کۆتە/kote: کتن:[ هـ][ کۆت( کەوت)+ ئە] کەوتوو.{ وشەنامە، ل، 757}. 

کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆت( کەوت)+ ئەی( ئای)] کەفتن _ کەوتن، کەتن( کباک)، ڕووخان، تەرابوون، ڕەوتین، هەرفین، [ ئینگـ : Fall].

کۆتەیەرە/koteyere: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ئەرەداکەوتن.

کۆتەیەنە یاگی/koteyene yagî: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ئەنە+ یاگی] کەوتنەجێگا.

کۆتەی بارەرە/kotey barere: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ بار+  ئەرە] بەباراکەوتن.

کۆتەی بووۆ/kotey bûo: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ بوو+ ۆ] بەبۆن کەوتنی منداڵ.

کۆتەی بەر/kotey ber: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ بەر] دەرکەوتن، ئاشکرابوون.

کۆتەی پا/kotey pa: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ پا] کەوتنەپا، هاتنەسەر.

کۆتەی پاڵ/kotey paľ: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ پاڵ] کەوتنەپاڵ.

کۆتەی پنە/kotey pine: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ پنە] کۆتەی پەنە( هـ)، پێکەوتن، لێهاتن.

کۆتەی پورە/kotey pure: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ پورە] پیاکەوتن

کۆتەی پەشتوکەنوڵا/kotey pešt û kenuľa: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ پەشت+ و+ کەنۆڵا] بێ نازکەوتن.

کۆتەی پەنا/kotey pena: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ پەنا] کەوتنەپەنا.

کۆتەی پێچ/kotey pêç: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ پێچ] کەوتنەپێچ.

کۆتەی جەنگ/kotey ceng: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ جەنگ] کەوتنەجەنگ.

کۆتەی چۆ/kotey čo: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ چۆ] کەڵک پێوەنەمان.

کۆتەی چەقۆ/kotey çeqo: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ جەقۆ] بەقیندا کەوتن، بەقیناکەوتن.

کۆتەی دامی/kotey damî: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ دامی] کەوتنەداو، پێوەبوون.

کۆتەی درۆوە/kotey dirowe: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ درۆ+ وە] کەوتنەوە درۆ.

کۆتەی دلی/kotey dilî: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ دلی] کەوتنەناو

کۆتەی دما/kotey dima: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ دما] کەوتنەدوا.

کۆتەی دمارا/kotey dimara: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ دما+ را] بەدواداکەوتن.

کۆتەی دەس/kotey des: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ دەس] کەوتنەدەست

کۆتەی دەم/kotey dem: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ دەم] کەوتنەدەم.

کۆتەی دەمەرە/kotey demere: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ دەم+  ئەرە] بەدەمداکەوتن.

کۆتەی دیر/kotey dîr: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ دیر] کەوتنەدرەنگ.

کۆتەی ڕا/kotey řa: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ڕا] کەوتنەڕێ.

کۆتەی ڕاوە/kotey řawe: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ڕاو+ ئە] کەوتنەڕاو.

کۆتەی راوە/kotey rawe: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ راوە] کەوتنەخوارەوەی دووبارە.

کۆتەی ڕووە/kotey řuwe: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ڕوو+ ئە] کەوتنەڕوو.

کۆتەی رە/kotey re: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ رە] داکەوتن.

کۆتەی سارا/kotey sara: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ سارا] دەرکەوتن.

کۆتەی سواڵە/kotey swaľe: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ سواڵ+ ئە] کەوتنەسواڵ.

کۆتەی سەر/kotey ser: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ سەر] کەوتنەسەر.

کۆتەی سەرە/kotey sere: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ سەر+ ئە] کەوتنەسەر، خولیابوون.

کۆتەی سەرەرە/kotey serere: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ سەر+  ئەرە] بەسەرداکەوتن.

کۆتەی سەرەنە/kotey serene: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ سەر+ ئەنە] بەسەرداکەوتن.

