ئانین/anîn: کتن:[ كباك] ئاردن، ئارڎەی، ئاوردن، هانین، هێنان، هاوردن

ئانینبه‌ر/anînber: کتپ:[ كباك] هێنانه‌به‌ر.

ئانین جهـ/anîn cih: کتپ: هێنانه‌ جێ.

ئانین  خار/anîn xar: کتپ:  هێنانه‌ خوار.

ئانین ده‌ر/anîn der: کتپ: ده‌رهێنان.

ئانین دنێ/anîn dině: کتپ: هێنانه‌ دونیا.

ئانین  شوندا/anîn ŝundě: کتپ: هێنانه‌شوێن خۆی.

ئانین و برن/anîn ŭ birin: کتپ: هێنان و بردن.

.

بەکارئانین/bekaranîn: کتپ:[ کباک][ بەکار+ ئانین] بەکارهێنان.  

.

.