ئه‌نه‌/ene: ن:[ خێز] هه‌وێ، هه‌‌ڤی، هه‌وه‌، هه‌وو

:: دوو ژنی مێردێك ئه‌نه‌ی یه‌كترن.

ئه‌نه‌زا/eneza: نتـ:[ ئه‌نه‌+ زا] توڕه‌، كچی هه‌وێ، قیزاهه‌‌ڤی.

.

.

____________________________

ئەنە/ene: ئمـ:[ هـ]

کۆتەیەنە یاگی/koteyene yagî: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ئەنە+ یاگی] کەوتنە جێگا.

.

.

.

.

.

.

.

.