ئه‌ره‌/ere: ئمـ:[ هـ] پێشگرێکە لە شێوەزاری هەورامی، وە لە شێوەزاری کرمانجی ناوەند بەواتای( دا) دێت؛ کە نزمی و جووڵەی بەرەو خوار دەگەیەنێت.

رە/re: ن:[ هـ] پاڵ، ڕا هەمان پێشگری ( ئەرە)یە لێ ( ئە)ی لێ سوواوە. زۆر جار وەك پاشگریش ڕۆڵ دەبێنێت بۆ نموونە وەک ( ئەرەئارڎەی) یان ( ئارڎەیەرە

.

ئەرەئارڎەی/erearđey: کتن:[ ئەرە+ ئارڎەی] داهێنان.

ئەرەئازتەی/ere aztey: کتن:[ هـ][ ئەرە+ ئازتەی] ئەرەئاستەی (هـ)، پاڵاوتن، داهێڵان.

ئەرەئازیای/ereaziyay: کتپ:[ هـ][ ئەرە+ ئازیای] داهێڵران.  

ئه‌ره‌جیای/erecyay: کتن:[ هـ][ ئەرە+ جیای][ هه‌ورامی کۆن] وازانین

ئه‌ره‌به‌سته‌/erebesite: ن:[ هـ][ ئاژ][ ئەرە+ بەستە] په‌روار، دابه‌سته‌، بێسڵه‌، به‌خته‌، به‌خته‌، دانی، ده‌رماڵه‌، به‌سله‌مه‌.

: ئاژه‌لێکه‌ ده‌به‌سترێته‌وه‌ به‌و قه‌ڵه‌وبوونی.  

ئەرەکۆتەی/erekotey: کتن:[ ئەرە+ کۆتەیداکه‌وتن، تەکاندان.

ئه‌ره‌مه‌رده‌ی/eremedey: كتن:[ هـ][ ئەرە+ مەردەی] داسه‌کنان، هه‌دادان، ئارام بوون.

ئه‌ره‌مه‌رزیای/eremerzyay: ف:[ هـ][ ئه‌ره‌+ مه‌رزیای] دامه‌رزاندن.

ئه‌ره‌مه‌نه‌ی/eremeney: كتن:[هـ][ ئه‌ره‌+ مه‌نه‌ی] ئه‌ره‌مداری( هـ)، ڕاوه‌ستان.

ئه‌ره‌مداری/eremidarî: کتن:[ هـ][ ئەرە+ مداری] ڕاوه‌ستان.

ئه‌ره‌نیایی/erenyayî: کتن:[ هـ][ ئەرە+ نیایی] دانان.

ئه‌ره‌نیشته‌ی/erenîŝtey: کتن:[ هـ][ ئەرە+ نیشتەی] دانیشتن.

.

پائەرەبەستەی/paerebesitey: کتپ:[ هـ][ پا+ ئەرە+ بەستەی] پێدابەستن.

دڵ ئەرەتەمنای/diľ ere temnay: کتپ:[ دڵ+ ئەرە+ تەمنای] خەمبارکردن، خەمپێدان.

دڵ ئەرەتەمیای/diľere temyay: کتن:[ دڵ+ ئەرە+ تەمیای] خەمباربوون.

دڵ ئەرەچڵاکنای/diľ erečiľaknay: کتپ:[ دڵ+ ئەرە+ چڵاکنای] دڵ داچڵەکاندن.

دڵ ئەرەچڵاکیای/diľniya: کتپ:[ دڵ+ ئەرە+ چڵاکیای] دڵ داچڵەکان.

دڵ ئەرەخورپنای/diľere xurpinay: کتپ:[ هـ][ دڵ+ ئەرە+ خورپنای] دڵ داخورپاندن.

دڵ ئەرەخورپیای/diľere xurpiyay: کتپ:[ هـ][ دڵ+ ئەرە+ خورپنای] دڵ داخورپان.

دڵ ئەرەکۆتەی/diľerekotey: کتن:[ دڵ+ ئەرە+ کۆتەی] دڵداکەوتن، تەکاندان.

.

وێ ئازتەیرە/wê azteyre: کتپ:[ وێ+ ئازتەی+ رە] خۆشۆرکردنەوە، خۆئاتاج کردن.

وێ ئازتەیەرە/wê azteyre: کتپ:[ وێ+ ئازتەی+ ئەرە] خۆشۆرکردنەوە، خۆئاتاج کردن.

.

.

.

.