کۆتەی شونی/kotey šunî: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ شوون+ ی] کەوتنەشووێن.

کۆتەی قەمچ/kotey qemič: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ قەمچ] کەوتنەقەمچ.

کۆتەی کار/kotey kar: کتن:[ هـ] [ کۆتەی+ کار] کەوتنەکار.

کۆتەی کەرەم/kotey kerem: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ کەرەم] کەوتنەکەرەم.

کۆتەی گەل/kotey gel: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ گەل] کەوتنەتەك.

کۆتەی گیر/kotey gîr: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ گیر] کەوتنەگیر، کەوتنەچنگ.

کۆتەی لا/kotey la: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ لا] کەوتنەلا.

کۆتەی لارە/kotey lare: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ لا+ رە] بەلاداکەوتن.

کۆتەی ناوە/kotey nawe: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ناو+ ئە] تێکەوتنەوە.

کۆتەی نە/kotey neکتن:[ هـ][ کۆتەی+ نە] تێکەوتن.

کۆتەی واڎی/kotey wađî: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ واڎی] کەڵکەڵەکردن.

کۆتەیۆ/koteyo: کتن:[ هـ] [ کۆتەی+ ۆ] کەوتنەوە.

کۆتەیۆبەر/koteyo ber: کتن:[ هـ] [ کۆتەی+ ۆ+ بەر] کەوتنەوەبەر.

کۆتەیۆبەرە/koteyo bere: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ۆ+ بەر+ ئە] کەوتنەوە سەرباری ڕاستی ئیش وکار، کەوتنەوە سەر سکە.

کۆتەیۆچنگ/koteyo čing: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ۆ+ چنگ] کەوتنەوەچنگ.

کۆتەیۆدما/koteyo dima: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ۆ+ دما] کەوتنەداوە، بەجێمان.

کۆتەیۆدەس/koteyo des: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ۆ+ دەس] کەوتنەوە دەست.

کۆتەیۆ سەر/koteyo ser: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ۆ+ سەر] کەوتنەوەسەر، بووژانەوە.

کۆتەیۆکار/koteyo kar: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ۆ+ کار] کەوتنەوەکار.

کۆتەیۆگا/koteyo ga: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ۆ+ گا] کەوتنەوە ماڵ و دەوروبەر.

کۆتەیۆگووش/koteyo gûš: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ۆ+ گووش] کەوتنەوەگوێ.

کۆتەیۆلا/koteyo la: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ۆ+ لا] کەوتنەوەلا.

کۆتەیۆوەر/koteyo wer: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ۆ+ وەر] کەوتنەوەبەر.

کۆتەیۆویر/koteyo wîr: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ ۆ+ ویر] کەوتنەوەبیر.

کۆتەی وەر/koteywer: کتن:[ هـ][ کۆتەی+ وەر] کەوتنەبەرخۆر، ڕزگاربوون.

ئاویرئەوەکۆتەی/awyir ewe kotey: کتن:[ هـ][ ئاویر+ ئەوە+ کۆتەی] ئاویرکۆتەیۆ : ئاگرکەوتنەوە.

ئاویرۆکۆتەی/awîr kotey: کتن:[ هـ][ ئاویر+ ۆ+ کۆتەی] ئاگرکەوتنەوە.

ئەرەکۆتە/ere kote: ئانفا:[ هـ] ئەرەکۆتی : داکەوتوو.

ئەرەکۆتەی/ere kotey: کتن:[ هـ][ ئەرە+ کۆتەی] داکەوتن.

ئەنەکۆتە/ene kote: ئانفا:[ هـ] تێکەوتوو :

ئەنەکۆتەی/ene kotey: کتن:[ هـ][ ئەنە+ کۆتەی] تێکەوتن.

ئەوەکۆتەی/ewe kotey: کتن:[ هـ][ ئەوە+ کۆتەی] کەوتنەوە.

