هاتنە ناو دەست.

ئاماینە مشتە/amayine mişte: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ مشت+ ئە] هاتنە ناو مشت.  

ئاماینە مەیدان/amayine meyidan: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ مەیدان] هاتنە ناو مەیدان.

ئاماینەوەر/amayine wer: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ وەر] هاتنەبەر

ئاماینە وەرم/amayine werim: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ وەرم] هاتنە خەو.

ئاماینە ویر/amayine wîr: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ ویر] هاتنەبیر.

ئاماینەهۆش/amayine hoş: کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ هۆش] هاتنەناوهۆش.

ئاماینە یاڎ/amayine yađ : کتن:[ هـ][ ئامای+ نە+ یاڎ] هاتنەیاد.  

ئامایۆ/amayo: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ] هاتنەوە.    

ئامایۆ بازی/amayo bazî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ بازی] هاتنەوەباز، گوژم خواردنەوە. 

ئامایۆ باڵی/amayo baľî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ باڵ+ ی] هاتنەوە باڵ.       

ئامایۆ باوان/amayo bawan: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ باوان] هاتنەوەباوان.

ئامایۆ بڕەنە/amayo biřene: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ بڕ+ ئەنە] گیران، بەزین.

ئامایۆ بەران/amayo beran: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ بەران] هاتنە بەرانی مەڕ.    

ئامایۆ پورە/amayo pure: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ پورە] پێداهاتنەوە.        

ئامایۆ پەڕ/amayo peř: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ پەڕ] هاتنەوەمەرز، خۆکەناردان.

ئامایۆ پەنجی/amayo pencî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ پەنجی] تووڕەبوون و دەست وەشاندن.

ئامایۆ پەنە/amayo pene: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ پەنە] پەیوەست بوونەوە.

ئامایۆ تایە/amayo taye: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ تایە] تاوسەندن، گڕگرتن.

ئامایۆ تگە/amayo tige: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ تگە] هاتنەتەگە، سابرین گرتن.

ئامایۆ تەلی/amayo telî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ تەلی] هاتنەجووڵە، هاتنەتەکاندن.    

ئامایۆ تۆسەری/amayo to serî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ تۆ+ سەر+ ی] هاتنە کۆتایی کار.

ئامایۆ جبەر/amayo ciber: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ ج+ بەر] هاتنەوەدەر.

ئامایۆ جواب/amayo ciwab: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ جواب] هاتنەوەوەڵام.

ئامایۆ جیزی/amayo cîzî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ جیزی] هاتنە جیزەجیز.

ئامایۆ چڵ/amayo çiľ: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ چڵ] هاتنەوە ئیش و سوێ.

ئامایۆ چووەر/amayo çuwer: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ چووەر] هاتنەوەژوور.

ئامایۆ چەپۆکانی/amayo çepokanî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ چەپۆکان+ ی] هاتنەوە چەپۆکان.

ئامایۆ چێر و باری/amayo çêř û barî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ چێر+ و+ ىار+ی] هاتنەوە ژێربار. 

ئامایۆ خارشت/amayo xarişt: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ خارشت] هاتنەوەخارشت. 

ئامایۆ دەمەنە/amayo demene: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ خارشت] هاتنەوەخارشت.     

ئامایۆ دەنگی/amayo dengî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ دەنگ+ ی] هاتنەوەدەنگ. 

ئامایۆ ڕا/amayo řa: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ ڕا] هاتنەوەڕێ. 

ئامایۆ ڕاسە/amayo řase: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ ڕاس+ ئە] هاتنەوەسەر باری ڕاستی.

ئامایۆ ڕووە/amayo řuwe: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ ڕوو+ ە] هاتنەوەڕوو، هەرم لێ نەکردن.

ئامایۆ زوان/amayo ziwan: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ زوان] هاتنەوەزمان.

ئامایۆ ژانی/amayo janî: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ ژان+ ی] هاتنەوەژان، هاتنەوەئێش.

