داهێنان/dahênan: کتپ:[ دا+ هێنان

1 – ئارڎەیەرە _ ئارڎەیرە( هـ)، ئارڎەیەنە _ ئارڎەینە، ئەرەئارڎەی، ئەفراندن، ئافەریدكردن( كباک)، ئا‌ڤراندن، ڕەخساندن، لەنوێ دروستكردنەوە، بەردەباری كردن( كباک). 

2 – هەڵبەستن، هەڵنان. 

3 – تەپاندن، داتەپاندن. 

4 – [ مجـ]

:: داهێنان بۆ هەرو و بارانە : هەورێكی زۆر و سەخت پەیدا بوون. 

5 – ڕۆچوواندن.

داهێنانەوە/dahênanewe: كتپ:[ داهێنان+ ئەوە] ئارڎەیراوە( هـ)، خووار كردنەوە، چەماندنەوە، كووڕكردنەوە، كۆمكردنەوە، چۆمامدنەوە، فساندن، قەوچاندنەوە، قیچاندنەوە، داتەپاندنەوە.

داهێنانەوەی پرچ/dahênanewey pirç

: كتن:[ داهێنانەوە+ ی+ پرچ]

1 – دووبارەشانەكردنەوەی پرچ. 

2 – [ مجـ] بۆ هەور و باران و بەفر دەگوترێت : دووبارە سەر هەڵدانەوەی هەور و بارانە یان بەفر.

داهێنانی بەرهەم/dahênanî berhem: کتپ: [ ئاب][ ئینگـ : product innovation]

داهێنانی پرچ و كاكۆڵ/dahênanî pirç û kakoľ: كتپ:

1 – شانەكردن. 

2 – داپاچینی دار و درەخت، لەتكردنی دار بە هەڕە( مشار). 

3 – ڕامكردنی گیاندار بەتایبەتی چارەوێ و ووڵاخ بۆ سواری و بارەبەری و جووت.

داهێنانی تەکنۆلۆژی/dahênanî tekinolojî: کتپ: [ ئاب][ technological innovation]

.

.

.

.