ئەوەلاکۆتە/ewela kotey: ئانفا:[ هـ] ئەوەلاکۆتی : تشتێك یان کەسێك خرابێتە لا لەبەر بێ کەڵکی دا، بێ نرخ.

ئەوەلاکۆتەی/ewela kotey: کتپ:[ هـ][ ئەوە+ لا+ کۆتەی] خرانەلا، پشت گوێ خران.

ئەوە هورکۆتەی/ewe hur kotey: کتن:[ هـ][ ئەوە+ هور+ کۆتەی] هەڵکەوتنەوە.

ئیرئەوەکۆتەی/îr ewe kotey: کتن:[ هـ][ ئیر+ ئەوە+ کۆتەی] ئیرکۆتەیۆ ( هـ)، ئاگرکەوتنەوە.

ئیرکۆتەی ونە/îr kotey wine: کتن:[ هـ] ئاگرتێبەربوون.

ئێروەنەکۆتەی/êr wene kotey: کتن:[ هـ] ئاگرتێبەربوون.

بارکۆتە/barkote: ئانفا:[ هـ] بارکەوتوو

بارکۆتەی/barkotey: کتن:[ هـ] بارکەوتن. لێقەومان.

بارکۆتەیەنە/barkoteyene: ئاکتـ:[ هـ] لەبار کەوتندا.

بەتاڵ کۆتەی/betaľkotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] بەتاڵ کەوتن، بێ ئیش کەوتن.

بەش کۆتەی/beškotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] بەش کەوتن.

بووۆکۆتەی/bûokotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] بەبۆن کەوتن.

بێ نازکۆتەی/bê nazkotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] بێ نازکەوتن، بێ نازبوون.

پاشەکۆت/pašekote: کتن:[ ئاب][ هـ] پاشەکەوت.

پاشەکۆتە کریا/pašekote kirya: نفا:[ ئاب][ هـ][ پاشەکۆت+ کریا( کریای)] پاشەکەوتکراو.

پاشەکۆتە کریای/pašekote kiryay: کتپ:[ ئاب][ هـ][ پاشەکۆتە+ کریای] پاشەکەوت کران.

پاشەکۆتکەر/pašekotker: نفا:[ ئاب][ هـ][ پاشەکۆت+ کەر] پاشەکەوتکەر.

پاشەکۆت کەر/pašekot ker: کتن:[ ئاب][ هـ][ کۆتەی] کەوتن.

پاشەکۆت کەرڎەی/pašekot kerđey: کتن:[ ئاب][ هـ][ پاشەکۆت+ کەرڎەی] پاشەکەوت کردن.

پاشەکۆتی/pašekotî: نچ:[ هـ] پاشەکەوتی

پاڵ کۆتە/paľkote: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی] پاڵکەوتوو.

پاڵ کۆتەی/paľkotey: کتن:[ هـ][ پاڵ+ کۆتەی] پاڵ کۆتەی ( هـ)، پاڵکەوتن.

پاهورکۆتەی/pahurkotey: کتن:[ هـ][ پا+ هور+ کۆتەی] پێ هەڵکەوتن.

پەك کۆتە/pek kote: کتن:[ هـ][ پەك+ کۆتە] پەكکەوتوو.

پەك کۆتەی/pek kotey: کتن:[ هـ][ پەك+ کۆتەی] پەكکەوتن.

پەناکۆتە/pena kote: کتن:[ هـ][ کۆتەی] پەناکەوتوو.

پەناکۆتەی/pena kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] پەناکەوتن.

پنەئەرەکۆتەی/pine ere kotey: کتن:[ هـ][ پنە+ ئەرە+ کۆتەی] پێداکەوتن.

پنەئەوەکۆتەی/pine ewe kotey: کتن:[ هـ][ پنە+ ئەوە+ کۆتەی] پێکەوتنەوە، پەند پێ وەرگرتن.

پنەکۆتەی/pine kotey: کتن:[ هـ][ پنە+ کۆتەی] پێکەوتن، لێهاتن.

