دۆڵچه⁄‌doľiĉe: ن:[ فەل] کەلوو [ دۆڵ+ چە] ئاوهه‌ڵکێش، سەتڵ، گۆزە.

.

.

___________________

دۆڵچه⁄‌doľiĉe: ن:[ کەرەستە] سەتڵی چەرمین : دەفرێکی چەرمینە، لە شێوەی سەتڵ. لە پێستی خۆشەکراوی ئاژەڵ یان تایەی کۆن دروست دەکرێت، بۆ ھەڵێنجانی ئاو لە بیر و چاڵاو.

.

.