ئامایۆ سەر/amayo ser: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سەر] هاتنەوەسەر.

ئامایۆ سەر و بەلەی/amayo ser û beley: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سەر+ و+ بەلە+ی] منەتباربوونەوە.

ئامایۆ سەر و چۆکا/amayo ser û çoka: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سەر+ و+چۆک+ ا] هاتنەوەخارشت. 

ئامایۆ سەروێ/amayo seruê: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سەر+ وێ] هاتنەوەسەرخۆ. 

ئامایۆ سەرەنە/amayo serene: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سەر+ ئەنە] بەسەردا هاتنەوە.   

ئامایۆ سۆ/amayo so: کتن:[ هـ][ ئامای+ ۆ+ سۆ] هاتنەوەسوێ.   

ئامای وار/amay war: کتن:[ هـ][ ئامای+ وار] هاتنەخوار.

ئامای وارۆ/amay waro: کتن:[ هـ][ ئامای+ وار+ ۆ] هاتنەخوارەوە، دابەزین.  

ئامای وارەنە/amay warene: کتن:[ هـ][ ئامای+ وار+ ئەنە] لە خوارەوە هاتن.

ئامای وەر/amay wer: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر] هاتنەپێش، هاتنەبەر.  

ئامای وەران وەر/amay weran wer: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەرانوەر] هاتنەبەرامبەر.   

ئامای وەراوەر/amay werawer: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەراوەر] هاتنەبەرامبەر.  

ئامای وەرۆ/amay wero: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ ۆ] هاتنەپێشەوە.  

ئامای وەر و باری/amay wer û barî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ باری] هاتنەبەبار.  

ئامای وەر و پلاری/amay wer û pilarî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ پلاری] هاتنەبەر پلار.  

ئامای وەر و چەما/amay wer û çema: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ چەم+ ئا] هاتنەبەرچاو.  

ئامای وەر و دەسی/amay wer û desî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ دەس+ ی] هاتنەبەردەست.

ئامای وەرو دەمی/amay wer û demî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ دەم+ ی] هاتنەبەردەم. 

ئامای وەر و ڕێ/amay wer û rê: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ ڕێ] هاتنەبەر ڕێ. 

ئامای وەر و کاری/amay wer û karî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ کار+ ی] هاتنەبەرکار.  

ئامای وەر و مامەڵەی/amay wer û mameľey: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ مامەڵ+ ی] هاتنەبەر مامەڵە.  

ئامای وەر و مامیزی/amay wer û mamîzî: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ مامیز+ ی] هاتنەبەرهەڵمەت.  

ئامای وەر و نمێنە/amay wer û nimêne: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ و+ نمێنە] هاتنەبەرنوێژ.  

ئامای وەرەرە/amay werere: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ ەرە] شکان بە پێشدا، هاتن بە پێشدا.  

ئامای وەرەنە/amay werene: کتن:[ هـ][ ئامای+ وەر+ ئەنە] هاتن بەبەرەمدا.  

ئامای ویر/amay wîr: کتن:[ هـ][ ئامای+ ویر] هاتنەبیر.  

ئامای ویرەرە/amay wîrere: کتن:[ هـ][ ئامای+ ویر+ ئەرە] بەبیرداهاتن. 

ئامای ویرەنە/amay wîrene: کتن:[ هـ][ ئامای+ ویر+ ئەنە] بەبیرداهاتن

پۆئامای/po amay: کتپ:[ هـ][ پۆ+ ئامای] پێوەهاتن.

پۆ ئامایۆ/po amayo: کتپ:[ هـ][ پۆ+ ئامای+ ۆ]  پێوەهاتنەوە.

زات ئامایەرە/zat amayere: کتپ:[ هـ][ زات+ ئامای+ ئەرە] ترس ڕەوینەوە، زات ئەرەئامای( هـ).

زات ئامایرە/zat amayire: کتپ:[ هـ] ترس ڕەوینەوە.

.

.

.

.