پنەکۆتەیرە/pine koteyre: کتن:[ هـ][ پنە+ کۆتەی+ رە] پێداکەوتن، پنەکۆتەیەرە( هـ).

پنەکۆتەینە/pine koteyne: کتن:[ هـ][ پنە+ کۆتەی+ نە] پێ تێ کەوتن، پنەکۆتەیەنە( هـ).

پنەکۆتەیۆ/pine koteyo: کتن:[ هـ][ پنە+ کۆتەی] پێکەوتنەوە.

پورەکۆتەی/purekotey: کتن:[ هـ][ پورە+ کۆتەی] پیاکەوتن.

تازەپورەکۆتە/taze pure kote: کتن:[ هـ][ پورە+ کۆتەی] تازەپیاکەوتوو.

تازەپورەکۆتەی/taze pure kotey: کتن:[ هـ][ پورە+ کۆتەی] تازەپیاکەوتن.

تاق کۆتەی/taq kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] تاق کەوتن.

تان بەرکۆتەی/tan berkotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کون بوون و تان دەرکەوتن.

تەرم کۆتەی/terim kotey: کتپ:[ هـ][ تەرم+ کۆتەی] کوژران.

تەژنای کۆتەی/tejnay kotey: ئان:[ هـ][ تەژنای+ کۆتەی] تینگ کەوتن، تەشنای کۆتەی( هـ).

تەشك کۆتەی/tešik kotey: کتن:[ هـ][ تەشك+ کۆتەی] تەنشت کەوتن.

تەشنای کۆتەی/tešnay kotey: کتن:[ هـ][ تەشنای کۆتەی] تینگ کەوتن، تەژنای کۆتەی( هـ).

تەفرەکۆتەی/tefire kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] تەفرەکەوتن، پەكکەوتن و فریو پێخورادن، جێبەجێ نەبوون.

تەقەئەنەکۆتەی/teqe ene kotey: کتن:[ هـ][ تەقە+ ئەنە+ کۆتەی] تەقەتێکەوتن، تەقەکۆتەیەنە، چۆڵبوون.

تەقەونەکۆتەی/teqe wine kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] تەقەلێکەوتن.

تەقۆکۆتەی/teqokotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] تەق کەوتن، بەقیناکەوتن.

تەك کۆتە/tek kote: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی] تەكکەوتوو.

تەكکۆتەی/tek kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] تەککەوتن.

تەگەرەکۆتەیەنە/tegere koteyene: کتن:[ هـ][ تەگەرە+ کۆتەی+ ئەنە] تەگەرەتێکەوتن، تەگەرەکۆتەینە( هـ).

تەڵاق کۆتە/teľaq kote: ئانفا:[ هـ][ تەڵاق، کۆتە( کۆتەی)] تەڵاق کەوتوو.

تەڵاق کۆتەی/teľaq kotey: کتن:[ هـ][ تەڵاق+ کۆتەی] تەڵاق کەوتن.

جەزوان کۆتەی/cezwan kotey: کتن:[ هـ][ جە+ زوان+ کۆتەی] لەزمان کەوتن، لەقسەکەوتن.

چەقەرەکۆتەی/čeqere kotey: کتن:[ هـ][ چە+ قەرە+ کۆتەی] بەڕكداکەوتن.

چەقۆکۆتەی/čeqo kotey: کتن:[ هـ][ چە+ قۆ+ کۆتەی] بەقیناکەوتن، بەتەقەوەکەوتن.

چەم پنەکۆتەی/čem pine kotey: کتن:[ هـ][ چەم+ پنە+ کۆتەی] چاوپێکەوتن.

چەم پنەئەوەکۆتەی/čem pine ewe kotey: کتن:[ هـ][ چەم+ پنە+ ئەوە+ کۆتەی] چاوپێکەوتنەوە، چەمپنەکۆتەیۆ( هـ).

چەنەئەرەکۆتەی/čene ere kotey: کتن:[ هـ][ چەنە+ ئەرە+ کۆتەی] لێداکەوتن.

چەنەبەرکۆتەی/čene ber kotey: کتن:[ هـ][ چەنە+ بەر+ کۆتەی] لێدەرکەوتن.

چەنگ کۆتەی/čeng kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] چنگ کەوتن.

چنەکۆتەی/čine kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لێکەوتن، چەنەکۆتەی( هـ).

چنەکۆتەیرە/čine koteyre: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لێکەوتنەخوارەوە، چنەکۆتەیەرە( هـ).

چنەکۆتەیۆ/čine koteyo: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لێکەوتنەوە.

چیرکۆتە/čîrkote: ئانفا:[ هـ][ چیر+ کۆتە] ژێرکەوتوو.

چیرکۆتەی/čîrkotey: کتن:[ هـ][ چیر+ کۆتەی] ژێرکەوتن.

خەسارکۆتەی/xesar kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] بەخەسارچوون.

خەسارەت کۆتەی/xesaret  kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] بەزیان لەدەست دەرچوون.

خپ کۆتەی/xip kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] خپ کەوتن.

ددان کۆتەی/didan kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] ددان کەوتن. :: ددان کۆتەی دەم : مەبەست تەواو سەرسووڕمانە.

درزکۆتەیەنە/dirz koteyene : کتن:[ هـ][ کۆتەی] درزتێکەوتن.

دلی لەم ئەرە کۆتە/kotey: ئانتـ:[ هـ][ کۆتەی] ناوسك داکەوتوو { تێبـ : نزا( دوعا)یە بۆ شەر}.

دلی لەم ئەرە کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] ناوسك داکەوتن.

دڵ کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] دڵکەوتن.

دڵکۆتەیرە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] دڵداکەوتن، دڵ کۆتەیەرە( هـ).

دڵهورکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] دڵ هەڵکەوتن.

دماکۆتە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] دواکەوتوو، دماکۆتی( هـ).

دماکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] دواکەوتن.

داکۆتەیی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] دواکەوتوویی.

دوورئەوەکۆتە/dŭr ewekote: ئانفا:[ هـ][ دوور+ ئەوە+ کۆتە] دوورەوە کەوتوو.

دوورئەوەکۆتەی/dŭr ewekotey: کتن:[ هـ][ دوور+ ئەوە+ کۆتەی] دوورکەوتنەوە : دوورئەوە کەوتەی( هـ).

زیڕەپنەکۆتە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] زیڕەپێکەوتوو.

زیڕەپنەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] زێڕەپێکەوتن.

ژڵێوەکۆتەینە/kotey: کتن:[ هـ][ ژڵێوە+ کۆتەی+ ئەنە] ژڵێوەئەنەکۆتەی( هـ)، جوولە تێکەوتن.

سەرکۆتە/kotey: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی] سەرکەوتوو.

سەرکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] سەرکەوتن.

سەرەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] سەرکەوتن، هاتنی نۆرە.

سەرەکۆتەیرە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] سەرەکۆتەیەرە( هـ)، سەرداکەوتن، ژانەسەری سەخت.

شەنەق کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] شەبەق دەرکەوتن.

شەوارەپنەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] شەوارەپێکەوتن.

شۆرەپنەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ شۆرە+ پنە+ کۆتەی] شۆڕەپێ کەوتن.

شوون کۆتەی/ŝûn kotey: کتن:[ هـ][ شوون+ کۆتەی] شوێن کەوتن.        

غیرەتۆکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کەوتن بە غیرەتدا.

قاوئەرەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قاوداکەوتن.

قڕئەنەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قڕتێکەوتن، قڕونەکۆتەی.

قڕان ئەرەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قڕانداکەوتن، قڕانکۆتەیرە( هـ).

قڕان ئەنەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قڕان تێکەوتن، قڕان کۆتەیەنە( هـ).

قەسوم کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] سوێندکەوتن.

قرچەپنەکۆتە/kotey: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی] قرچەپێکەوتوو

قرچەپنەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قرچەپێکەوتن.

قرچەونەکۆتە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قرچەپێکەوتوو

قرچەونەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قرچەپێکەوتن.

قڵیش ئەنەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قڵیش تێکەوتن، قڵیش کۆتەینە( هـ).

قنگۆتلوورکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قنگەتلوورکەوتن.

قنگەتلوورکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] قنگاتلوورکەوتن.

کارپنەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کارپێکەوتن.

کارکۆتەی ونە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کارتێکەوتن.

کەسات کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کەساد کۆتەی : بێ ڕەواج بوون، بێ برەوبوون.

کەسات کۆتەیرە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] بێ ڕەواج دامان.

کەساس کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کەساس کەوتن.

کەلەلا کۆتەینە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کەلالە تێکەوتن.

کەڵ کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کەڵ کەوتن، کەڵ بوون.

کەڵ کۆتەینە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کەڵ تێکەوتن.

کەڵك کۆتەینە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کەڵك تێکەوتن.

کەنارکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کەوتنەکەنارەوە.

کەنەفت کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کەنەفت کەوتن.

کرمۆڵەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] دەست پێکردنی سەرەتای پێگەێستنی بەرهەمی دار و درەخت.

کزمان پنەکۆتە/kotey: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی] کزەپێکەوتوو، کزەپنەکۆتە( هـ).

کزمان پنەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کزەپێکەوتن.

کل کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی]

1 – پەناکەوتن.

2 – کل کەوتن.

کۆس کۆتە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کۆس کەوتوو

کۆس کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کۆس کەوتن.

کۆڵ کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لە کۆڵکەوتن.

گەڎا کۆتەی/đ kotey: کتن:[ هـ][  گەڎا+ کۆتەی] گەدا و لات کەوتن.

گرئەوەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ گڕ( ئاگر)+ ئەوە+ کۆتەی] ئاگرکەوتنەوە، گڕکۆتەیۆ.

گرکۆتەی ونە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] گڕکۆتەی وەنە _ گڕکەوتەی وەنە :  ئاگرتێبەربوون.

گل کۆتە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لەجووڵە کەوتوو.

گل کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لەجووڵە کەوتن.

گل و گۆ کۆتە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لە جووڵە و قسەکەوتوو

گل و گۆ کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لە جووڵەو قسە کەوتن.

گۆشەك کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] ئاڵووکەوتن.

گۆکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لەگۆکەوتن _ گۆکەوتەی: تەزین لە سەرمان.

گومان ئەوەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] کەوتنە گومانەوە.

گیان کۆتەیناوە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] گیان تێکەوتنەوە.

گیان کۆتەینە/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] گیان تێکەوتن.

لات کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لات کەوتەی : لات کەوتن.

لاکۆتە/kotey: کتن:[ هـ][ لا+ کۆتە] لاکەوتوو : لاکەوتە : داماو.

لاکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ لا+ کۆتەی] لاکەوتن.

لەرز پنەکۆتەی/leriz pine kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لەرز لێهاتن.

لەرز مل کۆتەی/leriz mil kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لەرز لە مل کەوتن. 

لرەپنەکۆتەی/lire pine kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لەرەپێکەوتن : لرەپەنەکەوتەی( هـ).

لك ئەنەکۆتەی/lik enekotey: کتن:[ هـ][ لك+ ئەنە+ کۆتەی] گرێ تێ کەوتن، لك ئەنە کەوتەی( هـ).

لك کۆتەیەنە/lik koteyene: کتن:[ هـ][ لك کۆتەی+ ئەنە] گڕێ تێکەوتن.

مللەرەکۆتەی/mil lere kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] بەسەرداکەوتن : مللەرەکەوتەی( هـ).

میرات کۆتەی/mirat kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] میرات بەرکەوتن، بەمیرات کەوتن.

میراس کۆتەی/miras kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] میرات کەوتن، میرات کۆیەی( هـ).

نەهەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ نەهە+ کۆتەی] ناووك کەوتن، نەهە کەوتەی( هـ) : ترسان.

نزیك ئەوە کۆتەی/nizîk ewe kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] نزیك کەوتنەوە : نزیك ئەوە کەوتەی( هـ)، نزیك کۆتەیۆ.

نزیك کۆتەی/nizîk kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] نزیك کەوتن.

واکۆتەی/wa kotey: کتن:[ هـ][ وا( با)+ کۆتەی] باکەوتن.

وەرکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ وەر( بەر)کۆتەی] بەرکەوتن.

وەش پنەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ وەش+ پنە+ کۆتەی] خۆش پێکەوتن.

وەنەکۆتەی/wene kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لێکەوتن، پەندوەرگرتن.

وەنەکۆتەیۆ/wene kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] لێکەوتنەوە، پەندوەرگرتن، عارنان.

ورکۆتە/wir kote: ئانفا:[ هـ][ ور( هەڵ)+ کۆتە( کۆتەی)] هەڵکەوتوو، بێزراو.

وڕکۆتەی/wir kotey: کتپ:[ هـ][ ور( هەڵ)+ کۆتەی] هەڵکەوتن، لەبەرچاوکەوتن.

وڕکۆتەیۆ/wir koteyo: کتپ:[ هـ][ ور( هەڵ)+ کۆتەی+ ۆ] هەڵکەوتنەوە : ورۆکۆتەی.

وڕکۆتەی و کۆتەتراوە/wir kotey û koteyirawe: کتپ:[ هـ][ ور( هەڵ)+ کۆتەی] هەڵبەز و دابەز.

وڵک کۆتەیرە/kotey: کتن:[ هـ][ ولک( گورچیلە)+ کۆتەی+ رە( دا)] گورچیلە داکەوتن : زۆرزۆر ترسان، زیڕەکردن .

وێ ویر ئەوە کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] خۆبیرکەوتنەوە : وێ ویر کۆتەیۆ ( هـ).

ویرئەوەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] بیرکەوتنەوە : ویرۆکۆتەی.

هەتیم کۆتە/kotey: ئانفا:[ هـ][ هەتیم+ کۆتە( کۆتەی)] هەتیوکەوتوو.

هەتیم کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] هەتیوکەوتن

هەژارکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] هەژارکەوتن. لات کەوتن، گەداکەوتن.

هۆر ئەوە کۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] هەڵکەوتنەوە. هۆرکۆتەیۆ( هـ) _ هۆرۆکۆتەی( هـ).

هۆرکۆتە/kotey: ئانفا:[ هـ][ کۆتەی] هەڵکەوتوو.  

هۆرکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ کۆتەی] هەڵکەوتن

هۆش ئەوەکۆتەی/kotey: کتن:[ هـ][ یاڎئەوە+ کۆتەی] بیرکەوتنەوە، هۆشۆ کۆتەی( هـ) : هۆش ئەوە کەوتەی : کەوتنەوەبیر، هاتنەوەیاد.  

هێزکۆتەیناوە/hêzkoteynawe: کتن:[ هـ][ هێز+ کۆتەی+ ناوە] هێزتێکەوتنەوە.

هێزکۆتەیەنە/hêzkoteyene: کتن:[ هـ][ هێز+ کۆتەی+ ئەنە] هێزتێکەوتن. 

یاڎئەوەکۆتەی/yađ ewe kotey: کتن:[ هـ][ یاڎئەوە+ کۆتەی] یادکەوتنەوە، بیرکەوتنەوە _ بیرکەوتنەوەی شت.  

یاڎۆکۆتەی/yađokotey: کتن:[ هـ][ یاڎ+ ۆ+ کۆتەی] کەوتنەوەیاد _ کەوتنەوەبیر.  

.

.

.

.